Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 36/III/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 19.12.2002 r. w sprawie: określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

UCHWAŁA Nr 36/III/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 19.12.2002 r.

w sprawie: określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4 , 9 lit.e, art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami/, art.109, art.130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 Nr 155, poz.1014 ze zm./ oraz w związku z Uchwałą Nr 572/XLV/01 Rady Miasta Żory z dnia 20.12.2001 r. w sprawie budżetu miasta Żory na 2002 rok

RADA MIASTA
u c h w a l a

§ 1

Ustalony zostaje wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2002, wraz z określeniem ostatecznego terminu ich dokonania.Wykaz ten stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Postanowienie § 1 uchwały mieć będzie zastosowanie pod warunkiem, że opisane tam wydatki znajdą pokrycie w uzyskanych w 2002 roku dochodach budżetu gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

W związku z artykułem 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych istnieje możliwość przekazania na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego budżetu gminy niektórych wydatków budżetowych, których realizacja nastąpi w 2003 roku, pod warunkiem, iż określone wydatki znajdą pokrycie
w uzyskanych w 2002 roku dochodach budżetu gminy.

Są to :
- wydatki bieżące:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich w kwocie 9.516,00 zł. Płatność została zablokowana przez wniesienie skargi do NSA na uchwałę Rady Miasta. Spowodowało to zawieszenie dalszych prac planistycznych nad ww. planem.

-opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w dzielnicach Baranowice, Osiny,Śródmieście i Sikorskiego w kwocie 31.378,00 zł.
Płatności nie mogły być zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy i od autora prace zostały wstrzymane. Przyczyną wstrzymania prac jest brak odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Nieruchomości Rolnych na temat wyrażenia zgody na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej ( wniosek w tej sprawie został przesłany 26.05.2002 r.).
Powyższe zobowiązania obciążają dział 710, rozdz. 71004 w łącznej kwocie 40.894,00 zł.

- zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Żory Nr 1142/XXXIV/02 z 14.08.2002 r. zostało udzielone zamówienie publiczne w trybie "zapytania o cenę" na opracowanie "Projektu planu zaopatrzenia w energię Miasta Żory ze szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska" w wyniku którego została wyłoniona oferta firmy ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. ul. Węglowa 7, 40-105 Katowice.
Jednym z warunków zawarcia umowy z ww. oferty było potwierdzenie przez WFOŚiGW w Katowicach współfinansowania opracowania "Projektu planu..." w wysokości 75 %. Całkowity koszt realizacji zadania jw. wynosi 80.000,00 zł netto + 22% Vat = 97.600,00 zł brutto, z czego Miasto Żory miało pokryć koszty opracowania w wysokości 25% tj. 20.000,00 zł netto + 22% Vat = 24.400,00 zł.

Ponieważ realizacja zadania może nastąpić dopiero z chwilą podjęcia ostatecznej decyzji przez WFOŚiGW w Katowicach i podpisaniu stosownej umowy na współfinansowanie, a ze względu na obszerny zakres opracowania "Projektu planu..." jest niemożliwe zakończenie opracowania w bieżącym roku budżetowym, w związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia środków pieniężnych z działu 900, rozdz. 90095 w wysokości 24.400,00 zł na subkonto .

- wydatki inwestycyjne :
1. Budowa ul. Jaśminowej.
Środki niezbędne do zakończenia zadania inwestycyjnego - 60.200,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 12.11.2002 r. umową z Damian Wowra P.U.H.P B.Inż. Żory, zakończenie prac realizacyjnych przewidziane było na dzień 18.12.2002r. jednakże warunki zimowe - niska temperatura uniemożliwiają zakończenie robót w roku bieżącym - tj. ułożenie nawierzchni asfaltowej.
Środki finansowe nie wykorzystane w br., zapewnią uregulowanie podjętych w 2002 r. zobowiązań finansowych na realizację zadania j.w. w kwocie - 60.158,03 zł

2. Ul. Lawendowa.
Środki niezbędne do zakończenia zadania inwestycyjnego - 63.730,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 6.12.2002 r. umową z Zakładem Budowlanym Roman Tajak Żory - zakończenie prac realizacyjnych przewidziane było na dzień 31.12.2002r.
Trudne warunki zimowe (niska temperatura) uniemożliwiają zakończenie robót w roku bieżącym.
Zakończenie prac realizacyjnych może nastąpić do końca I kw. 2003r.
Środki finansowe nie wykorzystane w br., zapewnią uregulowanie podjętych w 2002 r. zobowiązań finansowych na realizację zadania j.w.

3. Ul. Wierzbowa wraz z odc. kanalizacji deszczowej.
Środki niezbędne do zakończenia zadania inwestycyjnego - 128.660,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 12.12.2002 r. umową z GEO-BUD T.B.M. Żory, zakończenie prac realizacyjnych przewidziane jest do 31.03.2003 r., przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Środki finansowe nie wykorzystane w br., zapewnią uregulowanie podjętych w 2002 r. zobowiązań finansowych na realizację zadania.

4. Adaptacja budynku komunalnego ERG na mieszkania socjalne.
Środki niewykorzystane w 2002 r.- 58.476,00 zł 58.476,00 zł
Ww. środki finansowe pozwolą częściowo sfinansować koszt wykonania odwodnienia budynku w roku 2003, nie objętego zakresem prac adaptacyjnych w roku 2002.

5. Dobudowa klatki ewakuacyjnej w bud. UM Al. WP 25 oraz windy w celu udostępnienia obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Środki niewykorzystane w 2002 r. - 44.421,00 zł
Ww. środki finansowe pozwolą częściowo sfinansować koszt zadania w 2003 r.
Wartość kosztorysowa zadania wg. kosztorysów inwestorskich - 1.676.232,31 zł.
Planowane w projekcie budżetu miasta środki na rok 2003 ? 960.000 zł.

6. SP-8 Boiska przy SP-8 w Żorach-Rogoźnej dla potrzeb SP-8 i LKS Rogoźnej
Środki niezbędne do zakończenia boiska do piłki nożnej i koszykówki
64.200,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 24.09.2002r. umową z P.U.H.P B.Inż. Damian Wowra - Żory, zakończenie prac realizacyjnych przewidziane było w bieżącym roku. Jednakże ze względu na znaczne nawodnienie terenu od rozpoczęcia robót, częste opady deszczu, a następnie wystąpienia znacznego obniżenia temperatury ? ukończenie robót ziemnych i założenia nawierzchni trawiastej na boisku do piłki nożnej w br. nie jest możliwe.
Ww. środki finansowe umożliwią pokrycie zobowiązań finansowych, zaciągniętych w 2002 r.

7. SP-9 SZPO Rowień ? Budowa sali gimnastycznej - PT
Środki niezbędne do zakończenia prac projektowych - 47.100,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 15.10.2002 r. umową z "ARCHIT" Żory, zakończenie prac projektowych przewidziane jest do 31.12.2002 r.
Ww. środki finansowe umożliwią pokrycie zobowiązań finansowych z 2002 r.

8. SP-14 - Wykonanie nowego wejścia do szkoły przez piwnicę - PT
Zachodzi potrzeba opracowania projektu technicznego zewnętrznego wejścia do piwnicy, w celu wydzielenia części piwnic na inne cele.

9. G-2 - Wymiana parkietu w sali gimnastycznej i płyt nad kanałem ciepłowniczym w hollu
Dyrektor Gimnazjum Nr 2 zgłosił potrzebę wymiany parkietu w sali gimnastycznej i płyt nad kanałem ciepłowniczym w hollu Gimnazjum Nr 2, z uwagi na zniszczenie parkietu i powstałe zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
Przewidywany koszt robót - 51.000,00 zł.

10. G-6 - Remont łazienki chłopców na parterze w budynku
Dyrektor Gimnazjum nr 6 - pismem z 2.12.br. zwróciła się z prośbą o przyznanie środków finansowych w kwocie - 18.000,00 zł na remont łazienki chłopców na parterze budynku Gimnazjum nr 6 w Żorach.
Uzasadnieniem prośby dyrektora szkoły jest fakt znacznego odbiegania standardu łazienki od przyjętych norm technicznych i sanitarnych.
W bieżącym roku ze środków budżetowych szkoły oraz ze środków własnych Rady Rodziców została wyremontowana łazienka dziewcząt.

11. Samorządowa Szkoła Muzyczna - remont kotłowni
Środki niewykorzystane w 2002 roku - 16.350,00 zł
Ww. środki finansowe pozwolą częściowo sfinansować koszt przebudowy kotłowni gazowej w Samorządowej Szkole Muzycznej, aktualnie ogrzewanej zużytym kotłem gazowym z 1992 r.

12. Modernizacja oraz adaptacja pomieszczeń Szpitala Nr 2 na potrzeby oddziału gin. - położniczego.
Środki niewykorzystane w 2002 r. - 922.394,00 zł
Środki finansowe niewykorzystane w br., oraz środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2003 r. w kwocie - 2.550.000,00 zł i środki ZOZ-u zapewnią w 2003 r. realizację zadania o łącznej wartości - 4.252.935,84 zł
Zadanie zostanie rozpoczęte w II połowie grudnia br.

13. Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap.
Środki niewykorzystane w 2002 r. - 339.774,32 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 3.10.2002 r. umową z GEO-BUD T.B.M. Żory, zakończenie prac realizacyjnych przewidziane jest w II kwartale 2003r.
Środki finansowe nie wykorzystane w br., oraz środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2003 r. w kwocie - 750.000,00 zł zapewnią uregulowanie podjętych w 2002 r. zobowiązań finansowych na realizację ww. zadania.

14. Przebudowa ogólnospławnej kanalizacji zewnętrznej pomiędzy budynkiem UM Al. WP 25 a ul. 3 Maja
Środki niewykorzystane w 2002 r. - 29.144,00 zł
Zgodnie z zawartą w dniu 25.10.2002 r. umową z Firmą Usługi Projektowe inż. Jacek Szybiński Żory, zakończenie prac projektowych przewidziane jest w dniu 31.01.2003r.
Ww. środki finansowe umożliwią pokrycie zobowiązań finansowych - wartości prac projektowych w kwocie - 8.540,00 zł oraz częściowo realizację zadania.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg ulice: Piaskowa, Brzozowa, Dębowa.
Środki niewykorzystane w 2002 r. - 193.462,90 zł
Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Otwarcie ofert - 19.12.2002 r.
Środki finansowe nie wykorzystane w br., oraz środki zabezpieczone w budżecie miasta na 2003 r. w kwocie 3.942.000,00 zł zapewnią realizację zadania j.w.

16. Uzbrojenie terenu KSSE - Wygoda
Środki niewykorzystane w 2002 roku - 802.411,90 zł
Ww. środki finansowe pozwolą częściowo sfinansować koszt Uzbrojenie terenu KSSE - Wygoda, względnie rozwiązanie komunikacyjne skrzyżowania ul. Rybnickiej z wjazdem do KSSE i do Centrum Logistycznego.
Na rok 2003 nie przewidziano w budżecie miasta innych środków finansowych.

17. Remont posadzki w Klubie "WISUS"
Środki niewykorzystane w 2002 roku. - 13.000,00 zł
Zadanie rozpoczęte.
Środki finansowe nie wykorzystane w br. zapewnią sfinansowanie zadania w 2003 r.

18. Ochrona i konserwacja zabytków
Środki niewykorzystane w 2002 roku - 165.114,00 zł
Środki finansowe nie wykorzys
tane w br. zapewnią realizację zadania w 2003 r.

Załączniki

Załącznik nr 1, Acrobat Reader, 59 kb, (57.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1.1, Acrobat Reader, 77 kb, (75.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1.2, Acrobat Reader, 67 kb, (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-03 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-03 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:36
Ilość wyświetleń:3051

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij