Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 133/IX/03 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 28.08.2003r. w sprawie: powołania zespołu ds opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Żorach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach.

UCHWAŁA NR 133/IX/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 28.08.2003r.

 

 

w sprawie : powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Żorach oraz Sądu Okręgowego w Gliwicach.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 160 § 2 i następnych ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami)

RADA   MIASTA

u c h w a l a :

 

§ 1

Powołać zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych, zwany
w dalszej części “zespołem” opiniującym, w składzie następującym :

1. Jadwiga Kempny

2. Elżbieta Wosztynowicz

3. Jacek Arasim

4. Katarzyna Banko

i upoważnić Przewodniczącego Rady do zwołania pierwszego posiedzenia zespołu, na którym powołani członkowie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§ 2

Powołany zespół zobowiązać do :

1. Przygotowania list kandydatów zgłoszonych na ławników w porządku alfabetycznym, oddzielnie dla każdego sądu i oddzielnie dla orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

2. Przygotowania opinii o zgłoszonych kandydatach, zaś w tym o spełnianiu przez nich warunków opisanych w art. 158 ustawy, o braku powodów uniemożliwiających im kandydowanie zgodnie z art. 159 ustawy, o spełnieniu warunków zgłoszenia ich kandydatur opisanych w art. 162 ustawy a także o ewentualnie zgłoszonych, co do poszczególnych kandydatów zastrzeżeń.

§ 3

1. Stwierdzić, że wszelkie zastrzeżenia odnośnie zgłoszonej kandydatury winny być zgłoszone na piśmie, z podaniem daty zgłoszenia zastrzeżeń, danych osoby zastrzeżenia wnoszącej oraz danych kandydata, którego zastrzeżenia dotyczą,
a także ze wskazaniem dowodów na poparcie zgłoszonych zastrzeżeń.

2. Zobowiązać zespół do dokonania oceny zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, zaś w tym do dokonania, stosownie do okoliczności niezbędnego postępowania wyjaśniającego.

3. Pisma ze zgłoszonym zastrzeżeniem oraz zajęte w sprawie zasadności zastrzeżeń stanowisko zespołu winno być dołączone do opinii, o której mowa  w § 2.

§ 4

Określić następujący tryb wyboru ławników :

1. Po przedstawieniu przez przewodniczącego zespołu opinii o kandydatach, oraz po zapoznaniu się z przedstawionymi zastrzeżeniami i stanowiskiem zespołu, Rada,
w oddzielnym głosowaniu jawnym uchwala czy dana kandydatura winna być uwzględniona na przedstawionej liście kandydatów;

2. Rada w odrębnych głosowaniach uchwala ostateczne listy kandydatów na ławników. Nazwiska kandydatów z tejże listy zamieszczone zostaną na kartach do głosowania.

3. Wyboru ławników dokonuje się z uwzględnieniem zasad wynikających
z postanowień §§ 36, 42 i nast. Regulaminu pracy Rady Miasta Żory, z następującymi zastrzeżeniami:

 • do drugiej tury głosowania dopuszcza się kandydatów w liczbie
  nie mniejszej niż powiększona o jeden liczba miejsc pozostających do obsadzenia spośród kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą ilość głosów z tym, że
  w przypadku gdyby większa ilość kandydatów uzyskała liczbę głosów uprawniającą ich do kandydowania z uwzględnieniem powyższych zasad, wszystkich tych kandydatów należy dopuścić do drugiej tury;
 • z uwzględnieniem powyższych zasad głosowanie przeprowadza się
  w trzeciej i kolejnej turze, aż do dokonania wyboru ławników
  w odpowiedniej liczbie.
 • opisane zasady głosowania w drugiej i następnych turach mają zastosowanie także w przypadku gdy dwaj lub więcej kandydatów uzyskało niezbędną większość głosów w sytuacji gdy ich łączny wybór jest niemożliwy z uwagi na liczbę miejsc do obsadzenia
 • jeżeli na danej liście zamieszczono kandydatów w liczbie mniejszej niż liczba miejsc pozostających do obsadzenia, zaś niektórzy kandydaci
  nie uzyskali niezbędnej liczby głosów, głosowania nie powtarza się, zaś
  za wybranych uważa się tych kandydatów, na których oddano niezbędną ilość głosów.

4.  O dokonanym wyborze ławników powiadamia się mieszkańców poprzez obwieszczenie w sposób wskazany w Statucie. Osoby, których kandydatury zostały odrzucone (nieuwzględnione na ostatecznej liście kandydatów) powiadamia się na piśmie z podaniem powodów tego.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-09-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-09-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:19
Ilość wyświetleń:3605

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij