Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 53/IV/03

UCHWAŁA NR 53/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory oraz kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Na podstawie art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.), rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu przyznania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Przyjąć zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały RM Żory
Nr 53/IV/03
z dnia 30.01.2003r.

Zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz kryteria i tryb dofinansowania kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Żory

I. Zasady podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. Dokonać podziału, wyodrębnionych w budżecie Miasta Żory środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w następujący sposób:

  a) 40% środków - na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

  b) 40% środków - na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

  c) 20% środków - na szkolenia rad pedagogicznych oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia przez dyrektora szkoły lub placówki do 50 % niewykorzystanych środków przeznaczonych na zadania określone w pkt. 1c, na realizację zadań określonych w pkt. 1b niniejszego załącznika.

II. Kryteria i tryb dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

 1. O dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia mogą ubiegać się nauczyciele, którzy podjęli studia kwalifikacyjne, doskonalące lub inne formy kształcenia niezbędne dla realizacji programu rozwoju edukacji i planu rozwoju szkoły oraz polityki kadrowej realizowanej przez Miasto.
 2. W przypadku realizacji innych form kształcenia zawodowego ( kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, itp. ) niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania przez nauczyciela jest uzyskanie skierowania dyrektora szkoły lub placówki.
 3. Pierwszeństwo w ubieganiu się o dofinansowanie mają nauczyciele, którzy uzyskują kwalifikacje w następujących specjalnościach: języki obce, matematyka, fizyka, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz zdobywają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z potrzebami szkoły lub placówki.
 4. Nauczyciele ubiegający się o dofinansowanie składają do dyrektora szkoły lub placówki następujące dokumenty:

  a) wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia,

  b) potwierdzenie zaliczenia odpowiedniego semestru studiów, wydane przez uczelnię lub zakład kształcenia nauczycieli,

  c) skierowanie dyrektora szkoły lub placówki, w przypadku realizacji innych form doskonalenia zawodowego (kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria, itp.)

  d) dowód wpłaty stanowiący potwierdzenie kosztów kształcenia.
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6 składane są na każdy kolejny semestr w następujących terminach :
  - do 15 marca,
  - do 15 października.
 6. Wnioski w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia opiniuje komisja powołana przez dyrektora szkoły lub placówki. W skład komisji wchodzi dyrektor, jako jej przewodniczący, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej oraz po jednym przedstawicielu działających w szkole lub placówce organizacji związkowych. Komisja opiniuje wnioski w okresie do dwóch tygodni, od terminów określonych w pkt. 7.
 7. O wysokości dofinansowania przyznanego nauczycielowi decyduje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opiniami i wynikami prac komisji, uwzględniając wielkość ponoszonych przez nauczyciela opłat za kształcenie, z zachowaniem niżej określonych progów. Dofinansowanie takich form kształcenia, jak studia kwalifikacyjne lub doskonalące licencjackie, magisterskie lub podyplomowe może wynosić:
  - do 300 zł przy opłacie w wysokości do 1 500 zł za semestr,
  - do 400 zł przy opłacie w wysokości 1 501 ? 2 500 zł za semestr
  - do 500 zł przy opłacie w wysokości powyżej 2 500 zł za semestr.
  W przypadku form kształcenia, o których mowa w pkt. 4 dofinansowanie może wynosić do 200 zł dla nauczyciela.
 8. W terminie 7 dni od daty posiedzenia komisji, dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Prezydentowi Miasta protokół wraz z opiniami i wynikami prac komisji.
 9. Podziału środków na realizację zadań określonych w pkt. 1, pomiędzy poszczególne placówki, dokonuje się zarządzeniem Prezydenta Miasta.
 10. Nauczyciel zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki dokument potwierdzający ukończenie danej formy kształcenia zawodowego.
  W przypadku nie ukończenia kształcenia zawodowego nauczyciel zobowiązany jest zwrócić 100% kwoty uzyskanego dofinansowania.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ... (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, kryteria i tryb przyznawania środków na ten cel oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane. W budżetach organów prowadzących wyodrębnia się na ten cel 1% planowanych rocznych środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie miasta Żory w 2003 roku jest to kwota 190 000 zł. Środki te zgodnie z rozporządzeniem powinny być przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego (w tym koszty związane z funkcjonowaniem doradców metodycznych - zniżki godzin, dodatki funkcyjne, podróże służbowe), organizację szkoleń i warsztatów, dofinansowanie w części lub w całości opłat ponoszonych przez nauczycieli na studia, kursy kwalifikacyjne lub doskonalące oraz na szkolenia rad pedagogicznych. Jednocześnie organ prowadzący określa szczegółowe kryteria i tryb przyznawania dofinansowania różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Stosując zasady podziału środków na ten cel, określone w załączniku do niniejszej uchwały, na poszczególne formy dokształcania przypadały będą następujące kwoty: po 76 000 zł na organizację doradztwa metodycznego i dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli oraz 38 000 zł na szkolenia rad pedagogicznych. Środki przewidziane na doradztwo metodyczne przekazane zostaną placówkom, które zatrudniają doradców i wykorzystane będą na pokrycie kosztów związanych ze zniżką godzin, dodatkiem funkcyjnym oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Na jedną placówkę zatrudniającą metodyka przypadała będzie kwota 15 200 zł.
Środki przewidziane na dofinansowywanie opłat za studia i inne formy kształcenia przekazywane będą dla poszczególnych placówek z zachowaniem trybu określonego w załączniku do niniejszej uchwały. Z opracowanych przez dyrektorów wieloletnich planów doskonalenia wynika, że dokształcanie realizuje, bądź planuje podejmować ponad 240 nauczycieli w formie studiów oraz 130 w innych formach. Biorąc pod uwagę wielkość środków na ten cel oraz liczbę nauczycieli należy określić maksymalne wartości dofinansowania, uzależniając je od kosztów ponoszonych przez poszczególnych nauczycieli na kształcenie i doskonalenie.
Środki przewidziane na szkolenia rad pedagogicznych przydzielone zostaną poszczególnym placówkom w zależności od liczby zatrudnionych tam nauczycieli. W bieżącym roku na jeden etat nauczycielski przypadała będzie kwota ok. 40 zł
Określone w załączniku do uchwały zasady, kryteria i tryb dofinansowania były przedstawione do dyskusji i zaopiniowania dyrektorom szkół i placówek oświatowych podczas narad w styczniu br. Przedstawiona propozycja została zaopiniowana pozytywnie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:30
Ilość wyświetleń:3947

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij