Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 81/VI/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.04.2003r. w sprawie: zmian w statutach jednostek pomocniczych.

UCHWAŁA Nr 81/VI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 10.04.2003r.

 

 

w sprawie: zmian w statutach jednostek pomocniczych.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 7, art. 35 i 37 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142  poz. 1591 ze zm.)

 

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W statutach jednostek pomocniczych – dzielnic: Baranowice, Kleszczów, Kleszczówka, Korfantego, Księcia Władysława, Osiny, Pawlikowskiego, Powstańców Śląskich, Rogoźna, Rowień - Folwarki, Rój, Sikorskiego, Śródmieście, Zachód i 700-lecia, uchwalonych uchwałą Rady Miasta z dnia 29 czerwca 2000 r. Nr XXVII/315/00 dokonać zmian w zakresie następującym:

 

1.      W § 3 zawarte w nawiasach wskazanie publikatora zastąpić następującym: „Dz. U.
z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.”.

2.      Postanowieniom § 13 nadać brzmienie: „Zarząd dzielnicy składa się z 3 – 7 członków, w tym z przewodniczącego.”

3.      W §§ 26, 29 ust. 1 i ust 3, 41 ust 1, 44 ust 2, 45 ust 1, ust 2 i ust 3 i 46 ust 5 statutu oraz w §§ 4, 6, 7, 8, 10, 14, 22, 23, 25, 26, 27 i 28 załącznika do statutu – regulaminu wyborów członków rad dzielnic użyte w różnych przypadkach słowa: „Zarząd Miasta” zastąpić słowami: „Prezydent Miasta” także w odpowiednich do kontekstu przypadkach.

4.      W § 28 słowa: „Zarząd Miasta” zastąpić słowami: „o którym mowa w § 26” i poprzedzić je przecinkiem.

5.      W § 29 w ustępie 6 zdaniu ostatniemu nadać brzmienie: „Radni Rady Miasta, Prezydent oraz jego zastępcy a także Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady dzielnicy.”

6.      W § 35 zdaniu pierwszemu nadać brzmienie: „Głosowanie tajne rada przeprowadza  jedynie w sprawach, w których postanowienia niniejszego statutu tryb taki przewidują.”

7.      W § 36 dodać ustęp 3 w brzmieniu: „Zarząd może, na pierwszym bądź kolejnym swym posiedzeniu, wyłonić ze swego składu osobę skarbnika zobowiązaną do prowadzenia spraw finansowych dzielnicy.”

8.      W § 37 ustępie 2 dodać zdanie trzecie w brzmieniu: „Posiedzeniom zarządu przewodniczy przewodniczący zarządu.” Dodać ustęp 3 o treści: „Pod nieobecność przewodniczącego, zaś w czasie jego obecności na podstawie upoważnienia przewodniczącego, obowiązki przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego, jeżeli rada dokonała jego wyboru.”

 

9.      W § 41 w ustępie 1 wskazaną po słowie liczbę „7” zastąpić liczbą „14”.

10.  W § 45 dodać ustępy 4 i 5 w brzmieniu:

4. „Zarząd dzielnicy upoważniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie wydatków nie przewidzianych w planie wydatków dzielnicy pod warunkiem, że źródłem ich pokrycia są niewykorzystane na realizację zadań planowych środki (oszczędności).”

5. „Rada dzielnicy, zatwierdzając plan finansowy dzielnicy w trybie opisanym
w ustępie 3 może upoważnić zarząd dzielnicy do dokonywania we własnym zakresie zmian w planie finansowym dzielnicy pod warunkiem nie przekroczenia wydatków ponad przyznane dzielnicy środki.”

 

                                                                        § 2

 

W statutach dzielnic: 700-lecia, Korfantego, Księcia Władysława, Pawlikowskiego, Powstańców Śląskich i Sikorskiego skład liczbowy członków rady dzielnicy określony w § 9 ustęp 1 ich statutów, zastąpić liczbą 15.

 

                                                                        § 3

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

                                                                        § 4

 

1.      Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia z tym, że postanowienia § 2,
z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ustępu 2, mają zastosowanie do rad dzielnic, których wybór nastąpi w następnej kadencji.

2.      W razie zmniejszenia się w danej dzielnicy, przed końcem obecnej kadencji organów jednostek pomocniczych, składu rady dzielnicy, konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających ocenia się z uwzględnieniem postanowień § 9 ust 1 statutu w brzmieniu określonym w § 2 niniejszej uchwały.


Uzasadnienie

  

Zmiana ustawy o samorządzie gminnym, w której, w miejsce dotychczasowego organu wykonawczego - zarządu gminy ustanowiono organem tym wójta, burmistrza i prezydenta miasta pociągnęła za sobą konieczność dokonania zmian w statutach jednostek pomocniczych miasta. Powyższy projekt wymóg ten spełnia.

Ta sama ustawa zmieniła skład liczbowy organu stanowiącego gminy, zaś w konsekwencji liczebność rad dzielnic, gdyż przepisy ustawy powołanej w sprawie liczebności rad dzielnic odsyłają do postanowień o liczebności rad gmin. Powyższy projekt w § 2, dostosowuje omawianą liczebność rad dzielnic do nowych norm w tych wszystkich przypadkach, w których jest to niezbędne. Ponieważ zaś kadencja organów dzielnic trwać będzie jeszcze przez około 2 lata, w § 4 zawarto postanowienia niezbędne by rady dzielnic do końca kadencji mogły funkcjonować w dotychczasowych składach (z pewnymi modyfikacjami).

Projekt powyższy, w wersji wcześniej opracowanej, był przedmiotem konsultacji z organami dzielnic. Trzy dzielnice: Księcia Władysława i 700–lecia, obie reprezentowane przez ich zarządy oraz Kleszczówka reprezentowana przez radę dzielnicy wniosły swe uwagi i propozycje do przedłożonego im projektu. Uwagi te i wnioski w przeważającej mierze zostały uwzględnione w projekcie dziś przedstawianym radzie. Dotyczą one regulacji zawartych w § 1 punktów 5, 7, 8 i 9.

Dwie dzielnice Ks. Władysława i 700-lecia zaproponowały, aby zarząd dzielnicy składał się z 3 – 5 członków, w tym z przewodniczącego.

§ 13 statutu jednostek pomocniczych mówi, iż „zarząd dzielnicy liczy 3 – 7 członków, w tym przewodniczący.

Zapis taki pozwala na wybór 5 członków zarządu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Rada Dzielnicy Kleszczówka wniosła uwagę w sprawie zapisu w § 45 ustęp 5 odnośnie zatwierdzenia planu finansowego przez radę dzielnicy, nie zgadzając się z możliwością  upoważnienia zarządu dzielnicy do dokonywania zmian w planie finansowym.

§ 45 ustęp 5 mówi, o możliwości upoważnienia zarządu do zmian w planie finansowym we własnym zakresie, jeżeli rada wyrazi na to zgodę.

Tak więc jest spełniony postulat rady, ponieważ jeżeli rada uzna za stosowne, to nie udzieli upoważnienia zarządowi do dokonywania zmian w planie finansowym.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-30 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-30 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:26
Ilość wyświetleń:2326
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij