UCHWAŁA NR 94/VII/03

RADY MIASTA ŻORY

Z dnia 29.05.2003 r.

 

w sprawie: przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2003 r.

 

Na podstawie : art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 128 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 Nr 15, poz. 148 ) oraz zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Rady Miasta Żory 33/III/02 z 19.12.2002r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003r.

 

RADA  MIASTA

 

U C H W A L A

 

§ 1.

Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2003 r.  w następujący sposób:

 

                                                                           zmniejszenia                zwiększenia

Dział 750               ADMINISTRACJA

                               PUBLICZNA                       300.000,00     

rozdz. 75023          Urzędy gmin (miast i miast

                               na prawach powiatu)              300.000,00     

§ 6050                    Wydatki inwestycyjne

                                jednostek budżetowych         300.000,00

zadanie inwestycyjne :

-         Dobudowa klatki schodowej i windy do budynku UM przy al. W.P. 25

 

Dział 900              GOSPODARKA KOMUNALNA                             300.000,00

                              I OCHRONA ŚRODOWISKA    

rozdz.90001          Gospodarka ściekowa i ochrona wód                            300.000,00     

§ 6050                  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

zadanie inwestycyjne

-         Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II – budowa kanalizacji sanitarnej,

   deszczowej, sieci wodociągowej, oraz dróg – I etap                              300.000,00

                       

§ 2

Wykonanie powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

do projektów uchwał Rady Miasta.

 

 

w sprawie :  zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2004 na realizację dobudowy klatki schodowej i windy do budynku Urzędu Miasta Al. Wojska Polskiego 25, oraz przesunięć środków w planie inwestycyjnym.

 

W planie inwestycyjnym na rok 2003 przyjęto kwotę 960 tyś. zł na dobudowę jw.

Koszt zadania wg przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wynosi 1.137.000 zł.

Czas realizacji wg oferty – 171 dni roboczych.

Termin efektu – I kw. 2004 r.

Oszacowane płatności do końca 2003 r. – 650.000 zł.

Proponuje się dla płatności w I kw. 2004 r. w kwocie 490.000 zł zaciągnięcie zobowiązania finansowego na rok 2004.

Planowaną oszczędność pozostałą na zadaniu inwestycyjnym „dobudowa klatki schodowej i windy do Urzędu Miasta” w kwocie 300.000 zł proponuję przenieść na zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie osiedla Kłapczyka II”, na którym wystąpił niedobór środków wynikający z braku dochodów na pokrycie kwot „subkonta” na rok 2003, wg uchwały Rady Miasta.