UCHWAŁA Nr 177/XIII/03

                                                          RADY MIASTA ŻORY

                                                          z dnia 12.12.2003r.

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.109 ust.1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.  Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

 

RADA MIASTA

u c h w a l a:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok - zmniejszenia, w sposób następujący:

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 364.280 zł,

w sposób następujący :

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej 364.280 zł

rozdz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

państwa 364.280 zł

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 364.280 zł

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta na 2003 rok o kwotę 364.280 zł,

w sposób następujący :

w dziale 853 - Opieka społeczna 74.280 zł

rozdz. 85303 - Ośrodki wsparcia 45.500 zł ( Świetlice Integracyjne) - wydatki bieżące 45.500 zł

wynagrodzenia osobowe 37.290 zł

pochodne od wynagrodzeń 8.210 zł

rozdz. 85319 - Ośrodki pomocy społecznej 5.455 zł

- wydatki bieżące 1.215 zł

- wydatki majątkowe 4.240 zł zakupy inwestycyjne pn.

„zakup drukarki do księgowości HP 2000” 3.100

„ zakup komputerów” 1.140

rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy 23.325 zł

-wydatki bieżące

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 290.000 zł

rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury (MOK) 200.000 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 200.000 zł

rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury (MBP) 90.000 zł

dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 90.000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.