Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 48/IV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.01.2003r.w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok

UCHWAŁA NR 48/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm./, art.109 ust.1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014/, art.3 pkt. 4 i art.4 pkt.10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2001 /Dz. U. Nr 150, poz.983 z późn. zm./

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok, w następujący sposób :

1/ Zwiększyć planowane wydatki budżetu o kwotę 87.829 zł w szczegółowości określonej klasyfikacją budżetową :

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

2/ Źródłem pokrycia wydatków będą przychody uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały / z tytułu zaciągniętych pożyczek na zadanie realizowane
przez Zarząd Budynków Miejskich pn :
"Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacja wymiennikowni c.o.- część technologiczna, AKPiA i elektryczna dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy Al. Wojska Polskiego 21, 23 w Żorach".

§ 2

W uchwale Nr 33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 r treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 7.576.992 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych".

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 48/IV/03 z dnia 30.01.2003r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA


P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2003 rok - ogółem: 102.834.451

2. Kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru budżetu 17.877.669
------------------------------
Kwota łączna przychodów: 120.712.120

R O Z C H O D Y

3. Spłaty kredytów i pożyczek 10.300.677
4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok - ogółem: 110.411.443
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 2.240.665
-------------------------------
Kwota łączna rozchodów: 120.712.120

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§ Wyszczególnienie Przychody Rozchody
  Obsługa długu publicznego 17.877.669 10.300.677
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17.877.669 10.300.677
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 17.877.669  
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 10.300.677


U Z A S A D N I E N I E


W oparciu o Uchwałę Rady Miasta Żory Nr 679/LII/02 z dnia 10.10.2002 roku w sprawie : upoważnienia do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań inwestycyjnych, została zawarta w dniu 30.12.2002 r.umowa pożyczki Nr 251/2002/93/OA/oe/P w kwocie 87.829 zł na dofinansowanie zadania realizowanego przez Zarząd Budynków Miejskich pn.:

"Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. oraz modernizacja wymiennikowni c.o. - część technologiczna, AKPiA i elektryczna dla budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy Al.Wojska Polskiego 21, 23 w Żorach".

Planowany koszt zadania wyniósł 117.105 zł, a okres realizacji zaplanowano od dnia 1.04.2002 r. do dnia 31.01.2003 r. Brakujące środki w wysokości 29.276 zł gmina zobowiązała się pokryć ze środków własnych ujętych w planie remontów ZBM.
Całość zadania została wykonana do dnia 31.12.2002 r. Zostały sporządzone protokoły odbioru oraz wykonawcy wystawili faktury.
Środki finansowe z WFOŚiGW wpłynęły do budżetu gminy w styczniu 2003 r. i przeznaczone są na zapłatę faktur z 2002 roku.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:31
Ilość wyświetleń:2012

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij