Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 148/XI/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 30.10.2003r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2003 rok

 

UCHWAŁA NR 148/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, pkt 9 lit.e,i, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art. 52, art.109 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz.148 z późn.zm.), art.4 pkt 10, ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. z 1998r Nr 150, poz.983 ze zm.)

 

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

Dokonać zmian – zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta ŻORY na 2003 r.,
w sposób następujący:

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta Żory o kwotę 4.000 zł

w dziale 758 – Różne rozliczenia 4.000 zł

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 4.000 zł

§ 097 – Wpływy z różnych dochodów 4.000 zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta Żory o kwotę 4.000 zł

w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.000 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność 4.000 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności 4.000 zł

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2003 r., w sposób następujący:

zwiększenia zmniejszenia

w dziale 600 - Transport i łączność 278.000

rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe 200.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000

zadanie pn. „PT i modernizacja drogi krajowej DK-81” 200.000

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 70.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.000

zadanie pn. „Skrzyżowanie ul. Męczenników Oświęcimskich

z ul. Rybnicką- sygnalizacja świetlna” 70.000

zwiększenia zmniejszenia

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 8.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000

zadanie pn. „Dzielnica Korfantego – Remont chodnika bud.16

+ parking” 8.000

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 234.000 94.000

rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

(ZBM) 200.000

§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu

dla zakładu budżetowego 200.000

rozdz. 70095 - Pozostała działalność 34.000 94.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34.000 94.000

zadanie pn. „Budowa budynku komunalnego przy ul.

Promiennej” 94.000

zadanie pn. „Opracowanie projektu technicznego adaptacji

budynku ZWUS przy ul. Fabrycznej 10 na

mieszkania socjalne i pomieszczenie dla OSP” 34.000

w dziale 710 - Działalność usługowa 20.000

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 20.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 20.000

w dziale 750 - Administracja publiczna 158.253

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe 30.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 30.000

rozdz. 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) 98.253

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 98.253

rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych 10.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000

rozdz. 75095 - Pozostała działalność 20.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 20.000

 

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 105.000

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne 35.000

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 15.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000

zadanie pn „ Roboty adaptacyjne – OSP Żory” 20.000

 

rozdz. 75495 - Pozostała działalność 70.000

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 70.000

zadanie pn „ Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji

o Przestrzeni” 70.000

zwiększenia zmniejszenia

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego 100.000

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego 100.000

§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 100.000

w dziale 801 - Oświata i wychowanie 1.849.007 1.097.294

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 999.750 151.600

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 12.970

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 898.540

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 101.210

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.700

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4.600

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 10.000 § 4260 - Zakup energii 1.000

§ 4270 - Zakup usług remontowych 24.970

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 1.500

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 1.000

§ 4430 - Różne opłaty i składki 1.860

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000

zadanie pn. „Kontynuacja budowy boisk sportowych wraz

z zapleczem” 50.000

rozdz. 80110 - Gimnazja 92.620 107.700

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 25.000

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 92.620

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 35.000

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 5.600

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.100

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 10.000

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 4.000

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000

§ 4430 - Różne opłaty i składki 1.000

Zespół Szkół Nr 1

rozdz. 80110 - Gimnazja 16.400

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.700

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.500

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 200

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 30.700

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 29.600

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.100

 

zwiększenia zmniejszenia

Zespół Szkół Ogólnokształcących

rozdz. 80110 - Gimnazja 13.671 6.700

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.671

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 5.800 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 900

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 91.173 32.418

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 10.000 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 91.173

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.715

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 17.562

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.141

Zespół Szkół Nr 2

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 60.632

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 60.632

rozdz. 80123 - Licea profilowane 8.540

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.540

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 54.690 64.886

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 54.690

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.486

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 29.400

§ 4260 - Zakup energii 20.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000

Zespół Szkół Budowlano-Usługowych

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 219.800 56.000

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń 5.000

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 219.800

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 25.000

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 5.000

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 2.000

§ 4270 - Zakup usług remontowych 17.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 2.000

Gimnazjum Nr 4

rozdz. 80110 - Gimnazja 192.368 10.000

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 172.700

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 17.910

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.758

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.000

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 2.000

 

zwiększenia zmniejszenia

§ 4260 - Zakup energii 5.000

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 2.000

Zespół Szkół Specjalnych

rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne 28.982 13.765

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 4.600

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.982

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.332

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 266

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.805

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 762

rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 81.938

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 6.698 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.891

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.958

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 19.171

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 2.355

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 900

§ 4430 - Różne opłaty i składki 995

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 970

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 23.207 2.486

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 2.347

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 22.502

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 599

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 106

Zespół Szkół Nr 3

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 43.470 6.888

( SP 5 )

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.558

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.464

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 448

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 3.912 § 4300 - Zakup usług pozostałych 1.976

§ 4430 - Różne opłaty i składki 1.000

rozdz. 80123 - Licea profilowane 11.084 3.112

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 100

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.192

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 848

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 44 § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 220 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 800

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 642

zwiększenia zmniejszenia

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 200 § 4430 - Różne opłaty i składki 1.150

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 1.700 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 442

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.168

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 90

 

III Liceum Ogólnokształcące

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące 9.020 9.020

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.020

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7.810

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.210

 

Samorządowa Szkoła Muzyczna

rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne 28.964

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.930

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3.791

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 545

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 698

§ 4260 - Zakup energii 6.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 12.000

rozdz. 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 30.000

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.000 § 4300 - Zakup usług pozostałych 15.000

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 2.000

rozdz. 80195 - Pozostała działalność 443.017

Promocja uczniów i nauczycieli

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń 35.000

Program Rozwoju Edukacji

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 330.000

Zajęcia pozalekcyjne

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 70.000

Zespół Szkół Nr 1

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 1.250

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 162

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 6.605

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 37.920 173.380

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne 17.650 17.650

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 17.650

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 7.600 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy 1.750

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.300

zwiększenia zmniejszenia

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 610

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek 390

rozdz. 85404 - Przedszkola 151.590

§ 2510 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla

zakładu budżetowego 151.590

rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

w tym poradnie specjalistyczne 20.270 4.140

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.270

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 2.270

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 240

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.630

 

w dziale 851 - Ochrona zdrowia 17.500 17.500

rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej 5.000 5.000

§ 2560 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla

samodzielnego publicznego zakładu opieki

zdrowotnej 5.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.500 12.500

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom 12.500

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 2.000

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 10.500

w dziale 853 - Opieka społeczna 100.000 rozdz. 85395 - Pozostała działalność 100.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000

zadanie pn. „Utworzenie hospicjum” 100.000

 

w dziale 900 - Gospodarka komunalna

i ochrona środowiska 20.000

rozdz. 90095 – Pozostała działalność 20.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000

zadanie pn. „Zaopatrzenie miasta w wodę z własnych ujęć

w sytuacji przerwania dostaw wody siecią

magistralną” 20.000

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150.000

rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 150.000

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.000

zadanie pn. „Konserwacja zabytków, w tym remont i przystosowanie

Budynku Murarska 33 Dom Regionalny” 150.000

 

 

zwiększenia zmniejszenia

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 25.000

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 25.000

§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne 10.000

§ 4270 - Zakup usług remontowych 15.000

ogółem 2.238.427 2.238.427

 

§ 3

Dokonać zmian w planie zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Zakłady Techniki

Komunalnej w Żorach w dziale 900, rozdz. 90017, § 6210, w ramach posiadanych środków finansowych

wykreślając zakup „kotła grzewczego UKS 160” w kwocie 11.770 zł

a wprowadzając do planu zadanie inwestycyjne pn.

„ Modernizacja kotłowni węglowej” w kwocie 11.770 zł

 

§ 4

Przeznaczyć środki wykazane w § 1 ust.2 , § 2 po stronie zwiększeń oraz § 3 na :

- zakup karmy dla zwierzyny leśnej

- pokrycie zobowiązań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach

- opracowanie projektu technicznego adaptacji budynku ZWUS przy ul. Fabrycznej 10 na

mieszkania socjalne i pomieszczenie dla OSP

- realizację wydatków płacowych wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych

- realizację wydatków bieżących związanych z realizacją programu polityki zdrowotnej

oraz przeciwdziałania alkoholizmowi

- modernizację kotłowni węglowej w ZTK

- realizację wydatków związanych z poręczeniem dla ZOZ Żory

 

§ 5

W uchwale Nr 33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu Miasta Żory na 2003 r

1. W załączniku Nr 5 pn. „ Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe
i uposażenia w 2003 roku”

w rubryce „jednostki budżetowe

- zwiększyć fundusz wynagrodzeń osobowych

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.653.657 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 37.920 zł

- zmniejszyć fundusz wynagrodzeń osobowych

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 98.253 zł

w rubryce „ zakłady budżetowe”

- zmniejszyć fundusz wynagrodzeń osobowych

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 38.920 zł

„Przedszkola”

2. W załączniku Nr 4 dot.”Zestawienia przychodów i wydatków zakładów

budżetowych na 2003 rok”

- zmniejszyć wysokość dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego

„Przedszkola” o kwotę 151.590 zł

- zwiększyć wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego

„Zarząd Budynków Miejskich” o kwotę 200.000 zł

zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

3. W załączniku Nr 6 pn. „ Zestawienie przychodów i wydatków funduszów celowych”

ustalić przychody i wydatki funduszów celowych na 2003 rok, w następujących

wysokościach:

- przychody 585.000 zł

- wydatki 1.314.010 zł

4. W postanowieniach § 5 wprowadzić zapis pkt 5 o treści:

Ustalić maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych z budżetu miasta
na 2003 rok w kwocie 100.000 zł.

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory

                                                                                                     Nr 148/XI/03 z dnia 30.10.2003r.

 

Plan dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Miejskich

na 2003 rok

Dotacja przedmiotowa - koszty eksploatacji zasobów lokalowych w budynkach ZBM

 

- dopłata do kosztów energii cieplnej, wody i gazu 200.000 zł

   w zasobie komunalnym

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-11-12 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-11-12 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:17
Ilość wyświetleń:2650
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij