Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

styczeń 1-178

Załączniki

OR.0050.1.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pełnienie dyżurów w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.2.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zlecenie biegłym wykonania opinii w zakresie uzależnień (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.3.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją programu profilaktyki zintegrowanej pn. "Archipelag Skarbów" (38.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.4.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie usługi badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.5.2019_ED w sprawie refundacji kosztów dowozu dziecka do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "RAFA" u 1 Maja 23B, 44-286 Wodzisław Śląski (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.6.2018_ZSS w sprawie zawarcia umów dotyczących współpracy w zakresie udzielenia pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Żorach (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.7.2019_IS w sprawie powierzenia administrowania Parkiem Piaskownia w Żorach (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.8.2019_ZSS w sprawie powołania i regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach (171.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.9.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia punktu "Przystanek praca" (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.10.2019_IS w sprawie sfinansowania opłaty zmiennej za usługi wodne za II kwartał 2018r. (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.11.2019_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na odbieranie, transport i utylizację zwłok zwierząt niewiadomego pochodzenia lub ich części z terenu Gminy Żory w 2019r. (25.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.12.2019_IS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie studni głębinowych w 2019r. (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.13.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30.000 euro na usługę promocyjną (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.14.2019_IS w sprawie udzielenia dotacji celowej na modernizację systemu grzewczego (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.15.2019_SO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia dokonania wyceny pojazdu, który został usunięty z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, a obecnie stanowi własność Gminy Miejskiej Żory (26.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.16.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy z Telewizją TVT Sp. z o.o. na promocję miasta Żory (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.17.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na zamieszczenie i archiwizację informacyjnych materiałów promocyjnych miasta na portalu www.zory24.pl (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.18.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie koncertu zespołu SĄSTĄD w ramach gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sriensis" w dn. 8.02.2019r. (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.19.2019_ZI w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą na dostawę materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.20.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 5/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.21.2019_IMI w sprawie zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie małej architektury na terenie miasta Żory w 2019r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.22.2019_OR w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Miasta Żory na 2019r. (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.23.2018_OR w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na sukcesywną dostawę środków czystości dla Urzędu Miasta Żory na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.24.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie wymiany opraw oświetleniowych sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Żorach (29.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.25.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 euro na skład biuletynu "Kurier Żorski" w 2019 roku (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.26.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30 000 euro na druk biuletynu "Kurier Żorski" w 2019 roku (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.27.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na usługi z zakresu obsługi technicznej i pozycjonowania miejskich stron internetowych (26.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.28.2019_ZKO w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.29.2019_GKK w sprawie pokrycia kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (16.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.30.2019_SM w sprawie zawarcia z rzeczoznawcami majątkowymi umów na sporządzanie operatów szacunkowych w 2019 roku (96.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.31.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.32.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.33.2019_BRM w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na usługę w zakresie transmisji obrad Rady Miasta Żory oraz archiwizacji nagrań (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.34.2019_IMI w sprawie zapłaty za pobieranie opłaty targowej w grudniu 2018 r. przez Zakłady Techniki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.35.2019_ZI w sprawie udzielenia zamówień jednostkowych o wartości do 30.000 euro na zakup uaktualnienia licencji na Edytor Aktów Prawnych Legislator (22.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.35A.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 6/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz ro (254.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.36.2019_OR w sprawie sfinansowania wykonania wykazu powierzchni pomieszczeń Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Zespołu Szkół Nr 3 (24.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.36A.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 7/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego (252.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.37.2019_FB w sprawie przekazania uprawnien jednostkom organizacyjnym miasta (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.38.2019_FB w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019 (318.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.39.2019_FB w sprawie zmiany w budżecie miasta Żory na 2019r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.40.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 8/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (242.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.41.2019_BRM w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartych konkursach ofert: Nr 3/2019 - zadanie 1c) oraz Nr 4 - zadanie 1), 2), 3) na realizację zadan publicznych w 2019 roku oraz zawarcia z wybranymi oferentami umów wsparcia realizacji z (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.42.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepien ochronnych przeciwko meningokokom dla dzieci urodzonych w 2017 roku, zamieszkałych na terenie miasta Ż (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.43.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych, profilaktycznych szczepien ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 180 dziewcząt zamieszkałych na terenie m (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.44.2019_BPKS w sprawie przekazania stypendiów na 2019 rok dla zawodników osiągajacych wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie (86.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.45.2019_BPKS w sprawie udzielenia z budżetu gminy dotacji celowych na rozwój sportu i zawarcia umów z klubami sportowymi, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywni (126.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.46.2019_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych miasta Żory (78.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.47.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.47A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.48.2019_ZSS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na potrzeby 27 finału Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy oraganizowanego w dniu 13.01.2019r. w Żorach (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.49.2019_IMI w sprawie podpisania aneksu do umowy na świadczenie uslug hostingowych, które regulują utrzymanie i bezpieczeństwo na serwerze bazy danych cmentarzy komunalnych zlokalizowanych w Żorach (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.50.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.51.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.52.2019_ZBM w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości (60kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.53.2019_ED w sprawie ustalenia kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działajacych na terenie miasta Żory (15.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.54.2019_ED w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.000.534.2018 Prezydenta Miasta Żory z 18.04.2018r. (14.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.55.2019_ED w sprawie sfinansowania dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących w mieścieŻory (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.56.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wg procedury ZRID na przebudowę drogi ul. Skrzeczkowickiej w Żorach razem z odwodnieniem i oświetleniem (31.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.57.2019_BRM w sprawie zaakceprowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia "Ecco Homo" z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.58.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty 30.000 euro na kolportaż maksymalnie 12 wydań biuletynu informacyjnego "Kurier Żorski" do mieszkańców miasta Żory w 2019 roku (25.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.59.2019_BPKS w sprawie zaakceprowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury Kantata z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizacje zadania publicz (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.60.2019_BRM w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 9/2019 na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstawa, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa pr (265.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.61.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie kompletnego projektu odprowadzania wód opadowych i gruntowych z terenu zespołu pałacowo-parkowego w Baranowicach, sieci wodociągowej i przyłącza (37.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.62.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok (19.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.63.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.64.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.65.2019_SIR w sprawie uiszczenia składki członkowskiej za 2019 rok (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.66.2019_FB w sprawie stosowania prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży w rozliczeniach podatku od towarw i usług w Urzędzie Gminy Miejskiej Żory (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.67.2019_IS w sprawie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na realizację usługi w zakresie utrzymania drzewostanu na terenach gminy miejskiej Żory w 2019r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.68.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu związanej z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Nowopszczyńskiej w Żorach (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.69.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1641.2018 z dnia 29.10.2018r. (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.70.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2018.2018 z dnia 21.12.2018r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.71.2019_BPKS w sprawie zawarcia umów na wynajem i obsługę sprzętu multimedialnego oraz oświetleniowego w ramach gali wręczenia nagród miejskich "Phoenix Sariensis" w dniu 8.02.2019r. (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.72.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.72A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.73.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.73A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.74.2019_ED w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na świadczenie usług internetowych (31.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.75.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na zakup materiałów promocyjnych (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.76.2019_IS w sprawie zlecenia usługi monitorowania zamieczyszczeń powietrza przy użyciu drona NOSACZ (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.77.2019_ZSS w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro na pokrycie kosztów związanych z realizacją szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żorach (32.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.78.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie teczek promocyjnych (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.79.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zoraganizowanie wręczenia Nagród Miejskich "Phoenix Sariensis" za 2019 rok (24.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.80.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na realizację filmów promocyjnych, związnaych z wręczeniem nagrody miejskiej "Phoenix Sariensis 2019" (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.81.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.81A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.82.2019_ZSS w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 10.01.2019r. w sprawie zawarcia umowy z realizatorem programu zdrowotnego pn.: "Organizacja i wykonanie nieodpłatnych szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 180 dziewcz (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.83.2019_FB w sprawie zmiany Załącznika do Zarządzenia na OR.0050.39.2019 (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.84.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenia uziemienia słupa oświetleniowego znajdującego się przy skrzyżowaniu Alei Wojska Polskiego z ul. Męczenników Oświęcimskich (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.85.2019_SM w sprawie wydzierżawienia działki numer 1035/18 (39.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.86.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Żorach przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Żory (70.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.87.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.88.2019_SM w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory udziałów w nieruchomości położonej w Żorach zajętej pod drogę przy ul. Świerklańskiej (19.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.89.2019_ED w sprawie sfinansowania porozumienia dotyczącego udostępnienia lokalu dla MOZ NSZZ "Solidarność" POiW (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.90.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie projektu przeniesienia kamery monitoringu wizyjnego zlokalizowanej na skrzyżowaniu Al. Zjednoczonej Europy z ul. Boryńską w Żorach (30.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.91.2019_ZK w sprawie planu kontroli na 2019 rok (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.92.2019_ZK w sprawie planu kontroli dotacji na 2019 rok (39.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.93.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30.000 euro na wykonanie ramek na tablice rejestracyjne (20.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.94.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na zakup walizki edukacyjnej związanej z profilaktyką uzaleznień od narkotyków i dopalaczy (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.95.2019_BPKS w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wydruk kolorowanki miejskiej (20.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.96.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania II części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.5.2018.KW z dnia 05.01.2018r. (23.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.97.2019_ZGOK w sprawie zawarcia umów z wybranymi Wykonawcami w przetargu nieograniczonym na utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady ulegające biodegradacji i pojemników typu "dzwon" w 2019r. (32.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.98.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na rozdział instalacji wody do instalacji hydrantowej w budynku Urzędu Miasta Żory (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.99.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na zabudowę wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku Urzędu Miasta Żory (22.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.100.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na demontaż siedmiu słupów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Żory (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.101.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1582.2018 z dnia 24.10.2018r. w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawacia umowy na wykonanie termomodernizacji części ściany budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.102.2019_IMI w sprawie pokrycia kosztów związanych z zakupem wyrysów map zasadniczych w formie cyfrowej oraz uzyskiwanie uzgodnień branżowych koniecznych do wykonywania koncpcji i projektów budowlanych (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.103.2019_GKK w sprawie zawarcia umów z wybranym Wykonawcą w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót geodezyjnych na terenie miasta Żory w 2019 roku (24.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.104.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.105.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.106.2019_IS w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na utrzymanie systemu monitorowania jakości powietrza w 2019r. (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.107.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro i zawarcia umowy na usługę związaną z naprawą wiat przystankowych na terenie Gminy Miejskiej Żory w 2019r. (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.108.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartosci do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Żory" (25.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.109.2019_IMI w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zlecenie sfinansowania kosztów zakupu 3 szt. alumulatorów zasilających do parkometrów (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.110.2019_ZKO w sprawie udzielenie zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcie umowy dostepu do danych z detektora burzy poprzez serwis wizualizacji danych (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.111.2019_SM w sprawie zawarcia umowy na zajęcie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Żory reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Żory (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.112.2019_SM w sprawie zawarcia umowy darowizny samochodu osobowego (13.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.113.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Śląskiej Hufca Żory z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.114.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.115.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn. "Rozwój siatkówki młodzież (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.116.2018_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Młodzieżowego Klubu Sportowego Żory z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.117.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na zapewnienie koncertu zespołu SĄSTĄD w ramach Gali Finałowej ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszy projekt z dziedziny elektroniki, automatyki lub informatyki "Elektr (28.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.118.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Żorskiego Towarzystwa Kulturalnego "Kontrapunkt" z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadani (26.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.119.2019_BPKS w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Żorskiej Rady Sportu Miasta Żory oraz ustalenia regulaminu jej działania (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.120.2019_BRM w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.121.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.121A.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory i jednostki budżetowej na 2019r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.122.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.123.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (95.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.124.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na wykonanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.125.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro na wykonanie przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta Żory (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.126.2019_IMI w sprawie zmiany dysponenta środków finansowych Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (23.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.127.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na przywrócenie systemu monitoringu wizyjnego miasta do pełnej funkcjonalności poprzez nadanie jednakowych haseł do kamer, przydzielenie adresów IP jednej puli (31.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.128.2019_BPKS w sprawie udostępnienia karuzeli Żorzanki znajdującej się na rynku w Żorach wraz z obsługą w dniu 24.02.2019r. podczas Urodzin Miasta Żory (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.129.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy nr ZSS.2151.4.2018.KW z dnia 02.01.2018r. (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.130.2019_GKK w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro oraz zawarcia umowy na "nadzór autorski nad oprogramowaniem GEO-INFO w Urzędzie Miasta Żory" (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.131.2019_ZBM w sprawie odstąpienia od wdrożenia procedury przetargowej na wydzierżawienie nieruchomości (24.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.132.2019_ZSS w sprawie zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykonania I części zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na podstawie umowy ZSS.2151.9.2018.KW z dnia 08.01.2018r. (23.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.133.2019_SIR w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizaji projektu pn. "Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Żory" w ramach RPO WSL 2014-2020 (25.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.134.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.135.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej Miasta Żory na 2019r. (27.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.136.2019_BPKS w sprawie powołania członków Żorskiej Rady Sportu (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.137.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.2019.2018 z dnia 21.12.2018r. (18.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.138.2019_IS w sprawie przyjęcia rozliczenia wstępnego i płatności dotacji celowej na modrnizację systemu grzewczego (24.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.139.2019_ZSS w sprawie zawarcia umowy dotyczącej przekazania dotacji celowej z budżetu państwa (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.140.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.141.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (19.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.142.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.143.2019_FB w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.144.2019_FB w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych na 2019r. (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.145.2019_FB w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019r. (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.146.2019_FB w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta Żory (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.147.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej iluminacji elewacji budynku biblioteki od strony ul. Rybnickiej w Żorach (30.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.148.2019_ZG w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na konserwację, przeglądy okresowe oraz naprawy bieżące dwóch sztuk drzwi przesuwnych zamontowanych w budynku Urzędu Miasta Żory Aleja Wojska Polskiego 25 (29.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.149.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.150.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.151.2019_IMI w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019r. (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.152.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (21.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.153.2019_SM w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Żorach w rejonie ulicy Ogrodniczej i Zostawa, Wodociągowej oraz w rejonie Alei Jana Pawła II (123.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.154.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.155.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.156.2019_SM w sprawie zawarcia aneksu do protokołu uzgodnień zawartego pomiędzy Skarbem Państwa a Korea Fuel-Tech Poland (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.157.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 2411/142 zabudowanej garażem samochodowym (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.158.2019_SM w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat części działki numer 2895/48 zabudowanej garażem samochodowym (41.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.159.2019_SM w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Żory prawa własności nieruchomości (25.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.160.2019_SM w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntu wydzielonego pod drogę publiczną w trybie art. 98 ust. 3 ustawy gospodarce nieruchomościami (20.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.161.2019_FB w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Nr 58/IV/19 w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2019 rok (276.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.162.2019_ZSS w sprawie zmian w budżecie Miasta Żory na 2019r. (22.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.163.2019_ZSS w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (26.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.164.2019_ZSS w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.2038.2018 z dnia 28.12.2018r. (23.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.165.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Od komputera na boisko p (26.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.166.2019_BPKS w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia z udzielonej z budżetu gminy pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pn.: "Prowadzenie drużyn senio (25.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.167.2019_SIR w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory oraz placówek oświatowych (33.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.168.2019_SIR w sprawie zawarcia umowy z koordynatorem szkolnym w ramach projektu pn. "Wysoka jakość kształcenia zawodowego w szkołach w miastach : Bytom i Żory" (28.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0040.169.2019_IMI w sprawie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta Żory na 2019r. (22.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.170.2019_BPKS w sprawie zawarcia umowy na wypożyczenie 6 strojów maskotek reklamowych wraz z obsługą w dniu 24.02.2019r. podczas Urodzin Miasta Żory (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.0170A.2019_IMI w sprawie zmiany zarządzenia nr OR.0050.1933.2018 z dnia 10.12.2018r. (16.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.171.2019_IMI w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wyłącznika pożarowego prądu dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach (29.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.172.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Baranowickiej w Żorach (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.173.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Rolniczej w Żorach (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.174.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Ogrodniczej w Żorach (29.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.175.2019_ZZE w sprawie udzielenia zamówienia o wartości do 30.000 euro i zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do zasilania oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej w Żorach (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.176.2019_ZKO w sprawie udzielenia zamówienia do 30.000 euro na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.177.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania i przyjęcia rozliczenia Stowarzyszenia Przyjaciół Rogoźnej z udzielonej z budżetu gminy dotacji celowej (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.178.2019_BRM w sprawie zaakceptowania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego i przyjęcia rozliczenia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Żorach z udzielonej z budżetu gminy dotacji celo (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OR.0050.178A.2019_ED w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzepełnaijącego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz k (87.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dorota Dzięgielewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dorota Dzięgielewska
Data wprowadzenia:2019-01-10 13:54:43
Opublikował:Dorota Dzięgielewska
Data publikacji:2019-01-10 13:54:51
Ostatnia zmiana:2019-02-22 12:03:01
Ilość wyświetleń:1973

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij