Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 99/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 29.05.2003 r. w sprawie: Planu zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska.

 UCHWAŁA NR 99/VII/03

                             RADY MIASTA ŻORY                             

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

 

 

w sprawie: Planu zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym

                 uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

                       

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 r. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz w związku z art. 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z póź zm.) 

 

 

 

RADA MIASTA 

                                          

u c h w a l a

 

§  1

 

Przyjąć „Plan zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska” o treści zawartej w załączniku.

 

§  2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

 

§  3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

 

                                                                                               

            Ustawa „Prawo energetyczne” określająca zasady kształtowania polityki energetycznej oraz zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, nakłada
na organy samorządowe, głównie gminne, obowiązek odpowiedniego planowania i następnie realizacji związanych z tym zagadnieniem zadań. Podstawowym w tym zakresie dokumentem gminy są „Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, które dla obszaru Żor uchwalone zostały przez Radę Miejską  Żory z dnia 4 kwietnia 2002 r, - Uchwała Nr 617/XLVIII/02.

Drugim etapem planowania energetycznego na szczeblu gminnym jest wykonanie „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. Jego zakres wynika  z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348   
z późniejszymi zmianami ). Art. 20 „Prawa energetycznego” mówi:

1. W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w Art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny.

 

Z powyżej przytoczonych zapisów prawa wynika, że „Plan zaopatrzenia w energię...” stanowi dokument strategiczny, w którym gmina planuje realizację lub współrealizację zadań wynikających z „Założeń...”, a których nie są w stanie samodzielnie zrealizować Przedsiębiorstwa Energetyczne.

 

Na podstawie przyjętych w drodze uchwały Rady Miejsta "Założeń do planu zaopatrzenia      w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Żory" przeanalizowano pięć podstawowych grup zadań do realizacji:

 

·        zaopatrzenie w media energetyczne nowych obszarów rozwojowych Miasta;

·        modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji ciepła pod kątem zapewnienia ciągłości dostaw;

·        termomodernizacja i wspomaganie termomodernizacji budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z terenu Miasta;

·        termomodernizacja i modernizacja układów ogrzewania obiektów usługowych Gminy;

·        termomodernizacja i modernizacja ogrzewań w budynkach indywidualnych (zabudowa jednorodzinna).

 

Analiza całego spektrum zadań pozwoliła na wyodrębnienie następujących zagadnień do ujęcia w Projekcie Planu:

 

Zadania do realizacji bezpośrednio przez Gminę w ramach planu krótkoterminowego

Na podstawie analizy kwalifikacyjnej przy założeniu dodatkowych kryteriów do Projektu Planu wybrano następujące obiekty:

 

  • budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Gwarków 22, Gwarków 24, Strażackiej 24,  Al. Wojska Polskiego 21, Wojska Polskiego 23
  • budynki oświatowe: Przedszkole nr 12 przy ul. Pukowca 8, Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Wysokiej 13, Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Wodzisławskiej 201, Zespół Szkół nr 3 przy ul. Strażackiej 6, Zespół Szkół nr 2 przy ul. Boryńskiej 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców 6.

- 2 -

 

Zadania do realizacji przy współudziale Gminy w ramach planu krótkoterminowego

Analiza kwalifikacyjna oraz uwarunkowania planowanych (między innymi stan techniczny obiektów oraz kryterium kontynuacji rozpoczętych działań) doprowadziły do wyboru następujących zadań do realizacji w ramach „Planu...”:

Modernizacja układu zaopatrzenia w ciepło dzielnicy Kleszczówka

Zapewnienie ciągłości dostaw ciepła dla całego rynku Kleszczówki przy stwierdzeniu Przedsiębiorstwa Energetycznego FADOM o braku takich możliwości w perspektywie po roku 2005 występuje konieczność włączenia się w program władz miejskich.

Obniżenie poziomu niskiej emisji w zabudowie indywidualnej

Do planu przyjęto zadanie polegające na pełnej termomodernizacji budynków indywidualnych (wg audytu i wniosku właściciela), które w ramach realizowanego przez Gminę programu starać się będą o dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła. Tak założone kompleksowe podejście do zagadnienia przyniesie największy efekt ekologiczny. Wsparcie ze strony gminy polegać będzie na wzmocnieniu w/w dotacji pożyczką (z ewentualnym umorzeniem)
z funduszu ekologicznego.

 

Projekt planu zaopatrzenia w energię na lata 2003 - 2006

Zadania związane z obiektami Gminnymi

Gmina w szczególny sposób odpowiedzialna za swoje zasoby winna dążyć do minimalizacji wpływu na środowisko procesów energetycznych związanych z ich zaopatrzeniem w energię. Dla obiektów zakwalifikowanych do planu na okres krótkoterminowy wykonano wstępne audyty energetyczne. Na podstawie wyników sporządzonych audytów jw. dla poszczególnych obiektów gminnych (audyty stanowią załączniki do opracowania) określono optymalny pod względem ekologicznym i ekonomicznym zakres działań modernizacyjnych zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę układu zasilania oraz obniżenie wielkości zużywanej energii cieplnej. Uzasadnienie ekonomiczne zakresu działań dla poszczególnych obiektów przedstawiono w w/w audytach. Łączny koszt zadań związanych z obiektami gminnymi w latach 2003 do 2006 kształtuje się na poziomie 4 528,4 tys. zł.

Zadania realizowane przy współudziale Gminy

Organizacja docelowego układu zaopatrzenia w ciepło Kleszczówki wymaga realizacji:

  1. Rozbudowy istniejącej sieci ciepłowniczej polegającej na połączeniu dwóch systemów ciepłowniczych, pracujących oddzielnie, zasilanych z "Techbud" i kotłowni "Fadom".
  2. Ograniczenia start ciepła w budynkach podłączonych do połączonego systemu ciepłowniczego poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych należących do ZBM, WM Brzozowa i WM Piaskowa.
  3. Modernizacji źródła ciepła w lokalizacji kotłowni "Fadom" przy założeniu: wykorzystania istniejącej infrastruktury, dostosowania mocy źródła do docelowego zapotrzebowania obiektów zasilanych z systemu ciepłowniczego, zastosowania rozwiązań kotłowych opartych o biopaliwo.
  4. Dokończenia modernizacji istniejących sieci ciepłowniczych.

Łączny koszt powyżej przedstawionych zadań realizowanych w latach 2003 do 2006 kształtuje się na poziomie 9619,8 tys. zł. i jest  kosztem przybliżonym.

 

Potencjalne efekty wdrożenia planu zaopatrzenia w energię na lata 2003 - 2006

Realizacja zadań objętych niniejszym planem z uwagi na ich proekologiczny charakter stanowi podstawę do pozyskania preferencyjnego finansowania ze strony dostępnych w naszym kraju  i województwie funduszy ekologicznych. Osiągnięcie wykazanego efektu ekologicznego

- 3 -

 

realizacji działań w znaczny sposób przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego Miasta Żory. Przyniesie również inne efekty, wśród których najistotniejsze to:

·        zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego - ciągłości dostaw ciepła dla mieszkańców (Kleszczówka) w sytuacji braku możliwości samodzielnej realizacji zadań po stronie przedsiębiorstwa energetycznego;

·        kształtowanie właściwego modelu działań związanych z oszczędzaniem energii w obiektach z terenu gminy;

·        zdynamizowanie lokalnego rynku inwestycyjnego;

·        utrzymanie, a nawet zwiększenie liczby miejsc pracy dla mieszkańców Żor

·        wywiązanie się z obowiązku organizacji zaopatrzenia w ciepło nałożonego na Gminę przez ustawę Prawo Energetyczne;

·        rozwój energetyki odnawialnej.

 

Załączniki

załącznik - plan zaopatrzenia (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:24
Ilość wyświetleń:2773
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij