Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 114/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26.06.2003 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

UCHWAŁA NR 114/VIII/03

RADY  MIASTA  ŻORY

Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

 

 

Na  podstawie  art.18  ust.1 i 2  pkt 4,  art.51  ust.1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),
art.109 ust.1 i 2 pkt1,ust.3  ustawy  z  dnia   26  listopada  1998 r  o  finansach  publicznych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

 

 

RADA  MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§  1

 

Dokonać   zmian  w   budżecie miasta Żory na 2003 rok – zmniejszyć planowane wydatki ogółem  o kwotę  1.040.234 zł, w  sposób następujący:

 

w dziale     750 - Administracja publiczna                                                   480.000

    rozdz. 75022 - Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)                       20.000

                                  - wydatki bieżące                                                          20.000

 

    rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

                          - wydatki bieżące                                                                460.000

w tym : - wynagrodzenia osobowe                                                     200.000   

             - pozostałe wynagrodzenia                                                      40.000

                 - pozostałe wydatki                                                           220.000

 

w dziale     754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

     przeciwpożarowa                                                             160.234

 

    rozdz.  75405 - Komendy powiatowe Policji                                              160.234

   -  wydatki bieżące                                                                 65.000

       (dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych

         jednostek sektora  finansów  publicznych)

   -   wydatki na zakupy inwestycyjne                                        95.234 

 

zadanie inwestycyjne pn.: “Zakup centrali telefonicznej”

 

 

w dziale     851 - Ochrona zdrowia                                                                 80.000

    rozdz. 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                            80.000

                                 -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               80.000

 

zadanie inwestycyjne pn. “Rozbudowa systemu monitoringu miasta”                

      

w dziale     854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                                      30.000

rozdz.   85404 - Przedszkola                                                                           30.000

   - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

                 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

                 i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                30.000

 

zadanie inwestycyjne w P-4 pn. “ przebudowa  kotłowni na gazową+ PT” (20.000 zł)

                                    w P-12 pn. “wymiana kotła c.o. z węglowego na

                                    gazowy”                                                                      (10.000 zł)

 

w dziale    900 -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 180.000

 

rozdz.  90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                      80.000

                             -  wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych                 80.000

 

zadanie inwestycyjne pn. “ PT kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu

                                   ul. Deszczowej,Kleszczowskiej i w końcowej części

           ul.  Wyzwolenia i ul. Pszczyńskiej”                                80.000

                                                                               

rozdz.  90095 - Pozostała działalność                                                               100.000 

                           - wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych                   100.000

zadanie inwestycyjne pn. “Cmentarz komunalny I etap – Baranowice”      100.000

 

w dziale      921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                        60.000

   rozdz.  92114 - Pozostałe instytucje kultury  (MBP)                                         50.000

                                 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury          50.000

   rozdz.  92118 - Muzea                                                                                     10.000                   

                                 - dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury          10.000

               

w działe     926 - Kultura fizyczna i sport                                                          50.000

    rozdz. 92601 - Obiekty sportowe                                                                    50.000 

                                  - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 

                                    (MOSIR)                                                                         50.000    

 

§ 2

 

Dokonać   zmian  w   budżecie miasta Żory na 2003 rok – zwiększyć  planowane wydatki ogółem  o kwotę  1.040.234  zł, w  sposób następujący:

 

w dziale    851 - Ochrona zdrowia                                                                 1.040.234                               

   rozdz. 85111 - Szpitale ogólne                                                                        960.234

 

                               - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

                                 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

                                 i zakupów inwestycyjnych ZOZ                                        960.234

                                 

  rozdz. 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                 80.000

                                -  wydatki inwestycyjne jednostek   budżetowych                 80.000

 

zadanie inwestycyjne pn.  “ Dostosowanie szpitalnej izby  przyjęć dla 

                                             osób będących pod  wpływem alkoholu”                80.000 

 

 

§ 3

 

W uchwale Nr  33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

 

 

1/ Zmniejszyć wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
   MOSIR – obiekty   sportowe                                               o kwotę            50.000 zł 

   zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

2/ Zmniejszyć wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury  o kwotę    60.000 zł

 

    dla  Biblioteki                                                                      o kwotę            50.000 zł 

    dla Muzeum                                                                        o kwotę            10.000 zł   

 

 

3/ W załączniku Nr 5 pn. “ Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia  w 2003 r.”

 

    w    rubryce “ jednostki   budżetowe”    zmniejszyć   fundusz    wynagrodzeń osobowych

 

    w dziale 750 – Administracja publiczna                                 o  kwotę        200.000 zł

 

 

  § 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

 

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

Projekt uchwały obejmuje :

 

korektę   wydatków   bieżących   i   inwestycyjnych  -  przeniesień planowanych    wydatków   w   ramach   oszczędności -  na  realizację  zadań inwestycyjnych.

 

  Możliwość  zmniejszenia wydatków nastąpiła :

 

- w dziale 750 - Administracja publiczna                                        o kwotę   480.000 zł

 

    -  wydatki bieżące związane z realizacją zadań BRM                                        20.000 zł

       ( diety dla Radnych)

   -  wydatki związane z realizacją zadań UM                                                      460.000 zł

      ( wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne “13”, wydatki bieżące)

  

Oszczędności  na wydatkach bieżących  w administracji (kwota 150.000 zł) wynikają głównie z  ograniczenia  szkoleń.  Firmy  przeprowadzające  szkolenia    szczegółowo monitorowane i odrzuca się oferty drogie i nierzetelne. Oszczędności występują  również  na rozmowach telefonicznych  - kontrolowanie  bilingów  rozmów.  Zmniejszenie  wydatków  obserwuje   się w wysyłanej  korespondencji  zamiejscowej  w  stosunku  do  I  półrocza   roku  ubiegłego.

 

W związku z utrzymaniem  budynków UM, w nawiązaniu do aktualnie obowiązujących cen na rynku, jak również przeniesienie efektu dobudowy budynku UM przy al.WP  na 2004 rok przyczynia się do  możliwości  obniżenia wydatków na 2003 rok,  nie rezygnując z przyjętych zadań (kwota 70.000 zł).

Oszczędności    na   wynagrodzeniach   osobowych   (kwota 200.000 zł) wynikają  z wakatów w zatrudnieniu, zmniejszeniu liczby  pracowników (po przejściu na emeryturę nie zatrudnia się nowych), zatrudnianiu  młodych pracowników – stażystów, które płatne jest z Urzędu  Pracy.

 

w dziale754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę    160.234 

 

W nawiązaniu do zawartego porozumienia w sprawie pokrycia kosztów dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych, przesłana aktualizacja uwzględniająca faktyczny wzrost przedmiotowych kosztów na 2003 rok  wynosi 358.195 zł. W budżecie zostały zabezpieczone środki finansowe w ogólnej kwocie 519.262 zł, ( wydatki bieżące 424.028 zł oraz inwestycyjne 95.234 zł ).

 

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  o kwotę    60.000 zł

dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury

  -  MBP                                 50.000 zł

  -  Muzeum                            10.000 zł

 

 

w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport                                    o kwotę  50.000 zł

dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego MOSIR

               

  

Korekta zadań inwestycyjnych  obejmuje następujące zadania :         

 

Zmniejszenie planowanych wydatków

 

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ujęto kwotę 140.000 zł na rozbudowę systemu monitoringu miasta.

Zadanie w trakcie realizacji – kamera monitoringu na os. Pawlikowskiego. Na zadaniu pozostaje oszczędność w kwocie 80.000 zł.

Proponuję przeznaczyć wym. kwotę na sfinansowanie części robót w nowej izbie przyjęć do Szpitala nr 2 powstałej z przebudowy byłej pralni w bloku technicznym – na zadanie “dostosowanie szpitalnej izby przyjęć dla osób będących pod wpływem alkoholu”.

Z ww. środków zostaną pokryte m.in. koszty budowy łazienki (z wanną z dostępem   z 3 stron dla mycia pacjentów )  i izolatki.

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

rozdz. 85404 – Przedszkola

a)   zadanie – P-4 ul. Fabryczna – przebudowa kotłowni na gazową + PT – 20.000 zł

Przedszkole posiada centralne ogrzewanie, które do końca sezonu grzewczego 2002/2003 zasilane było z kotłowni ZWUS. ZWUS wypowiedział dalsze ogrzewanie obiektu od sezonu grzewczego 2003/2004.

Równocześnie Fadom złożył ofertę przepięcia osiedlowej sieci c.o. do kotłowni Fadom – na swój koszt.

Przedszkole zawarło  umowę z Fadom na dalsze ogrzewanie przedszkola.

W tej sytuacji realizacja zadania jest zbędna.

b)       zadanie P-12 ul. Pukowca Baranowice – wymiana kotła c.o.  węglowego na gazowy – 10.000 zł.

Istniejący kocioł węglowy c.o. pracuje 5-6 lat i jest całkowicie sprawny.

Przebudowa kotłowni na gazową wymaga wymiany całej instalacji c.o. w przedszkolu (rury o dużych średnicach) i projektu technicznego, o łącznym szacunkowym koszcie 60.000 zł.

Ujęte w budżecie środki w wysokości 10.000 zł wystarczą tylko na opracowanie projektu technicznego kotłowni z automatyką i wymiany instalacji wewnętrznej c.o.

Wobec sprawnego działania kotłowni węglowej – zadanie proponuję do skreślenia  z planu inwestycyjnego.

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001, zadanie inwestycyjne   “PT   kanalizacji   sanitarnej   i   deszczowej w ciągu ul. Deszczowej, Kleszczowskiej i w końcowej części ul. Wyzwolenia i ul. Pszczyńskiej” – dz. Kleszczów – 80.000 zł.

Kanalizacja    sanitarna    z   wym.   ulic  może  być  sprowadzona  przez sieć kanalizacyjną         i przepompownię ścieków gminy Suszec do oczyszczalni ścieków w Suszcu.

Suszec   uzależnił   zgodę   na  odprowadzenie  ścieków z terenu gminy Żory od  partycypacji  w  koszcie  wybudowanej już  oczyszczalni ścieków w kwocie około 700.000 zł.

Ponadto  na  naradzie  dnia 3.02.2003r.  przedstawiciel  gminy  Suszec poinformował, że  dopłata  gminy  za  oczyszczanie  ścieków  wyniesie  6,70 zł + 7% VAT – tj. 7,20 zł  za 1 m3, przy opłacie mieszkańców – 3,00 zł + 7% VAT/1m3.

Przy przewidywanej ilości ścieków z terenu Żor – 54m3/dobę - opłata miesięczna wyniosłaby 11.600 zł z budżetu gminy.

Takie warunki finansowe były nie do przyjęcia. Proponuję skreślenie zadania z planu inwestycyjnego br.

 

 rozdz. 90095 – zadanie inwestycyjne – “Cmentarz komunalny I etap – Baranowice”.

W planie inwestycyjnym przyjęto kwotę 150.000 zł.

Realizacja zadania uzależniona od zatwierdzenia i wejścia w życie nowego miejscowego planu  zagospodarowania   przestrzennego,   oraz   od  uzyskania     ostatecznego   pozwolenia na   budowę  w  procedurze  administracyjnej z udziałem oceny oddziaływania na  środowisko.

Jeżeli zatwierdzenie planu nastąpi w III kw. br. – możliwe będzie wykonanie ogrodzenia terenu za kwotę około 50.000 zł.

Proponuję zmniejszenie planu o 100.000 zł.

 

Zwiększenie planowanych wydatków

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111, zadanie inwestycyjne – “Rozbudowa, modernizacja Szpitala nr 2”.

W planie inwestycyjnym na rok 2003 przyjęto wydatki w kwocie 2.550.000 zł.

Umowny koszt realizacji – brutto 4.252.935,84 zł.

Na podstawie 2 uchwał Rady Miasta – ZOZ winien sfinansować część robót o wartości 821.920 zł – ze środków otrzymanych z budżetu gminy na konto amortyzacji.

Z powyższej kwoty ZOZ zapłacił już fakturę o wartości 250.000 zł.

Z braku planowanych dochodów w roku 2002 – nie było możliwości ujęcia w budżecie na 2003 r. niezrealizowanych w roku ubiegłym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 (subkonto), uchwalonych przez Radę Miasta dnia 19.12.2002 r. w kwocie 922.394 zł.

 

 

Z tego powodu na zadaniu inwestycyjnym powstał niedobór środków finansowych, który proponuję pokryć z proponowanych zmniejszeń planowanych wydatków.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory 

Nr 114/VIII/03 z dnia 26.06.2003 r.

  

 Planowane kwoty dotacji przedmiotowej na 2003 rok

 

       dla zakładu budżetowego:     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                        -Obiekty Sportowe

  

Wyszczególnienie obiektów objętych dotacją       Planowana kwota dotacji

 

 

 

1. Basen Kryty

    Żory ul.Wodzisławska                                                          13.958 zł                   

 

2. Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy

    Żory-Rój                                                                            442.910 zł

 

3. Hala Widowiskowo-Sportowa

    Żory,ul. Folwarecka                                                           348.948 zł

 

 

                                                 ogółem dotacja                          805.816 zł

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:21
Ilość wyświetleń:3655
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij