Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 106/VIII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 26.06.2003 r.

UCHWAŁA NR 106/VIII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 26.06.2003 r.

 

 

w sprawie: odrzucenia protestu, wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego

                 wglądu, do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania

                 przestrzennego – terenu zlokalizowanego w dzielnicach Baranowice,

                 Osiny, Śródmieście i Sikorskiego”.

 

 

Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 23 ust. 3, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.)

 

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§ 1

 

Odrzucić protest, wniesiony przez Pana Andrzeja Kreisa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – terenu zlokalizowanego w dzielnicach Baranowice, Osiny, Śródmieście i Sikorskiego”  dotyczący zmiany przeznaczenia terenu o symbolu A13 UP, terenu pomiędzy A13 UP a A14 RT tj. terenu A11 UP-III oraz  terenu C9 P, C10 P.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

 

Protest zgłoszony przez Pana Andrzeja Kreis dotyczy zmiany przeznaczenia terenów:

-         w sektorze C9 P i C10 P (tereny produkcyjno-składowe) na tereny o symbolu E2 tj. tereny dolin i cieków układu fizjograficznego;

-         w sektorze A13 UP (tereny usługowo-przemysłowe), w sektorze A11 UP-III (tereny usługowo-przemysłowe, obszar uciążliwości wzdłuż drogi ekspresowej) tj. sektor pomiędzy A13 UP a A14 RT na tereny o symbolu E3 tj. tereny obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o swobodnej lokalizacji i zabudowie z dużym udziałem zieleni.

 

Tereny objęte protestem obejmują obszar:

-         o powierzchni ok. 6 ha, w kompleksie przyległym od zachodu do ulicy Kościuszki (A11 UP-III, A13 UP i A14 RT),

-         o powierzchni ok. 12,6 ha, w kompleksie pomiędzy stawami przy ulicy Owocowej,
a ulicą Familijną (C9 P i C10 P).

 

W obowiązującym planie ogólnym (przyjętym uchwałą Rady Miasta Żory Nr 465/XLVIII/94 z dnia 03.02.1994 r.) przeznaczeniem podstawowym omawianego terenu jest:

-         zabudowa usługowa z dużym udziałem zieleni (E3) oraz usługi związane z obsługą szlaków komunikacji tranzytowej (RT),

-         produkcja rolna (R).

 

Zapisy projektowanego planu podtrzymują dotychczasowe przeznaczenie terenu w zakresie obsługi ruchu tranzytowego oraz zwiększają możliwości inwestycyjne dodając do dotychczasowych funkcji usługowych możliwość lokalizacji nieuciążliwych obiektów przemysłowych. Zmianie ulegają zapisy dotyczące gruntów rolnych, które w projektowanym planie przeznacza się pod przemysł. Dopuszczenie przemysłu na omawianym terenie podyktowane jest:

-         potrzebą zwiększania ilości miejsc pracy w mieście;

-         dogodnym powiązaniem komunikacyjnym realizowanym poprzez ulice : Kościuszki, Owocową, Okrężną oraz projektowane poszerzenie ulicy Familijnej;

-         sąsiedztwem z terenami otwartymi i przemysłowymi, eliminującym problem ewentualnych uciążliwości dla obszarów zabudowy mieszkaniowej.

 

Projektowane w planie przeznaczenie terenu zgodne jest z zapisami „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory” przyjętego uchwałą
Nr 477/XXVIII/2001 Rady Miasta Żory z dnia 26.04.2001 r.

 

Tereny rolne, na których projektuje się lokalizację funkcji przemysłowych (C9 P, C10 P) uzyskały zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolne (G.Z.tr.057-602-350/2002).

 

W projektowanym planie zadbano o środowisko poprzez wprowadzenie wskaźników:

-         ograniczających intensywność zabudowy do 0,5 dla terenów oznaczonych symbolem RT i UP oraz do 0,8 dla obszarów P;

-         narzucając utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych na poziomie 30% dla terenów UP, 20% dla terenów P i 10% dla RT.

 

-  2  -

 

 

Wprowadzono także szereg zakazów – m.in.:

-         w strefie UP zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń, które mogą powodować uciążliwości dla otoczenia wykraczające poza granice działki przeznaczonej pod inwestycję oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko określone jest bezpośrednio w przepisach szczególnych;

-         w strefie P zakaz budowy i użytkowania obiektów i urządzeń dla których skumulowane uciążliwe oddziaływania na środowisko wykraczają poza granice strefy oraz  zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których na podstawie przepisów szczególnych istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

-         w strefie RT - zakaz  budowy i użytkowania wszelkich obiektów budowlanych oraz użytkowania terenów, które nie są zgodne z funkcją obsługi ruchu tranzytowego –
w tym wymieniono m.in. zakaz lokalizacji obiektów o funkcji produkcyjnej, hurtowni, baz i składów.

 

Ochronę rzeki Rudy zapewniono poprzez pozostawienie wolnego od zainwestowania pasa szerokości od 80 do 180 m, opisanego jako tereny dolin i cieków układu fizjograficznego (E2). Szerokość pasa ogranicza w naturalny sposób ulica Owocowa oraz od południa linia brzegowa stawów.

 

Przeznaczenie terenu zgodnie z zapisami projektowanego planu nie wpłynie więc niekorzystnie na tereny przyległe.

 

W związku z powyższym złożony protest jest bezzasadny.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-05 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:23
Ilość wyświetleń:2225
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij