Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 117/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26.06.2003 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

UCHWAŁA NR 117/VIII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

 

 

Na  podstawie  art.18  ust.1 i 2  pkt 4,  art.51  ust.1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),art.109 ust.1 i 2 pkt1,ust.3  ustawy  z  dnia   26  listopada  1998 r  o  finansach  publicznych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

 

 

RADA  MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§  1

 

Dokonać   zmian  w   budżecie   miasta   Żory  na   2003 rok,  w  następujący   sposób:

 

1. Zwiększyć  planowane dochody budżetu  miasta na 2003 r.  o kwotę

   340.242,61 zł, w sposób następujący :

 

w dziale     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                        180,61 zł

    rozdz. 01030 - Izby  rolnicze                                                       180,61 zł

            §   2700 - Środki na dofinansowanie własnych

                            zadań bieżących gmin (związków gmin),

                            powiatów (związków powiatów),

                            samorządów województw, pozyskane

                            z innych źródeł                                                     180,61 zł

 

w dziale     750 - Administracja publiczna                                  7.200,00 zł

    rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                         7.200,00 zł

            §   2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych

                             na realizację zadań bieżących jednostek

                             sektora  finansów publicznych                          7.200,00 zł

 

w dziale     758 - Różne rozliczenia                                        332.862,00 zł

    rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej

                            dla gmin                                                        132.862,00 zł           

           §   2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa            132.862,00 zł

 

   rozdz.  75814 - Różne rozliczenia finansowe                          200.000,00 zł

            §   0970 - Wpływy z różnych dochodów                      200.000,00 zł             

 

 

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta na

     2003 rok  o kwotę  221.489,61 zł

 

w dziale     010 - Rolnictwo i łowiectwo                                        180,61 zł

    rozdz. 01095 - Pozostała działalność                                            180,61 zł

            §   4210 – Zakup materiałów i wyposażenia                         180,61 zł

 

w dziale     750 - Administracja publiczna                               21.309,00 zł

   rozdz.  75023 - Urzędy gmin(miast i miast na

                            prawach powiatu)                                           14.109,00 zł

            §   6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

                            budżetowych                                                  14.109,00 zł   

    rozdz. 75095 - Pozostała działalność                                         7.200,00 zł

            §   4300 - Zakup usług pozostałych                                   7.200,00 zł

 

w dziale     900 - Gospodarka komunalna i ochrona

                           środowiska                                                  200.000,00 zł

    rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód           200.000,00 zł          

           §   6050 - Wydatki inwestycyjne  jednostek

                            budżetowych                                                200.000,00 zł

§ 2

 

Dokonać  przeniesień planowanych  wydatków  budżetowych na 2003 rok,  w  sposób następujący:

 

            zwiększenia             zmniejszenia

w dziale    851 - Ochrona zdrowia                                      6.000

    rozdz. 85195 - Pozostała działalność                                6.000

            §  4300 - Zakup usług pozostałych                           6.000

 

w działe    754 - Bezpieczeństwo publiczne

                           i ochrona przeciwpożarowa                                                      6.000

   rozdz. 75495 - Pozostała działalność                                                                   6.000

            §  4300 - Zakup usług pozostałych                                                             6.000

 

w dziale     921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

                           narodowego                                           17.324                       17.324

   rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury(MOK)           17.324                       17.324

            §  2550 - Dotacja podmiotowa z budżetu

                           otrzymana przez instytucję kultury                                               17.324

            §  6220 - Dotacje celowe z budżetu na

                           finansowanie lub dofinansowanie

                           kosztów realizacji inwestycji

                           i zakupów inwestycyjnych innych

                          jednostek sektora finansów publicznych     17.324

§ 3

 

Przeznaczyć środki wymienione w § 1 ust.2 oraz w § 2 po stronie zwiększeń  na realizację następujących zadań :

      -    wydatków  bieżących związanych  z działalnością  rolniczą (180,61 zł)

-        zadania  inwestycyjnego pn. ”Przebudowa ogólnospławnej kanalizacji zewnętrznej pomiędzy   budynkiem   Urzędu  Miasta   przy   Alei  Wojska   Polskiego,  a osiedlem 700 – lecia w Żorach” ( 14.109 zł)

-         wydatków   bieżących   związanych   z   promocją  ochrony  środowiska  w mediach (7.200 zł)

-         zadania   inwestycyjnego   pn. ”Wykonanie  dojazdu   wraz  z   istniejącym 

w  drogach uzbrojeniem  terenu  do  KSSE  Pole  Wygoda  od strony

ul. Rybnickiej” ( 200.000 zł)

-         zakup trzech programów komputerowych ( płace,księgowość, kadry) dla  ratownictwa medycznego w Żorach  (6.000 zł)

-         zakup  przez  MOK  urządzeń   kinowych   do  wyświetlania  filmów   (17.324 zł)

 

§ 4

 

W uchwale Nr  33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

 

1/ treść §  5 otrzymuje brzmienie:

 

   „Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości  7.854.235  zł, którego  źródłem pokrycia będą   przychody   z   zaciągniętych   pożyczek   i   kredytów  bankowych,   wolne    środki przeznaczone   na   spłatę   zadłużenia   oraz  umorzenie   pożyczki  przyznanej ze środków WFOŚiGW”.

     zgodnie z załącznikiem Nr 1

 

2/  treść § 11 ust.5 otrzymuje brzmienie:

 

    „Zaciągania  kredytów  na  pokrycie deficytu budżetowego gminy występującego w   ciągu roku,  w    kwocie   12.000.000 zł   oraz   dokonywania   spłat   zobowiązań    budżetu”.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Załącznik  Nr 1 do Uchwały  RM   Żory

Nr  117/VIII/03  Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

 

 

BILANS    OBSŁUGI   ZADŁUŻENIA

 

 

P R Z Y C H O D Y

 

1. Planowane dochody budżetu na 2003 rok – ogółem:           98.539.949,61

2. Kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru budżetu              17.864.168,00

                                                                                    ------------------------------

   Kwota łączna przychodów:                                              116.404.117,61

 

R O Z C H O D Y

 

3. Spłaty kredytów i pożyczek                                                10.009.933,00

4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok – ogółem:          106.394.184,61

    w tym: wydatki na obsługę zadłużenia                                    2.240.665,00

                                                                                  -------------------------------

   Kwota łączna rozchodów:                                                116.404.117,61  

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

 

 

§

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

 

Obsługa długu publicznego

17.864.168

10.009.933

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

17.864.168

10.009.933

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

17.864.168

 

 

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

10.009.933

 


 

UZASADNIENIE

 

Zachodzi  konieczność dokonania zmian budżetu miasta Żory na 2003 rok.

 

Projekt uchwały obejmuje :

 

zmianę  dochodów  i  wydatków  ( § 1 i § 2 ):

 

- zrekompensowanie     części   wydatków    poniesionych     przez    gminę  w    związku   z wyborami do Rad  Powiatowych Śląskiej  Izby Rolniczej  przeprowadzonych 8 grudnia   2002 roku – środki ze  Śląskiej  Izbv  Rolniczej w  Katowicach  - 180,61 zł

 

-zgodnie z umową  Nr 45/2003/93/EE/cz/D  w ramach konkursu „Cykliczne upowszechnianie zasad zrównoważonego rozwoju poprzez media” pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  a Gminą Żory, WFOŚiGW udziela dotacji w kwocie  10.800 zł na zadanie pt.: „Kurier Żorski” – biuletyn informacyjny  wydawany  przez  Zarząd Miasta Żory . Realizację zadania zaplanowano od marca 2003 r. do sierpnia 2004 r.,a wpłatę w 12 ratach po 900 zł. Środki mają wpływać do budżetu zgodnie z harmonogramem. W roku bieżącym  8 wpłat po 900 zł -7.200 zł. Planowanym efektem ekologicznym jest   poszerzenie wiedzy społeczeństwa z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony  i   kształtowania    środowiska   w   woj.  śląskim.

 

-   zgodnie   z  umową  zawartą  pomiędzy  Gminą   Żory  a  Katowicką  Strefą  Ekonomiczną w Katowicach  na dochody budżetu  wpłynęły środki finansowe w wysokości     200.000   .  Przedmiotem  umowy   jest   wykonanie   dojazdu   wraz   z   istniejącym w   drogach  uzbrojeniem   terenu  do  KSSE   Pole  Wygoda  od  strony ul. Rybnickiej.

    

-   Ministerstwo  Finansów  przyznało dla  Gminy część rekompensującą  subwencji   ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Środki finansowe w wysokości 132.862 zł  zostaną  przekazane na  rachunek budżetu   gminy.

 

-   zgodnie  z  umowami Nr 54/2003/93/OW/ot/U  oraz   Nr 55/2003/93/OW/ot/U   pomiędzy Gminą  Żory  a  WFOŚiGW  w  Katowicach , w związku  z pożyczkami   na  dofinansowanie zadań   inwestycyjnych,  WFOŚiGW  częściowo  umorzył   pożyczki  ogółem w   kwocie    14.109 zł,

-         na zadaniu  pn.”Termomodernizacja sali gimnastycznej w ZSB-U przy ul. Rybnickiej

      w Żorach” kwota umorzenia 9.631 zł

 

-         na zadaniu pn.”Budowa nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w adoptowanym 

      budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne” - kwota umorzenia 4.478 zł

 

z zastrzeżeniem, iż uzyskana w wyniku umorzenia kwota zostanie przeznaczona  na realizację zadania pn.” Przebudowa ogólnospławnej kanalizacji zewnętrznej pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy Alei Wojska Polskiego, a osiedlem 700 –lecia w  Żorach" i zakończy je w terminie określonym w harmonogramie z dnia 15.04.2003 r.

 

 

 

-  Miejskie  Zakłady  Opieki Zdrowotnej  w  Żorach zwróciły się z  prośbą  o  pomoc  finansową w zakupie programów komputerowych „płace”,„kadry”oraz „księgowość”. Przedmiotowe programy są niezbędne do zarządzania finansami i personelem, a co za tym idzie, prowadzenia  bieżącej działalności spółki. Wysokość środków przeznaczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi jedynie zabezpieczenie finansowe na zakup leków, materiałów opatrunkowych,  paliwa  i  wypłat dla pracowników.  Planowany   koszt    zadania   wynosi 6.000 zł.

 

-    przekwalifikowanie dotacji podmiotowej  na dotację celową w Miejskim Ośrodku Kultury w  Żorach  ogółem  w   kwocie 17.324 zł  z   przeznaczeniem  na  zakup urządzeń   kinowych.

 

Przejęcie kina spowodowało konieczność zakupienia urządzeń projekcyjnych  niezbędnych do wyświetlania filmów

 

- projektor  Prexser AP 52X + lustro ciepłe

  + kolba ksenonowa  2 kpl.x 4.758 zł             =    9.516 zł

- procesor Model CP-63 wraz ze

  wzmacniaczem Interm MA 630 1 kpl.            =    7.808 zł

                                                                           17.324 zł

W   planie   finansowym   na   rok   2003  nie  zabezpieczono   środków  na  ten   cel.

Występujące oszczędności  w   realizacji   zadań  bieżących  pozwolą  na  sfinansowanie  ww. zakupów   inwestycyjnych.

 

zmianę uchwały Nr 33/III/02  Rady Miasta z dnia 19.12.02r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok  (§ 4)

 

Dochody wzrastają o kwotę  340.242,61 zł,  wydatki  natomiast  o kwotę 221..489,61 zł.

Deficyt  budżetu  ukształtował  się  na  poziomie  7.854.235,00 zł.

 

Źódłem pokrycia deficytu będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, wolne środki  przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz umorzenie pożyczki  przyznanej ze środków WFOŚiGW.

 

W  § 11 ust.5 uchwały  budżetowej Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetowego gminy występującego w ciągu roku do kwoty 9.000.000 zł.

Ze względu na występującą  nierytmiczność wpływu dochodów podatkowych i innych dochodów na rachunek budżetowy oraz występującą konieczność  dokonywania wydatków bieżących  i inwestycyjnych w sposób stały i nieprzerwany, istnieje  potrzeba zaciągnięcia kredytu kasowego dodatkowo na kwotę 3.000.000 zł ponad poziom ustalony przez Radę, tj.na ogólną kwotę  12.000.000 zł.

Krótkoterminowe operacje kredytowe umożliwiają zachowanie bieżącej płynności finansowej w trakcie roku budżetowego zwłaszcza, iż zbliża  się okres przerwy wakacyjnej w obradach Rady i wystąpienie  do organu stanowiącego będzie niemożliwe.

Dla  zaciągnięcia  krótkoterminowych  kredytów kasowych potrzebne  jest upoważnienie ujęte w uchwale budżetowej. 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-06 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-06 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:21
Ilość wyświetleń:2136
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij