Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 185/XIV/03 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.12.2003r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

 

                                                UCHWAŁA Nr 185/XIV/03

                                                 RADY MIASTA ŻORY

                                                 z dnia 30.12.2003r.

 

 

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.109 ust.1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 26 listopada 1998r
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 z późn.zm.), art.3 pkt.4, art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz.U. z 1998r Nr 150 poz.983 z późn. zm.)

                                                      RADA  MIASTA

                                                          u c h w a l a:

                                                                  § 1

Dokonać zmian budżetu miasta Żory na 2003 rok , w sposób następujący :

1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu miasta Żory na 2003 r.  ogółem o kwotę 2.909.793,19 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa + 38.382,71

rozdz. 70095 - Pozostała działalność + 38.382,71

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów + 38.382,71

w dziale 750 - Administracja publiczna + 13.458,10

rozdz. 75023 - Urzędy gmin(miast na prawach powiatu) + 13.458,10

§ 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących

              gmin ( związków gmin ), powiatów (związków powiatów )

              samorządów województw, pozyskane z innych źródeł + 10.648,50

§ 097 - Wpływy z różnych dochodów + 2.809,60

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

                          innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - 2.539.587

rozdz. 75615 -Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

                        od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

                        lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + 86.978,00

§ 244 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

             bieżących jednostek sektora finansów publicznych + 86.978,00

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.626.565,00

§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.626.565,00

w dziale 758 - Różne rozliczenia - 422.047,00

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

                         samorządu terytorialnego ( zadania gminy ) + 423.985,00

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa + 423.985,00

rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

                         samorządu terytorialnego ( zadania powiatu ) - 815.445,00

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 815.445,00

rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin + 5.863,00

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa + 5.863,00

rozdz. 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 15.064,00

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 15.064,00

rozdz. 75806 - Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów - 21.386,00

§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 21.386,00

 

2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2003 r. o kwotę 511.841 ,50 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna - 350.000,00

rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - 150.000,00 § 4300 - Zakup usług pozostałych - 150.000,00

rozdz. 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 10.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 10.000,00

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - 190.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 190.000,00

w dziale 851 - Ochrona zdrowia - 29.290,00

rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - 16.300,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 16.300,00

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - 2.500,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
              do realizacji
stowarzyszeniom - 2.500,00

rozdz. 85195 - Pozostała działalność - 10.490,00

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
              do realizacji
stowarzyszeniom - 1.495,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2.995,00

zadanie pn.: „ Zakup modelu do nauki sztucznego oddychania i masażu”

w dziale 853 - Opieka społeczna -100.000,00

rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 100.000,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne - 100.000,00

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska +10.648,50

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg + 853,60

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia + 853,60

rozdz. 90095 - Pozostała działalność + 9.794,90

§ 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia + 9.794,90

w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000,00

rozdz. 92195- Pozostała działalność - 20.000,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych - 20.000,00

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 23.200,00

rozdz. 92695 - Pozostała działalność - 23.200,00

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23.200,00

                                                                § 2

Środki wykazane w § 1 przeznaczyć na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia

pt. „Żadnych murów” oraz dostosować plan do wysokości realizowanych zadań.

                                                                 § 3

W uchwale Nr 33/III/02 Rady Miasta z dnia 19.12.2002 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2003 rok

1/ treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 10.322.043,19 zł, którego źródłem pokrycia będą przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, wolne środki przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz umorzenie pożyczki przyznanej ze środków WFOŚiGW”.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

                                                                 § 4

Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 2.397.952 zł na wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w 2003 roku (deficyt budżetowy) , w banku wyłonionym w trybie określonym w ustawie o zamówieniach publicznych, stwierdzając, że źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy, zaś sposobem zabezpieczenia weksel in blanco.

                                                                  § 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

                                                                  § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                           Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory

                                                                                           Nr 185/XIV/03 z dnia 30.12.2003r. 

 

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

 

P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2003 rok – ogółem: 95.946.295,17

2. Kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru budżetu 20.262.119,69

Kwota łączna przychodów: 116.208.414,86

 

R O Z C H O D Y

3. Spłaty kredytów i pożyczek 9.940.076,50

4. Planowane wydatki budżetu na 2003 rok – ogółem: 106.268.338,36

     w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 2.418.067,50

Kwota łączna rozchodów: 116.208.414,86

 

                      PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

 

§

Wyszczególnienie

Przychody

Rozchody

Obsługa długu publicznego

20.262.119,69

9.940.076,50

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.262.119,69

9.940.076,50

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

20.262.119,69

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

-

9.940.076,50

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2004-01-09 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2004-01-09 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:33
Ilość wyświetleń:2375

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij