UCHWAŁA NR 97/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

 

 

Na  podstawie  art.18  ust.1 i 2  pkt 4,  art.51  ust.1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),art.109 ust.1 i 2 pkt1,  ustawy  z  dnia   26  listopada  1998 r  o  finansach  publicznych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

 

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§  1

 

W związku z otrzymaniem środków finansowych  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   z    siedzibą   w   Warszawie, dokonać   zmian  w   budżecie   miasta Żory  na  2003 rok,  w  następujący   sposób:

 

1. Zwiększyć   planowane   dochody  budżetu miasta  na  2003 rok o kwotę   3.500 

    w sposób  następujący :

 

 w dziale    020  -  Leśnictwo                                                                          3. 500 

     rozdz.02001  -  Gospodarka leśna                                                               3.500 

           §    2700  -  Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

                               gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów),

                               samorządów  województw, pozyskanych z innych

                               źródeł                                                                                3.500 

 

                            

2. Zwiększyć   planowane  wydatki  budżetu   miasta  na 2003 rok  o kwotę   3.500  zł,

    w sposób następujący :

 

w dziale    020  - Leśnictwo                                                                           3.500                                                                                   

rozdz. 02001  - Gospodarka leśna                                                                3.500 

 §    4590  - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych        3.500                 

                                                           

 

 

§ 2

 

Przeznaczyć środki wykazane  w  § 1  ust.2  na  :

 

- wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych

  i prowadzenie upraw leśnych,

§ 3

 

W § 1 ust.1 w uchwałach  Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok Nr 48/IV/03   z   dnia   30.01.2003 r.  oraz    Nr 61/V/03   z   dnia    27.02.2003r. zmienić zapis    poprzez:

 

-         wykreślenie         § 2650    - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu

           budżetowego

-         wprowadzenie     § 6210     - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

    dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i

    zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych    

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 5

                

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje :

 

  • zwiększenie dochodów i wydatków  o kwotę  3.500 zł , w związku z planowanymi środkami finansowymi, które gmina ma otrzymać w 2003 roku z Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w Warszawie na  wypłatę  ekwiwalentów  dla  właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z  upraw   rolnych  i prowadzenie upraw leśnych. Na dzień dzisiejszy  wpłynęły do budżetu środki w wysokości  1.189 zł.
  • Zarząd  Budynków Miejskich  w Żorach zwrócił się z prośbą o dokonanie zmiany zapisu  klasyfikacji  budżetowej  dot. przychodów uzyskanych z WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek,

 

  • poprzez wykreślenie  § 2650 –Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
  • a wprowadzenie  § 6210 – Dotacje celowe z budżetu na  finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów  inwestycyjnych zakładów   budżetowych,

w związku z  podjętymi uchwałami Rady Miasta :

 

Nr   48/IV/03   z   dnia   30.01.2003   na kwotę   87.829  zł na  realizację  zadania   pn.: „Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz  modernizacja  wymiennikowni   c.o.- część technologiczna, AKPiA  i elektryczna dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy  Al.Wojska Polskiego 21,23 w Żorach”

 

Nr   61/V/03   z   dnia   27.02.2003 r.   na kwotę   105.252 zł  na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Powstańców Śląskich Nr 1 w Żorach"

 

Zmiany te są konieczne ze względu na prawidłowe ujęcie ich w ewidencji księgowej ZBM.