Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 50/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r.w sprawie: zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności miasta.

UCHWAŁA NR 50/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 a ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1

Uchwała niniejsza określa zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty płatności należności pieniężnych miasta, o których mowa w § 2 przysługujących miastu od osób fizycznych i prawnych, a także od innych jednostek organizacyjnych .

§ 2

Przez należności pieniężne miasta (zwane w dalszej części należnością miasta), o których mowa w postanowieniach niniejszej uchwały rozumie się należności do których postanowienia ordynacji podatkowej oraz inne przepisy szczególne o umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu
na raty nie mają zastosowania.

§ 3

Należność miasta może być umorzona w całości, jeżeli:

  1. w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić tej należności;
  2. na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika pozbawiłoby jego i jego rodzinę środków utrzymania;
  3. na podstawie zgromadzonych materiałów stwierdzono, że w wyniku postępowania egzekucyjnego uzyska się nie więcej niż wyniosą przewidywane koszty dochodzenia należności;
  4. niemożliwe jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika.

§ 4

Określone w postanowieniach poprzedniego paragrafu okoliczności mogą stanowić podstawę umorzenia postępowania także w stosunku do spadkobierców zmarłego dłużnika.

§ 5

Należności miasta mogą być także umorzone w razie zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących dłużnika, a nie wymienionych w § 3.

§ 6

Umorzenie należności głównej jest równoznaczne z umorzeniem związanych z tą należnością odsetek i kosztów jej dochodzenia, chyba że organ upoważniony do wydania zarządzenia w sprawie, z urzędu lub na wniosek zobowiązanego, postanowi inaczej.

§ 7

Jeżeli zobowiązanie ma charakter zobowiązania solidarnego, okoliczności uzasadniające umorzenie należności dotyczyć muszą wszystkich solidarnie zobowiązanych.

§ 8

Umorzenie należności będącej zobowiązaniem z czynu niedozwolonego bądź z powodu na istnienie szczególnych okoliczności (§ 5) nastąpić może po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 9

Dopuszczalne jest umorzenie części należności miasta pod warunkiem terminowej spłaty (także w ratach) reszty należności obwarowanym nadto możliwością cofnięcia umorzenia w przypadku niezapłacenia bądź nieterminowego płacenia reszty tej należności.

§ 10

W wypadkach uzasadnionych okolicznościami dotyczącymi dłużnika bądź jego rodziny, na jego wniosek płatność należności miasta, jej części, odsetek od tej należności lub kosztów może zostać odroczona bądź rozłożona na raty z uwzględnieniem możliwości płatniczych dłużnika, jego sytuacji rodzinnej i innych okoliczności.

§ 11

Odroczenie płatności nie powinno być w zasadzie dalsze niż na jeden rok. Rozłożenie na raty nie powinno być dalsze niż na 12 miesięcznych rat. Jednakże w szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest odroczenie na czas dłuższy niż rok lub rozłożenie na większą liczbę rat, na raty kwartalne lub raty płatne przez czas dłuższy niż jeden rok.

§ 12

Odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenia należności na raty nie powoduje przerwania obowiązku zapłaty odsetek za zwłokę, chyba że odraczając termin płatności, bądź rozkładając należność na raty postanowiono inaczej.

§ 13

Zarządzenie w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności bądź jej rozłożenia na raty może być uzależnione od złożenia zabezpieczenia w formie i na zasadach uzgodnionych z dłużnikiem.

§ 14

Zarządzenie wydane w sprawie odroczenia należności, bądź jej rozłożenia na raty winno zawierać warunek, że należność stanie się natychmiast wymagalna, łącznie z odsetkami, i to także w przypadku zaniechania ich naliczania, w razie nieterminowej zapłaty nawet jednej raty, albo doprowadzenia do sytuacji, w której dane zabezpieczenie stało się pozorne.

§ 15

Zarządzenia w sprawach, o których mowa w paragrafach powyższych podejmuje Prezydent.

§ 16

Postępowanie w sprawach objętych postanowieniami niniejszej uchwały wszczyna się na wniosek dłużnika lub z urzędu.

§ 17

Zarządzenie podjęte w sprawie należności miasta podlega doręczeniu dłużnikowi.

§ 18

Odwołania od zarządzenia Prezydenta Miasta rozpoznaje Rada Miasta. Od uchwał podjętych w drugiej instancji odwołanie nie służy. O możliwości wniesienia odwołania lub o ostateczności uchwały podjętej w drugiej instancji dłużnik powinien zostać pouczony. Termin odwołania wynosi 14 dni i biegnie od daty doręczenia zarządzenia.

§ 19

Określone w postanowieniach niniejszej uchwały zasady umarzania należności miasta, zasady odraczania płatności bądź rozkładania na raty mają odpowiednie zastosowanie do należności innych jednostek organizacyjnych gminy. Uprawnienie do w/w. czynności dotyczących płatności do 1.000 euro Prezydent może przekazać kierownikom tych jednostek.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 21

Traci moc Uchwała Nr XIV/158/99 Rady Miasta Żory z 9.09.1999r. w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


UZASADNIENIE:

W związku z zaistniałymi zmianami organizacyjnymi w naszym urzędzie, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty lub odraczania terminów płatności niektórych należności miasta. Poprzednia Uchwała
Nr XIV/158/99 Rady Miasta Żory z 9.09.1999r.straciła moc. Uchwała określa jednoznacznie jakimi kryteriami winien się posługiwać Prezydent Miasta przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty należności gminy, bądź odroczenie terminu zapłaty tych należności.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:31
Ilość wyświetleń:2704

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij