Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 136/X/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 25.09.2003r. w sprawie: przyjęcia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

UCHWAŁA NR 136/X/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 25.09.2003r.

 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.

Na podstawie : art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz .U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.).

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. wprowadza się zmiany poprzez: dodanie pkt VII otrzymującego brzmienie

Realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do Urzędu Miasta Żory.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINNY PROGRAM

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH

=================================================================

 

C E L E

Rada Miasta Żory , świadoma zagrożeń jakie niesie nadużywanie napojów alkoholowych przez społeczeństwo przyjmuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

1. Zmniejszenie spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta Żory.

2. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości jako przyczyny naruszania prawa i porządku publicznego.

3. Ograniczenie patologii spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

4. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych, spowodowanych nietrzeźwością

w miejscu pracy.

5. Zmniejszenie liczby rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

6. Poszerzenie działalności profilaktycznej na różnych poziomach , kierowanej do społeczności lokalnej.

Z A D A N I A

 

I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU POPRZEZ:

1. Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla poradni odwykowych oraz wspieranie

terapii nie objętych kontraktami kasy chorych.

2. Stworzenie dla grupy AA oraz klubu abstynenckiego odpowiednich warunków lokalowych, pomocy fachowej, merytorycznej i finansowej.

3. Wykorzystywanie środków masowego przekazu do popularyzacji skutków chorób społecznych.

4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmującą udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakresie określonym ustawą .

5. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z poradniami odwykowymi i grupami AA oraz stały kontakt z Policją, Sądem i Prokuraturą.

6. Utrzymanie bezpłatnej linii telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień

i przemocy.

7. Utrzymywanie i współfinansowanie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu. 

8. Wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie podejmowanych działań opiekuńczo - profilaktycznych oraz dożywianie dzieci dotkniętych problemami alkoholowymi.

9. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy, uczestniczących długotrwale w terapii grupowej i indywidualnej.

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIEŃ, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓL-

NOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ POPRZEZ:

1. Finansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem dla ofiar przemocy domowej.

2. Szkolenie osób stykających się w pracy zawodowej z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie.

3. Współpraca z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny RM w zakresie profilaktyki.

4. Wspieranie działalności profilaktycznej prowadzonej przez przeszkolonych liderów młodzieżowych w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej wśród rówieśników.

5. Tworzenie grup wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.

6. Tworzenie koalicji lokalnej składającej się z przedstawicieli różnych instytucji współpracujących w zakresie udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ

I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Prowadzenie programów profilaktyki w szkołach podstawowych i średnich w zakresie uzależnień i przemocy .

2. Prowadzenie programów profilaktycznych zawartych w " Żorskiej Szkole Wczesnej

Profilaktyki " oraz ich aktualizacja.

3. Wspieranie działalności w zakresie organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach propagowania zdrowego stylu życia.

4. Wspieranie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu.

5. Prowadzenie pracy uświadamiająco-informacyjnej przy pomocy prelekcji, czasopism problemowych, filmów i wydawnictw.

6. Prowadzenie akcji popularyzatorskiej profilaktyki wychowania w trzeźwości na łamach prasy lokalnej i telewizji.

7. Rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych.

8. Prowadzenie rozmów indywidualnych przez specjalistów z osobami zagrożonymi uzależnieniem alkoholowym.

9. Kształtowanie postaw i uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.

10. Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie udzielania pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji.

11. Przeprowadzenie statystycznych badań kontrolnych w zakresie efektu programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach w latach 1998 - 2002 .

 

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Udzielanie przez gminę pomocy rzeczowej i finansowej na warunkach uzgodnionych między stronami np. finansowanie inwestycji związanej z monitoringiem.

2. Kontynuowanie współdziałania gminy z pozagminnymi jednostkami i osobami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM

PRZEPISÓW USTAWY.

1. Zgłaszanie policji i prokuraturze wszelkich stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane w następujących kwotach:

- Przewodniczący - 300 zł brutto

- Sekretarz - 250 zł brutto

- Członkowie podkomisji

orzecznictwa - 250 zł brutto

- Członkowie pozostali - 200 zł brutto

Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10 - go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności na posiedzeniach proporcjonalnie do liczby nieobecności w danym miesiącu.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-10-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-10-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:19
Ilość wyświetleń:3538

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij