UCHWAŁA Nr 66/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: uchylenia Uchwały Rady Miasta nr 65/V/03 z dnia 27.02.2003

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art. 37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz.543 ze zm.).

RADA MIASTA
uchwala

§1

Uchylić Uchwałę Rady Miasta Żory Nr 65/V/03 z dnia 27.02.2003r. w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości wydzierżawionych na okres co najmniej 10 lat.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.