Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Informacja o naborze kandydatów na ławników

 

Uprzejmie informuję, że z dniem 14. czerwca 2011 r. wchodzą w życie nowe regulacje prawne dotyczące dokonania przez Radę Miasta wyboru ławników sądowych
na kadencję 2012 – 2015.

W związku z powyższym  informuję kandydatów na ławników zamierzających złożyć swe zgłoszenia po wejściu w życie nowych przepisów, że:

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)   jest nieskazitelnego charakteru,

3)   ukończył 30 lat,

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)   nie przekroczył  70 lat,

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze

      ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)   duchowni,

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

 ZGŁASZANIE  KANDYDATÓW

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin na karcie zgłoszenia prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca  2011 r.

 

Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 

Powyższe dokumenty  musza  być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem złożenia.

 

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

 

oraz

 

6)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Powyższe dokumenty  musza  być opatrzone datą nie wcześniejszą niż  trzy miesiące przed dniem złożenia.

 

7)      Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

UWAGA

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty
za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat
na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 

 

                                                               Przewodniczący Rady Miasta Żory

Załączniki

oświadczenie 3 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta zgłoszenia kandydata na ławnika (43.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie 1 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie 2 (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Kieda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Kieda
Data wprowadzenia:2011-06-13 11:55:32
Opublikował:Katarzyna Kieda
Data publikacji:2011-06-13 12:02:38
Ostatnia zmiana:2011-06-13 12:02:55
Ilość wyświetleń:5264
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij