UCHWAŁA Nr 96/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

 

w sprawie : pokrycia  ujemnego wyniku finansowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w

                   Żorach

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2  pkt 4, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.109 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r, o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15,poz,148),  art.60 ust. 4  ustawy z dnia  30 sierpnia  1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U.Nr 91,poz.408 z późn.zm.)

 

 

RADA   MIASTA

                                                              

            u c h w a l a :          

 

§ 1

 

Pokryć ujemny wynik finansowy  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żorach w wysokości 571.920     ze   środków   zaplanowanych  w   budżecie   miasta  na  rok  2003

 

§ 2

 

Upoważnić Prezydenta Miasta do określenia  źródła sfinansowania  ujemnego wyniku finansowego  jak w § 1.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

 

Zespół  Opieki Zdrowotnej w Żorach zwrócił  się  w 2002 roku z prośbą do organu założycielskiego  o  pokrycie  straty  finansowej.           

Zgodnie z  podjętą  w  zeszłym  roku Uchwałą   Rady Miasta Żory  Nr 644 / L / 02  z  27.06.2002r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory  zostały zagwarantowane środki finansowe  w dziale  851 - Ochrona Zdrowia , rozdział 85111 - Szpitale Ogólne, § 2620- dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,  z przeznaczeniem na pokrycie strat w Zespole Opieki Zdrowotnej w Żorach w  kwocie 571.920 zł. Jednakże z uwagi na fakt , iż zaplanowane dochody budżetu miasta     nie zostały wykonane, spowodowało to brak realizacji uchwały, w związku z czym  wnosi  się o  ponowne  podjęcie  uchwały  w  roku  bieżącym. Proponuje się  przeznaczyć z budżetu  miasta   kwotę  w  wysokości  571.920 zł.        na  częściowe  pokrycie  straty  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Żorach.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z 30 sierpnia 1991r.      ( Dz. U. Nr 91, poz.408 ze zm. )  organ, który utworzył samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem ust 2  pokrywa ujemny  wynik  finansowy  zakładu  ze środków publicznych i  może  określić  formę  dalszego  finansowania zakładu na zasadach określonych w art. 35c.