UCHWAŁA Nr 19/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 420 ustawy z dnia 20 czerwca 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zatwierdzić plan finansowy Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Art. 406 pkt 1 edukacja ekologiczna
Paragrafy 2440, 2450
Organizacja konkursów i innych przedsięwzięć ekologicznych przez stowarzyszenia i jednostki budżetowe
Paragrafy 4210 i 4300
Organizacja przez wydział OS UM:

 • konkursów wiedzy ekologicznej, promocji selektywnej zbiórki odpadów,
 • szkoleń nauczycieli oraz warsztatów dla liderów lokalnych,
 • zajęć praktycznych dla dzieci w pasiece,
 • opracowanie projektu obiektu dydaktycznego "Park Piaskownia",

Art. 406 pkt 2 - monitoring
Finansowanie pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.

Art. 406 pkt 4 - zadania modernizacyjne
§ 3030
Kontynuacja finansowania działań modernizacyjnych zgodnie z uchwałami RM w Żorach:

 • 440/XXXVII/98 z dnia 19.06.1998 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarki odpadami płynnymi,
 • 268/XXIV/97 z dnia 30.01.97r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozdziału środków z GFOŚiGW. na dofinansowanie modernizacji systemów ogrzewania budynków mieszkalnych oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Żory.

§ 6110 zadania inwestycyjne:

 • budowa kanalizacji rozdzielczej,
 • modernizacja stawu na terenie przy ul. Folwareckiej,

Art. 406 pkt 5 - urządzenie i utrzymywanie terenów zielonych
§ 4210 i 4300
Zakupy sadzonek celem uzupełnienia nasadzeń na terenach urządzonej zieleni miejskiej oraz koszty nasadzeń i przesadzeń.

Art. 406 pkt 6 - gospodarka odpadami
Zakup worków do zbiórki odpadów, utylizacja odpadów niebezpiecznych, prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.


Art. 406 pkt 7 - wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów
Realizacja uchwał Rady Miasta:

 • 392/XXXI/2000 z dnia 30.11.2000r. zatwierdzającej regulamin rozdziału środków z PFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów realizowanych na terenie miasta Żory.
 • 599/XLVI/02 z dnia 31.01.2002r. zatwierdzającej regulamin rozdziału środków z GFOŚiGW na dofinansowanie wywozu nieczystości płynnych na terenie miasta Żory,

Art. 406 pkt 8 - profilaktyka zdrowotna dzieci
Organizacja zdrowotnych wyjazdów poza obszar Śląska.

Art. 406 pkt 9 wprowadzaniu przyjaznych dla środowiska nośników energii
Wprowadzenie możliwości pomocy w zamianie nośników energii.

Art. 406 pkt 12 - inne

 • Zakup środków do likwidacji zagrożeń ekologicznych (dla Miejskiej Straży Pożarnej),
 • Zakupy programów i licencji z zakresu ochrony środowiska.

Art. 407 pkt 1 - realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.