Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 14/II/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.11.2002r. w sprawie: określenia wysokość diet należnych radnym.

UCHWAŁA Nr 14/II/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.11.2002r.

w sprawie: określenia wysokość diet należnych radnym.

Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 25 ust 4 , 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z postanowieniami art. 27 ust 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.) a także postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Ilekroć w postanowieniach niniejszej uchwały jest mowa o podstawie wymiaru diety rozumieć przez nią należy 75 % półtora krotności kwoty bazowej określanej corocznie w budżecie państwa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

§ 2.

 1. Wysokość diet należnych radnym określa się w wielkości odpowiadającej miesięcznie:
  a) dieta przewodniczącego - 100% podstawy wymiaru diety;
  b/ dieta wiceprzewodniczącego rady - 80% podstawy wymiaru diety;
  c/ dieta przewodniczącego komisji rady - 60% podstawy wymiaru diety;
  - we wszystkich tych przypadkach za całokształt czynności związanych z pracą w radzie miasta i pracą w komisjach, niezależnie od liczby odbytych w miesiącu posiedzeń i niezależnie od liczby komisji którym przewodniczą. Radnym pełniącym różne funkcje przysługuje jedna dieta - wyżej opłacana.
 2. Wysokość diet należnych radnym nie pełniącym funkcji opisanych w ustępie 1 wynosi 45% podstawy wymiaru diety.

§ 3.

 1. Zwrot kosztów podróży radnym, odbywanych na podstawie delegacji wystawionej przez przewodniczącego Rady odbywać się będzie według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66 poz. 800 ze zm.) powszechnie obowiązujących przepisach o należnościach pracowników z tytułu odbytych podróży służbowych.
 2. Właściwym do określania przewodniczącemu rady terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej jest wiceprzewodniczący rady.
 3. Zwrotu kosztów przejazdu pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy dokonuje się według maksymalnych, obowiązujących na dzień odbywania zakończenia podróży stawek za 1 kilometr wyliczonych z uwzględnieniem zasad wynikających z postanowień rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. Nr 27 poz. 271 ).

§ 4.

Ustalić, że radnym, za każdą nieobecność w pracach organów Miasta i w pracach komisji dokonywane będą potrącenia ze zryczałtowanych diet:
a) za nieobecność na sesji Rady - w wysokości 15% diety;
b) za nieobecność na posiedzeniu komisji Rady - w wysokości 7% diety;
- chyba że nieobecność na sesji lub posiedzeniu komisji spowodowana była wyjazdem służbowym lub inną uzasadnioną przyczyną.

§ 5.

 1. Wypłaty diet radnym dokonywane będą w oparciu o dane biura Rady Miasta z dołu, do dnia 5-tego następnego miesiąca.
 2. W przypadku pełnienia w danym miesiącu funkcji radnego przez czas krótszy niż cały miesiąc wypłata diety dokonywana będzie w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr 359/XXIX/2000 Rady Miasta z dnia 28 września 2000 r.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady oraz Prezydentowi Miasta.

§ 8.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-04 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-04 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:39
Ilość wyświetleń:3098

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij