Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 95/VII/03 RADY MIASTA ŻORY Z dnia 29.05.2003 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

UCHWAŁA NR 95/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia  29.05.2003 r.

 

 

 

w sprawie:  zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

 

 

Na  podstawie  art.18  ust.1 i 2  pkt 4,  art.51  ust.1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.),art.109 ust.1 i 2 pkt1,  ustawy  z  dnia   26  listopada  1998 r  o  finansach  publicznych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

 

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§  1

 

Dokonać   zmian  w   budżecie   miasta   Żory  na   2003 rok,  w  następujący   sposób:

 

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 48.800 zł,

    w sposób  następujący :

 

 w dziale    400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

                            gaz i wodę                                                                          48.800 

     rozdz.40095 - Pozostała działalność                                                              48.800 

           §    2440 - Dotacje otrzymane  z funduszy celowych na

                           realizację zadań bieżących jednostek sektora

                           finansów publicznych                                                              48.800                

 

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 339.544 zł,

   w sposób następujący :

 

w dziale    400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

                           gaz  i wodę                                                                         48.800 

   rozdz. 40095 - Pozostała działalność                                                              48.800                 

         §     4300 – Zakup usług pozostałych                                                        48.800                                 

w dziale    851 - Ochrona zdrowia                                                               192.389            

   rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                              192.389 

          §    2820 - Dotacja celowa z budzetu na finansowanie

                          lub dofinansowanie zadań zleconych do

                          realizacji stowarzyszeniom                                                   184.889               

          §    6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

                                   budżetowych                                                                                                 7.500 

 

 

w dziale     900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  98.355 

    rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                       98.355 

           §    6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        98.355 

                zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej

                w  ul. Piaskowej, oraz części ulic Brzozowej i Dębowej w Żorach”

 

 

3.  Dokonać   przeniesień   planowanych   wydatków   budżetowych  na 2003 rok, w  sposób

     następujący :

 

                                                                                                  zwiększenia        zmniejszenia

 

w dziale     400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

    elektryczną, gaz i wodę                                     48.800

    rozdz. 40095 -  Pozostała działalność                                            48.800

                §   4300 -  Zakup usług pozostałych                                   48.800

 

w dziale     754 -  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                           przeciwpożarowa                                                                           48.800

    rozdz. 75495 - Pozostała działalność                                                                           8.800

           §    4300 - Zakup usług pozostałych                                                                    48.800

 

 

4.  Źródłem   pokrycia    wydatków    będą   wolne   środki   ze  spłat   zaciągniętych    kredytów

     i   pożyczek  ( 290.744 zł ), dotacja  z  Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska

   i   Gospodarki    Wodnej    ( 48.800 zł ) oraz przeniesienia środków między działami (48.800zł). 

 

                                                                                                                             § 2

 

Przeznaczyć    środki   wykazane  w  § 1  ust.2 i 3  po  stronie zwiększeń  na  :

 

-          realizację zadania pozainwestycyjnego pn. “ Plan zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska”

-          dotacje dla stowarzyszeń, realizujących zadania ujęte w  gminnym   programie   profilaktyki i   rozwiązywania   problemów  alkoholowych

-          zakup alkotestów dla MOPS-u

-          realizację   zadania   inwestycyjnego  pn “ Budowa  kanalizacji   sanitarnej  i   deszczowej

z  przyłączami  do budynków   w   ulicy Piaskowej  oraz części ulic Dębowej i Brzozowej

w Żorach”

                                                                                                                              § 3

 

W   uchwale  Nr  33/III/02   Rady   Miasta  z  dnia  9.12.2002 r. w  sprawie budżetu  miasta  Żory na 2003r. treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie :

 

“Ustalić    deficyt   budżetu miasta  Żory  w  wysokości  7.972.988  zł,  którego źródłem   pokrycia     

  będą  przychody  z zaciągniętych  pożyczek i kredytów bankowych, wolne  środki   przeznaczone

  na  spłatę   zadłużenia  oraz  umorzenie pożyczki przyznanej ze  środków   WFOŚiGW”.

  zgodnie   z   załącznikiem   Nr  1                                                           

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

 

Zachodzi  konieczność  dokonania zmian budżetu miasta Żory na 2003 rok.

 

Zmiana dochodów – zwiększenie obejmuje :

 

- dotację  otrzymaną  z  Wojewódzkiego  Funduszu   Ochrony   Środowiska  i  Gospodarki   Wodnej w  Katowicach,  zgodnie z umową dotacji Nr 48/2003/93/ZS/po/D zawartą w dniu 3.03.2003 r. na dofinansowanie zadania pozainwestycyjnego pn.:”Plan zaopatrzenia Miasta Żory w energię ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska” na kwotę 48.800 zł. Planowany  koszt zadania  wynosi  97.600 zł, a okres  realizacji   zaplanowano   od   dnia   23.12.2002 r. do dnia 16.05.2003 r. Zabezpieczone środki WFOŚiGW w wysokości 48.800 zł ( w formie pożyczki) oraz 48.800 zł ( w formie dotacji ) – zapewniają ukończenie  zadania. 

 

Zmiana wydatków  - zwiększenie obejmuje :

 

- realizację   zadania   pn. ”Plan  zaopatrzenia  Miasta Żory  w    energię   ze  szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska” w  kwocie   97.600 zł  (   Dział   400 -Wytwarzanie i  zaopatrywanie  w  energię  elektryczną, gaz  i  wodę), w tym   50 %  w formie  dotacji   i  50% w formie pożyczki  z   WFOŚ i GW

 

- dotacje   dla   stowarzyszeń  realizujących    zadania  ujęte  w  gminnym  programie    profilaktyki  i   rozwiązywania   problemów   alkoholowych  oraz zakup alkotestów dla MOPS-u  ( Dział    851 - Ochrona zdrowia) Zgodnie  z   art.  181   ustawy  z  dnia  26  października 1982 r. o wychowaniu  w trzeźwości i    przeciwdziałaniu    alkoholizmowi    (Dz.U. z  2002 r. Nr  147, poz.1231 z  późn. zm.)  dochody  z  opłat  za  wydane  zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu   mają  być  przeznaczane  na  realizację  gminnych  programów  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów  alkoholowych     i nie  mogą  być  przeznaczane  na inne  cele.

W  roku  ubiegłym  nie  zostały    wykorzystane  środki  w  kwocie  33.338    ponieważ  część  płatności  z  budżetu  2002 r. dokonana była w  styczniu, co  spowodowało  zwiększenie  wydatków  planowanych  w  roku  bieżącym.

Wpływy z   opłat  za  wydanie  zezwoleń  na  sprzedaż  alkoholu  przekroczyły  w   roku  2002  planowaną   kwotę o 159.051  zł .

W  związku  z  powyższym  należy  przywrócić środki finansowe  do tegorocznego  budżetu  ogółem w kwocie  192.389 zł. 

 

Wprowadzone  środki  planuje  się  przeznaczyć  na:

 

- dotacje  dla  stowarzyszeń, realizujących  zadania   ujęte  w  gminnym  programie    profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów   alkoholowych w kwocie 184.889 zł              

- zakupy inwestycyjne ( alkotesty dla MOPS-u)  w kwocie     7.500 zł

 

 

- realizację   zadania   w  związku  z  częściowym  umorzeniem  pożyczki  przyznanej ze    środków  WFOŚiGW  w kwocie 98.355 zł ( 25% zaciągniętej pożyczki)  na realizację zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dworcowej w Żorach” (dział 900- Gospodarka   komunalna   i   ochrona   środowiska).

 

Źródłem pokrycia wydatków będą wolne środki  ze spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek (290.744 zł) , dotacja z WFOŚiGW (48.800 zł) oraz przeniesienia środków między działami (48.800 zł).  

Załączniki

Bilans obsługi zadłużenia w formacie rtf. (16,4 KB) (16.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-08-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-08-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:25
Ilość wyświetleń:3118
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij