Wykaz żorskich organizacji pozarządowych:

- stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS),

- spółdzielnie socjalne,

- uczniowskie kluby sportowe,

- kluby sportowe (nieprowadzące działalności gospodarczej),

- stowarzyszenia kultury fizycznej (zarejestrowane w KRS),

- fundacje,

- stowarzyszenia zwykłe,

- pozostałe.