Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 80/VI/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 10.04.2003r. w sprawie: przeniesień planowanych wydatków na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 80/VI/03

RADY MIASTA ŻORY

z dnia 10.04.2003r.

 

w sprawie: przeniesień planowanych wydatków  na 2003 rok.

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 1 i 2  pkt  4,  art. 51  ust. 1 i 2   ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 i 2 pkt 1,  ustawy  z  dnia  26  listopada 1998 r  o  finansach  publicznych (Dz. U. z  2003 r.  Nr 15   poz. 148)

 

RADA MIASTA

 

u c h w a l a:

 

§  1

Dokonać  przeniesień  planowanych  wydatków  budżetowych  na 2003 r.,  w sposób następujący :

 

zadania zlecone

 

zwiększenia

zmniejszenia

w dziale     754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

8.039

8.039

 

 rozdz. 75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

8.039

 

8.039

 

-  fundusz wynagrodzeń i uposażeń                        w tym :

 -  uposażenia i należności dla funkcjonariuszy        

8.039

 

 

8.039

 

 

 

- pozostałe wydatki     

 

8.039

 

 

 

 

  zadania własne

 

 

 

w dziale  754 

Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona

   przeciwpożarowa  

 

424.028

 

424.028

rozdz. 75405

Komendy powiatowe Policji

424.028

424.028

 

- fundusz wynagrodzeń i uposażeń

w tym :

-  wynagrodzenia osobowe pracowników

-  uposażenia i należności dla funkcjonariuszy

-         pozostałe wynagrodzenia

- pochodne od wynagrodzeń

-  pozostałe wydatki

-  dotacje

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424.028

 

238.041

 

5.972

 

214.619

 

17.450

44.124

141.863

w dziale     801 

Oświata i wychowanie

76.000

76.000

rozdz. 80146 

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- pochodne od wynagrodzeń

- pozostałe wydatki     

76.000

63.160

12.840

 

76.000

 

 

76.000

 

 

§ 2

 

Przeznaczyć  środki wykazane po stronie zwiększeń na :

 

- dostosowanie wydatków płacowych funkcjonariuszy straży pożarnej  do 4 % wskaźnika

   wzrostu płac, zgodnie z wytycznymi Komendy Wojewódzkiej PSP

- realizację wydatków płacowych nauczycieli związanych z doradztwem  metodycznym

- dostosowanie  wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dodatkowych  etatów 

   policjantów  kontraktowych na terenie działania KMP Żory  do zmiany ustawy o Policji

 

 

§ 3

 

 

W uchwale Nr 33/III/02   Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu Miasta

Żory na 2003 r

 

 

w załączniku Nr 5 pn. “ Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia

w 2003 roku”

 

w rubryce “jednostki budżetowe”

-  zmniejszyć  fundusz wynagrodzeń osobowych i uposażeń

 

w dziale   754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

  przeciwpożarowa                                           o kwotę              212.552 zł

 

-  zwiększyć fundusz  wynagrodzeń osobowych

 

w dziale  801 -  Oświata i wychowanie                            o kwotę                63.160 zł

 

 

§  4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

 

§  5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

UZASADNIENIE

 

 

Zachodzi konieczność dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych związanych ze zwiększeniem  funduszu wynagrodzeń osobowych i uposażeń

 

w dziale     754 - Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

rozdz. 75411- Komendy powiatowe PSP

 

Komendant  Miejski PSP w Żorach, zgodnie z komunikatem nr 44/WF/03 Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach,  zwrócił się z prośbą o dokonanie przeniesień planowanych wydatków w paragrafach  płacowych  uwzględniając 4 % wskaźnik wzrostu płac w stosunku do roku 2002.  We wstępnej fazie planowania budżetu na rok 2003, w porozumieniu z Komendą Wojewódzką PSP uwzględniono wskaźnik 3,3 %. Brakującą kwotę na wydatkach  płacowych proponuje się uzupełnić środkami z wydatków rzeczowych - zakupu  energii.

 

rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

 

W  związku  ze  zmianami  wprowadzonymi  ustawą z  dnia 13  listopada  2002 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o administracji  rządowej  w  województwie i ustawy o  samorządzie powiatowym, a   w   szczególności   utratą   przez   komendy  miejskie  samodzielności   finansowej, w zakresie kosztów utrzymania   dodatkowych   etatów   w   rewirach   dzielnicowych,   zmieniła się forma finansowania  i rozliczania środków.

W  budżecie  tegorocznym zabezpieczono środki  na działalność  bieżącą  ( koszty osobowe i rzeczowe ) w   wysokości    424.028 zł.  Zgodnie z  aneksem   do   porozumienia pomiędzy Wojewodą Śląskim a Miastem Żory,  miasto zobowiązało   się  do przekazywania  środków finansowych w formie dotacji zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Rozliczenie  w zakresie wykorzystania środków przez Komendę Wojewódzką Policji powinno odbywać się  w cyklu miesięcznym, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca według faktycznie poniesionych kosztów.

 

w dziale     801 -  Oświata i wychowanie

    rozdz.80146 -  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

 

 Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Żory Nr 53/IV/03 z dnia 30.01.2003 r. dokonano podziału środków ujętych w budżecie Miasta w dziale 801 Oświata  i wychowanie, rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, §  3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,  w wysokości 190 000 zł,  w następujący sposób:

 

organizacja doradztwa metodycznego (40 % całej kwoty)                76 000 zł

szkolenie rad pedagogicznych (20 % )                                              38 000 zł

dofinansowanie dokształcania nauczycieli (40 % )                              76 000 zł

 

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia nauczycieli .... (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), ze środków na organizację doradztwa metodycznego pokrywa się płace nauczycieli związane ze zniżką godzin oraz dodatkiem funkcyjnym. W przypadku naszego Miasta kwota 76 000 zł przewidziana na  doradztwo metodyczne, podzielona zostanie na pięciu doradców metodycznych zatrudnionych  w: ZS Nr 1 (jeden), ZS Nr 2 (dwóch), SP-15 (jeden) i P-16 (jeden).  Kwota  przypadająca na  jednego metodyka

 

wyniesie łącznie 15 200 zł. W związku z tym zachodzi  konieczność dokonania przeniesień planowanych   wydatków   budżetowych,   w celu wyodrębnienia  środków  na  paragrafy   płacowe i pochodne. Wyżej wymienioną kwotę (76 000 zł) należy podzielić w następujący sposób:

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -  63 160 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne       -   11 293 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy                      -     1 547 zł                            

                                                                                   

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-29 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-29 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:26
Ilość wyświetleń:2595
Gmina Miejska Żory
Al.Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij