Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 61/V/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.02.2003r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok

UCHWAŁA Nr 61/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.109 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014), art. 3 pkt. 4 i art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2001 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok, w następujący sposób:

  1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 105.252 zł w szczegółowości określonej klasyfikacją budżetową:

    w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
    rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
    § 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
  2. Źródłem pokrycia wydatków będą przychody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały) z tytułu zaciągniętych pożyczek na zadanie realizowane przez Zarząd Budynków Miejskich pn :
    "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Powstańców Śląskich Nr 1 w Żorach".

§ 2

W uchwale Nr 33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 r treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

?Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 7.682.244 zł, którego źródłem pokryci będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 61/V/03
z dnia 27.02.2003r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA


P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2003 rok - ogółem: 97.337.334
2. Kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru budżetu 17.982.921

Kwota łączna przychodów: 115.320.255

R O Z C H O D Y

3. Spłaty kredytów i pożyczek 10.300.677
4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok - ogółem: 105.019.578
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 2.240.665

Kwota łączna rozchodów: 115.320.255

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§ Wyszczególnienie Przychody Rozchody
  Obsługa długu publicznego 17.982.921 10.300.677
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17.982.921 10.300.677
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 17.982.921  
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 10.300.677


U Z A S A D N I E N I E

W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Żory Nr 679/LII/02 z dnia 10.10.2002 roku
w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych, została zawarta w dniu 30.01.2003 r. umowa pożyczki Nr 2/2003/93/OA/oe/P w kwocie 105.252 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zarząd Budynków Miejskich pn.:

?Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego na osiedlu Powstańców Śląskich Nr 1 w Żorach"

Planowany koszt zadania wyniósł 221.988 zł, a okres realizacji zaplanowano od dnia 14.07.2000 r. do dnia 31.01.2003 r. Brakujące środki w wysokości 116.736 zł gmina zobowiązała się pokryć ze środków własnych ujętych w planie remontów ZBM. Całość zadania została wykonana do dnia 31.12.2002 r. Zostały sporządzone protokoły odbioru oraz wykonawcy wystawili faktury. Środki finansowe z WFOŚiGW wpłynęły do budżetu gminy w lutym 2003 r. i przeznaczone są na zapłatę faktur z 2002 roku.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:29
Ilość wyświetleń:2096

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij