UCHWAŁA Nr 45/IV/03
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 30.01.2003r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231
z późn. zm.).

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Zobowiązać Prezydenta Miasta do złożenia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003r.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.) Rada Miasta corocznie uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Program stanowi podstawę do finansowania działań podejmowanych i finansowanych ze środków pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


Załącznik do Uchwały RM Żory
Nr 45/IV/03
z dnia 30.01.2003r.

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

C E L E

Rada Miasta Żory, wskazuje następujące cele gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 1. Zmniejszenie spożywania alkoholu przez mieszkańców miasta Żory.
 2. Ograniczenie naruszania prawa i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe.
 3. Ograniczenie patologii spowodowanej nadużywaniem alkoholu.
 4. Zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych, spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy.
 5. Zmniejszenie liczby rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.
 6. Poszerzenie działalności profilaktycznej na różnych poziomach, kierowanej do społeczności lokalnej.

Z A D A N I A


I. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU POPRZEZ:

 1. Tworzenie odpowiednich warunków lokalowych dla poradni odwykowych oraz wspieranie terapii nie objętych kontraktami kasy chorych.
 2. Stworzenie dla grupy AA, grup terapeutycznych i klubów abstynenckich odpowiednich warunków lokalowych, pomocy fachowej, merytorycznej i finansowej.
 3. Wykorzystywanie środków masowego przekazu do popularyzacji skutków chorób społecznych.
 4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmującą udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakresie określonym ustawą.
 5. Współpraca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z poradniami odwykowymi i grupami AA oraz stały kontakt z Policją, Sądem i Prokuraturą.
 6. Utrzymanie bezpłatnej linii telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i przemocy.
 7. Utrzymywanie i współfinansowanie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu.
 8. Wspieranie świetlic środowiskowych poprzez dofinansowanie podejmowanych działań opiekuńczo - profilaktycznych oraz dożywianie dzieci dotkniętych problemami alkoholowymi.
 9. Dofinansowanie obozów terapeutycznych dla rodzin z problemem alkoholizmu i przemocy, uczestniczących długotrwale w terapii grupowej i indywidualnej.

II. UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY UZALEŻNIEŃ, POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ POPRZEZ:

 1. Finansowanie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej wraz z hostelem dla ofiar przemocy domowej.
 2. Szkolenie osób stykających się w pracy zawodowej z problemami uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 3. Współpraca z Komisją Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny RM w zakresie profilaktyki.
 4. Wspieranie działalności profilaktycznej prowadzonej przez przeszkolonych liderów młodzieżowych w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej wśród rówieśników.
 5. Tworzenie grup wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Tworzenie koalicji lokalnej składającej się z przedstawicieli różnych instytucji współpracujących w zakresie udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

III. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Prowadzenie programów profilaktyki w szkołach podstawowych i średnich w zakresie uzależnień i przemocy .
 2. Prowadzenie programów profilaktycznych zawartych w "Żorskiej Szkole Wczesnej Profilaktyki" oraz ich aktualizacja.
 3. Wspieranie działalności w zakresie organizowania imprez sportowo - rekreacyjnych w ramach propagowania zdrowego stylu życia.
 4. Wspieranie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zaspakajania potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, motywujących do powstrzymywania się od spożywania alkoholu.
 5. Prowadzenie pracy uświadamiająco - informacyjnej przy pomocy prelekcji, czasopism problemowych, filmów i wydawnictw.
 6. Prowadzenie akcji popularyzatorskiej profilaktyki wychowania w trzeźwości na łamach prasy lokalnej i telewizji.
 7. Rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju materiałów propagandowych.
 8. Prowadzenie rozmów indywidualnych przez specjalistów z osobami zagrożonymi uzależnieniem alkoholowym.
 9. Kształtowanie postaw i uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu stylowi życia.
 10. Edukacja rodziców i wychowawców w zakresie udzielania pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji.
 11. Przeprowadzenie statystycznych badań kontrolnych w zakresie efektu programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach w latach 1998 - 2002 .

IV. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 1. Udzielanie przez gminę pomocy rzeczowej i finansowej na warunkach uzgodnionych między stronami np. finansowanie inwestycji związanej z monitoringiem.
 2. Kontynuowanie współdziałania gminy z jednostkami i osobami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

V. PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM
PRZEPISÓW USTAWY.

 1. Zgłaszanie policji i prokuraturze wszelkich stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie zryczałtowane w następujących kwotach:

- Przewodniczący - 300 zł brutto
- Sekretarz - 250 zł brutto
- Członkowie podkomisji orzecznictwa - 250 zł brutto
- Członkowie pozostali - 200 zł brutto

Wynagrodzenie wypłacane będzie do 10 - go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wynagrodzenie ulega zmniejszeniu w przypadku nieobecności na posiedzeniach proporcjonalnie do liczby nieobecności w danym miesiącu.