UCHWAŁA NR 147/XI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 30.10.2003r.

 

w sprawie:  zatwierdzenia zmiany planu finansowego Gminnego i Powiatowego 
                   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Na podstawie : art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 20czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. )

RADA MIASTA

uchwala :

§ 1

Zatwierdzić zmianę planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                  Załącznik nr 1 do Uchwały RM Żory Nr 147/XI/03

                                                 z dnia 30.10.2003r.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 r.

Wyszczególnienie

GFOŚiGW

(zł )

PFOŚiGW (zł)

Ogółem (zł)

I Przychody

1. udział w opłatach (0690)

220 000,00 zł

100 000,00 zł

320 000,00 zł

2. wycinka (0690)

-

-

0,00 zł

3. inne (0920)

10 000,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

4. spadki, zapisy, darowizny (0960)

20 000,00 zł

-

20 000,00 zł

Przychody razem

250 000,00 zł

110 000,00 zł

360 000,00 zł

5. Stan środków na początek roku

447 296,56 zł

203 934,25 zł

651 230,81 zł

Suma bilansowa ( 1+2+3+4+5)

697 296,56 zł

313 934,25 zł

1 011 230,81 zł

II Wydatki

Art.406 pkt. 1 – edukacja ekologiczna

29 300,00 zł

25 000,00 zł

54 300,00 zł

§ 2440 dotacja celowa na dofinansowanie zadał jednostek sektora finansów publicznych

6 000,00 zł

-

6 000,00 zł

§ 2450 dotacja celowa na dofinansowanie zadał jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 300,00 zł

-

1 300,00 zł

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia

-

5 000,00 zł

5 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

22 000,00 zł

20 000,00 zł

42 000,00 zł

Art.406 pkt. 2 – monitoring

3 620,00 zł

-

3 620,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

540,00 zł

-

540,00 zł

§ 4120 składki na fundusz pracy

80,00 zł

-

80,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

3 000,00 zł

-

3 000,00 zł

Art.406 pkt. 4 – zadania modernizacyjne

512 590,00 zł

-

512 590,00 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- oczyszczalnie

17 000,00 zł

17 000,00 zł

- piece

125 000,00 zł

-

125 000,00 zł

§ 6110wydatki inwestycyjne funduszy celowych

budowa kanalizacji

362 590,00 zł

-

362 590,00 zł

§ 6260 dotacje z fund. celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych

8 000,00 zł

-

8 000,00 zł

Art.406 pkt. 5 – urządzanie terenów zieleni

69 000,00 zł

-

69 000,00 zł

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia

9 000,00 zł

-

9 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

60 000,00 zł

-

60 000,00 zł

Art.406 pkt. 6 – gospodarka odpadami

-

75 000,00 zł

75 000,00 zł

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia

-

-

0,00 zł

§ 2440 dotacje przekazane z fund. celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

-

35 000,00

35 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

40 000,00 zł

40 000,00 zł

Art.406 pkt. 7 – wspieranie działał przeciwdziałających zanieczyszczeniom

-

10 000,00 zł

10 000,00 zł

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Art.406 pkt. 8 – profilaktyka zdrowotna dzieci

-

-

0,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

-

0,00 zł

Art.406 pkt. 9 – wprowadzanie przyjaznych dla środowiska nośników energii

40 000,00 zł

75 000,00 zł

115 000,00 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych

20 000,00 zł

-

20 000,00 zł

§ 6260 dotacje z fund. celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji jednostek sektora finansów publicznych

20 000,00 zł

75 000,00 zł

95 000,00 zł

Art.406 pkt. 12 – inne

15 500,00 zł

14 000,00 zł

29 500,00 zł

§ 4210 zakupy materiałów i wyposażenia

15 000,00 zł

-

15 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

500,00 zł

4 000,00 zł

4 500,00 zł

§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne fund. Cel.

-

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Art.407 pkt. 1 – realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi

27 000,00 zł

114 000,00 zł

141 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

-

14 000,00 zł

14 000,00 zł

§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych

zagospodarowanie dołu pocegielnianego

27 000,00 zł

100 000,00 zł

127 000,00 zł

5. Wydatki razem

697 010,00 zł

313 000,00 zł

1 010 010,00 zł

6. Stan środków na koniec roku

286,56 zł

934,25 zł

1 220,81 zł

Suma bilansowa (5+6)

697 296,56 zł

313 934,25 zł

1 011 230,81 zł