UCHWAŁA NR 58/V/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.02.2003r.

w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust 4 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72
poz. 747 ze zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Zatwierdzić przedłożony przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Żory - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Żorach wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.