Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr 15/II/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.11.2002r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Uchwała Nr 15/II/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, pkt 9 lit.e, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1591/, art.109 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998 Nr 155, poz.1014 ze zm./, art.3 pkt 2 lit.b, art.4 pkt 1, pkt 4, pkt 4a, pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz.U. z 1998r Nr 150, poz.983 ze zm./

RADA MIASTA
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian ? zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta ŻORY na 2002 r

o kwotę 318.339 zł

-w wyniku częściowego umorzenia pożyczki przez WFOŚiGW z rozliczenia zadania inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego o800 mm od ul.Dworcowej do oczyszczalni ścieków w Żorach" +114.023 zł

-w wyniku udzielenia dotacji ze środków Rządu Szwajcarii oraz ze środków WFOŚiGW + 40.263 zł

-w wyniku dofinansowania z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Departamentu Inwestycji +116.000 zł

-w związku z przekazaniem na dochody środków PFRON + 32.053 zł

-w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z realizacji zadań kultury fizycznej i sportu + 16.000 zł

w sposób następujący:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa + 40.263 zł
rozdz. 70095 Pozostała działalność + 40.263 zł
§ 626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
+ 40.263 zł
w dziale 758 Różne rozliczenia +114.023 zł
rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe +114.023 zł
§ 097 Wpływy z różnych dochodów +114.023 zł
w dziale 853 Opieka społeczna + 32.053 zł
rozdz. 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych + 32.053 zł
§ 097 Wpływy z różnych dochodów + 32.053 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport +132.000 zł
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu +132.000 zł
§ 092 Pozostałe odsetki + 12.300 zł
§ 097 Wpływy z różnych dochodów + 3.700 zł
§ 609 Dotacje celowe otrzymane ze środków
specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
+116.000 zł

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych dochodów budżetowych na 2002r z tyt. nadpłaty podatku od nieruchomości i zaliczenia go na pokrycie zobowiązań z tyt. opłaty eksploatacyjnej w sposób następujący:

    zwiększenia zmniejszenia
w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
633.634 633.634
rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 633.634  
§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 633.634  
rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  633.634
§ 031 Podatek od nieruchomości   633.634

§ 3

Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta Żory na 2002r o kwotę 463.286 zł

   
zwiększenia
zmniejszenia
w dziale 600 Transport i łączność
75.000
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
75.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
75.000
  zadanie pn. "Ul. Wierzbowa wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej"
75.000
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
49.000
rozdz.75495 Pozostała działalność
49.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
49.000
  zadanie pn. "Utworzenie monitoringu na terenie miasta"
49.000
w dziale 801 Oświata i wychowanie
893.680
357.312
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
449.847
68.167
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
449.847
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
20.668
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
4.109
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
13.390
§ 4260 Zakup energii
30.000
rozdz. 80110 Gimnazja
116.216
43.660
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
116.216
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
16.160
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
3.750
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3.750
§ 4260 Zakup energii
20.000
Zespół Szkół Nr 1
rozdz. 80110 Gimnazja
19.681
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
14.766
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4.220
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
695
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
27.241
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
23.308
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.448
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
485
Zespół Szkół Ogólnokształcących
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące
12.000
12.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.000
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
12.000
Zespół Szkół Nr 2
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące
32.300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
32.300
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
16.300
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
10.000
§ 4260 Zakup energii
6.300
rozdz. 80133 Szkoły pomaturalne i policealne
16.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
16.000
Zespół Szkół Budowlano-Usługowych
rozdz. 80130 Szkoły zawodowe
120.000
55.000
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
120.000
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
20.000
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
7.000
§ 4260 Zakup energii
8.000
§ 4270 Zakup usług remontowych
20.000
Szkoła Nr 4, Gimnazjum Nr 4
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
8.288
3.532
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
8.288
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
982
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
136
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2.414
rozdz. 80110 Gimnazja
71.487
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
63.726
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
6.944
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
817
Zespół Szkół Specjalnych
rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne
53.347
18.662
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
47.560
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
5.042
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
745
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1.537
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
3.802
§ 4260 Zakup energii
13.224
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
99
rozdz. 80111 Gimnazja specjalne
11.630
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4.072
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.768
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3.155
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.277
rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne
2.954
3.050
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
2.464
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
430
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
60
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3.050
Samorządowa Szkoła Muzyczna
rozdz. 80132 Szkoły artystyczne
18.750
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
18.750
rozdz. 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione
18.880
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
18.880
rozdz. 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
5.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
5.000
rozdz. 80195 Pozostała działalność
47.000
§ 4300 Zakup usług pozostałych
47.000
  zadanie pn. "Użytkowanie basenu"
40.000
  "Zajęcia pozalekcyjne"
7.000
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
94.904
178.734
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
59.970
134
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
58.971
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
999
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
134
rozdz. 85404 Przedszkola
178.600
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetowego
80.000
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych
98.600
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
oraz inne poradnie specjalistyczna
34.934
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
31.346
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
3.155
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
433
w dziale 853 Opieka społeczna
193.000
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
193.000
§ 3110 Świadczenia społeczne
193.000
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
114.023
341.538
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
114.023
291.538
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
114.023
291.538
  zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg: Piaskowej, Brzozowej, Dębowej"
291.538
rozdz.90095 Pozostała działalność
50.000
  § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50.000
  zadanie pn. "Budowa windy ul.Wodzisławska 1"
50.000
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13.000
rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury /MOK/
13.000
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
13.000
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
116.000
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
116.000
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
116.000
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
40.263
rozdz.70095 Pozostała działalność
40.263
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20.473
§ 6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
finansowane z innych środków bezzwrotnych
19.790
  ogółem
1.464.870
1.001.584

§ 4

Przeznaczyć środki wykazane w § 3 po stronie zwiększeń na realizację:

  • Wydatków płacowych wraz z pochodnymi oraz innych wydatków bieżących w placówkach oświatowych /988.584 zł/
  • Wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kw.br /193.000 zł/
  • Zadania inwestycyjnego pn. "Uzbrojenie terenu os.Kłapczyka II - budowa kanalizacji sanitarnej deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap /114.023 zł/
  • Dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego MOK pn "Remont posadzki w Klubie "WISUS"" /13.000 zł/
  • Zadania inwestycyjnego pn "Przebudowa boiska baseballowego wraz z zapleczem na os.Sikorskiego w Żorach" /116.000 zł/
  • Zadania inwestycyjnego pn: "Budowa nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne" /40.263 zł/

§ 5

W uchwale Nr 572/XLV/01 Rady Miasta z dnia 20.12.01r w sprawie budżetu miasta Żory na 2002r

1/ treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 15.305.071 zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy, przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."

2/ Zmniejszyć wysokość dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego
"Przedszkola" o kwotę 80.000 zł

3/ W załączniku Nr 5 pn. "Zestawienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i uposażenia w 2002r

w rubryce "jednostki budżetowe" zwiększyć fundusz wynagrodzeń osobowych w następujących działach

w dziale 801 - o kwotę 810.121 zł
w dziale 854 - o kwotę 90.317 zł

w rubryce "zakłady budżetowe" - Przedszkola Miejskie zmniejszyć fundusz wynagrodzeń osobowych o kwotę 26.000 zł

4/ Zwiększyć wysokość dotacji celowej dla instytucji kultury MOK o kwotę 13.000 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 15/II/02 z dnia 28.11.2002r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA

P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2002 rok - ogółem: 104.361.958
2. Wolne środki pieniężne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.056.332
3. Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu: 18.318.804
------------------------------
Kwota łączna przychodów: 124.737.094

R O Z C H O D Y

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001r: 3.570.065
5. Wykup obligacji samorządowych: 1.500.000
6. Planowane wydatki budżetu na 2002 rok - ogółem: 119.667.029
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia: 2.000.300
-------------------------------
Kwota łączna rozchodów: 124.737.094

 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
Obsługa długu publicznego
20.375.136
5.070.065
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
20.375.136
5.070.065
952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
20.375.136
982
Wykup innych papierów wartościowych
-
1.500.000
992
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
-
3.570.065

 


Uzasadnienie

Zmiana dochodów - zwiększenie o kwotę 318.339 zł obejmuje :

- zwiększenie dotacji ze środków Rządu Szwajcarii i WFOŚiGW
w Katowicach na dofinansowanie zadania pn "Budowa nowego niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym ERG na mieszkanie socjalne" o kwotę 40.263 zł

- częściowe umorzenie pożyczki przez WFOOŚ i GW z rozliczenia
zadania inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego o800 mm
od ul. Dworcowej do oczyszczalni ścieków w Żorach" w kwocie 114.023 zł

- dofinansowanie z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, przedsięwzięcia
pn "Przebudowa boiska baseballowego wraz z zapleczem na os.Sikorskiego w Żorach" w kwocie 116.000 zł

- przekazanie na dochody budżetu gminy środków PFRON związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w kwocie 32.053 zł

- uzyskanie ponadplanowych dochodów z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.000 zł

OGÓŁEM : 318.339 zł

W § 2 projektu uchwały dokonuje się przeniesień planowanych dochodów pomiędzy podatkiem od nieruchomości a opłatą eksploatacyjną na kwotę 633.634 zł, w związku z zaliczeniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w poczet zaległych zobowiązań z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

Zmiana wydatków - zwiększenie o kwotę 1.464.870 zł

obejmuje :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 988.584 zł

- zwiększenie wydatków płacowych wraz z pochodnymi oraz
innych wydatków bieżących w placówkach oświatowych
/oszczędności środków wynoszą 437.446, braki 988.584, potrzeba dodatkowego zaangażowania środków 551.138/

Na przełomie października i listopada 2002 roku w Wydziale Edukacji i Kultury UM dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu po 10 miesiącach w działach 801 oraz 854 (zarówno w placówkach samodzielnych, jak i niesamodzielnych). Biorąc pod uwagę aktualne wykonanie oraz potrzeby do końca 2002 roku, stwierdzono konieczność dokonania przeniesień środków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) oraz na pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 i 4120). Łączna kwota potrzebnych środków na wyżej wymienionych paragrafach we wszystkich rozdziałach wynosi 988 584 zł (§ 4010 - 964 026 zł, § 4110 - 22 018 zł, § 4120 - 2 540 zł). Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację budżetu Miasta podjęto wszelkie działania ograniczające wydatki w placówkach oświatowych, szczególnie w zakresie wydatków rzeczowych (placówki zostały zobligowane do wskazywania oszczędności, które pozwalałyby zrekompensować niedobory). W wyniku podjętych działań udało się uzyskać nadwyżkę na łączną kwotę 437 446 zł. Szczegółowe zestawienie dotyczące nadwyżek oraz niedoborów przedstawione jest w załączniku do niniejszego pisma.
Nadwyżki dotyczące paragrafów 4010, 4110 oraz 4120, w przypadku szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) wynikają z innego niż planowano naboru oraz oszczędności w składkach (ZUS i FP), w przypadku przedszkoli - z niższych niż planowano wynagrodzeń (realizacja podwyżek od października), a w przypadku szkół niesamodzielnych - z oszczędności na składkach (ZUS i FP). Pozostałe nadwyżki dotyczą oszczędności związanych z opłatami za media, usługi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.
Łączna kwota niedoborów, po uwzględnieniu wszystkich możliwych przesunięć w ramach oświaty, wynosi 551 138 zł. Przyczyną tak dużych braków na wynagrodzeniach i pochodnych jest niedoszacowana subwencja oświatowa, która nie wystarcza na bieżącą działalność placówek oświatowych oraz realizację zadań określonych przepisami prawa oświatowego. Koszty związane z awansem zawodowym nauczycieli, odprawami dla nauczycieli przechodzącymi na emeryturę, nauczaniem indywidualnym i specjalnym nie pociągają za sobą odpowiednio zwiększonych środków finansowych dla Miasta w ramach subwencji oświatowej.

Dodatkowe środki finansowe w wysokości 551.138 zł proponuje się zaangażować z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych wykazanych w § 3 projektu uchwały po stronie zmniejszeń.

- w dziale 853 - Opieka społeczna 193.000 zł

zwiększenie środków finansowych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale br

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 114.023 zł

umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW z rozliczenia zadania
inwestycyjnego pn "Budowa kolektora sanitarnego fi 800 mm ul. Dworcowa do oczyszczalni ścieków w Żorach" nastąpiło ze wskazaniem na realizację zadania pn "Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II - budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap".

- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.000 zł

Dyrektor MOK-u zwrócił się z prośbą o wymianę posadzki w świetlicy klubu "WISUS". Podłoże betonowe pod wykładziną jest spękane i odkształcone. Dla bezpieczeństwa dzieci korzystających ze świetlicy celowa jest wymiana posadzki, której koszt wg kosztorysu
inwestorskiego wyniesie 13.000 zł.

Środki na realizację tegoż zadania proponuje się zaangażować
z oszczędności na zadaniu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg: Piaskowej,Brzozowej, Debowej"

- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport 116.000 zł

dotacja celowa otrzymana z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu,
Departamentu Inwestycji na dofinansowanie zadania "Przebudowa
Boiska baseballowego wraz z zapleczem za os.Sikorskiego w Żorach"
/zgodnie z umową Nr 93/02/78 o dofinansowanie przedsięwzięcia
inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 16.07.2002 r./

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 40.263 zł
zgodnie z umowami dotacyjnymi z WFOŚ i GW w Katowicach na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Budowa nowego,
niskoemisyjnego źródła ciepła w adaptowanym budynku biurowym
ERG na mieszkanie socjalne"
Zadanie współfinansowane jest:
ze środków Rządu Szwajcarii w kwocie 19.790 zł
ze środków WFOŚiGW w kwocie 20.473 zł

Różnica wykazana w § 3 projektu uchwały pomiędzy przeniesieniami wydatków ?zwiększeniem na kwotę 1.464.870 zł a zmniejszeniem na kwotę 1.001.584 zł stanowi faktyczny wzrost wydatków, tj o kwotę 463.286 zł. Wzrost dochodów o kwotę 318.339 zł nie równoważy wydatków - jest mniejszy o kwotę 144.947 zł.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w odniesieniu do dochodów
są środki pochodzące ze spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001 roku.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:39
Ilość wyświetleń:3059

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij