Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 33/III/02 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 19.12.2002 r. w sprawie: budżetu miasta Żory na 2003 rok.

UCHWAŁA NR 33/III/02
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 19.12.2002 r.

w sprawie: budżetu miasta Żory na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.c i d, pkt 10, art.51, 57, 58,60 ust.2 i 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz. 1591 ze zm. /, art.109, art.112, art 116, art.117, art.118, art.122, art.124, art.128, art.134 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U.Nr 155 poz.1014 ze zm./ oraz uwzględniając określoną w uchwale Rady Miasta w Żorach Nr 361/XXIX/2000 z dnia 28.09.2000 r. procedurę uchwalania budżetu, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji ds. budżetu

RADA MIASTA
U C H W A L A

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta Żory na 2003 rok w wysokości 102.834.451 zł

z tego:

 • na zadania własne gminy i powiatu 90.847.791 zł
 • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę 3.178.614 zł
 • dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach kompetencji powiatu 8.808.046 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta Żory na 2003 rok w wysokości 110.323.614 zł

z tego:

 • na zadania własne gminy oraz w ramach kompetencji powiatu 98.336.954 zł
 • na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane
  przez gminę 3.178.614 zł
 • na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  realizowane w ramach kompetencji powiatu 8.808.046 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2.1

§ 3

Wprowadza się do budżetu subwencję ogólną z budżetu państwa

 1. na zadania gminy w wysokości 22.645.238 zł
  w tym:
  - część oświatową 18.063.068 zł
  - część podstawową 40.258 zł
  - część rekompensującą 3.541.912 zł
 2. na zadania w ramach kompetencji powiatu w wysokości 20.056.007 zł
  w tym:
  - część oświatowa 16.039.148 zł
  - część wyrównawcza 726.963 zł
  - część drogowa 3.289.896 zł

§ 4

Wprowadza się do budżetu gminy dotacje celowe na realizację
zadań własnych gminy i powiatu oraz na podstawie porozumień gminy z organami administracji rządowej w wysokości 829.209 zł
z tego:

 • na realizację bieżących zadań własnych w ramach kompetencji powiatu 719.571 zł
 • na realizację bieżących zadań własnych gminy 108.138 zł
 • na podstawie porozumień gminy z organami administracji rządowej 1.500 zł

§ 5

 1. Przyjmuje się bilans przychodów i rozchodów związanych z obsługą zadłużenia zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 2. Stwierdza się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy zaciągnięty w banku, który wyłoniony zostanie w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
 3. Stwierdza się, iż plany finansowe zadań realizowanych ze środków dotacji celowych stanowią załącznik Nr 8,1 i 8,2 do niniejszej uchwały.
 4. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 640.000 zł

§ 6

Tworzy się w budżecie miasta na 2003 rok rezerwę ogólną i celową na zadania własne gminy oraz w ramach kompetencji powiatu:

- Rezerwę ogólną 1.000.000 zł
- Rezerwę celową 500.000 zł
- na pokrycie wzrostu kosztów prowadzonych inwestycji oraz zakupy inwestycyjne

§ 7

 1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
  w następujących wysokościach:

  - przychody 23.758.695 zł
  - wydatki 23.545.605 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 4
 2. Ustala się wysokość dotacji przedmiotowych i podmiotowych dla zakładów budżetowych w następujących wysokościach:

  - dotacji przedmiotowych 4.585.816 zł
  z tego :

  dla Zarządu Budynków Miejskich 760.000 zł
  na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4.1

  dla Zakładów Techniki Komunalnej 2.970.000 zł
  na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4.2

  dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji -
  Obiekty Sportowe 855.816 zł
  na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4.3

  - dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego
  Przedszkola 6.069.160 zł

  na finansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4
 3. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla instytucji
  kultury 3.617.594 zł

  z tego :
  dla Miejskiego Ośrodka Kultury 1.650.450 zł
  dla Biblioteki 1.597.144 zł
  dla Muzeum 370.000 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 4. Ustala się wysokość dotacji celowych z budżetu gminy dla
  instytucji kultury na dofinansowanie kosztów realizacji
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych 257.400 zł


  z tego :
  dla Miejskiego Ośrodka Kultury 174.000 zł
  dla Biblioteki 83.400 zł

  zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2.1

§ 8

Ustala się przychody i wydatki funduszów celowych na 2003 rok w następujących wysokościach:

- przychody 755.000 zł

- wydatki 1.254.370 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 rok w następujących wysokościach:

- przychody 1.110.600 zł
- wydatki 1.088.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

 1. Ustala się wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5, w następujących wysokościach:

  1/ Dla pracowników jednostek budżetowych 36.547.134 zł

  2/ Dla pracowników zakładów budżetowych 9.705.749 zł

 2. Jednostki organizacyjne gminy działające w formie zakładów budżetowych mogą w granicach uzyskanych ponadplanowych przychodów zwiększać w planach finansowych wydatki na wynagrodzenia osobowe z tytułu realizacji dodatkowych
  zleceń oraz środków finansowych na wykonanie określonych robót - po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta.

§ 11

Upoważnić Prezydenta Miasta do :

 1. Dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych z wyjątkiem przeniesień między działami;
  upoważnienie ma zastosowanie również:
  - do przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe; nie może jednak zwiększać łącznej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe określonej w § 10 niniejszej uchwały chyba, że źródłem pokrycia będą środki rezerwy ogólnej, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej komisji ds. budżetu
 2. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych tych jednostek.
 3. Przeniesień środków pomiędzy realizowanymi zadaniami planu inwestycyjnego w ramach globalnej kwoty na finansowanie inwestycji z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu oraz realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych.
 4. Przeniesień środków pomiędzy zadaniami planu remontów budynków realizowanych przez Zarząd Budynków Miejskich.
 5. Zaciągania kredytów na pokrycie deficytu budżetowego gminy występującego w ciągu roku do kwoty 9.000.000,- zł oraz do dokonywania spłat zobowiązań budżetu.
 6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 4.000.000 zł w ramach uchwalonego budżetu.
 7. Określenia priorytetu zakupów inwestycyjnych, a także dokonywania z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień punktu 1 zdania pierwszego, zmian w specyfikacji zakupów na 2003 rok, a w przypadku zakupu powyżej 3.000 EURO, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji o której mowa w punkcie 1.

§ 12

Określa się, iż prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta - odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

§ 13

 1. Utrzymuje się powierzenie obsługi kasowej budżetu miasta ING Bankowi Śląskiemu S.A. Oddział Żory.
 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych w bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych jak również zakupu bonów skarbowych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta .

§ 15

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla prawa miejscowego i wchodzi w życie 1 stycznia 2003 roku.

Załączniki

Pełna treść uchwały budżetowej W formacie Acrobar Reader, 637 kb (623kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pełna treść uchwały budżetowej wraz z załącznikami w formacie rtf. (1,55 MB) (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:36
Ilość wyświetleń:2392

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij