Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Uchwała Nr 691/LII/02 Rady Miasta Żory z 10.10.2002 r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie gminy miejskiej Żory, oraz w załącznikach do tegoż statutu

Uchwała Nr 691/LII/02
Rady Miasta Żory
z 10.10.2002 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie gminy miejskiej Żory, oraz w załącznikach do tegoż statutu

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Miasta
uchwala:

§ 1.

W "Statucie gminy miejskiej Żory" dokonać zmian w następującym zakresie:

 1. W § 2 słowa: "Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami" zastąpić słowami: "tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.", zaś słowa: "Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm." słowami: "tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm."
 2. W § 3 słowa: "Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami" zastąpić słowami: "tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.", zaś słowa: "Dz.U. Nr 21 poz. 124 ze zm." słowami: "tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593."
 3. W § 4 słowa: "zarząd - Zarząd Miasta Żory" skreślić, zaś drugi raz użyte słowa: "Zarząd Miasta" zastąpić słowami: "Prezydenta Miasta".
 4. W § 9 ustępie 2 zdaniu drugim słowa: "zarządu miasta" zastąpić słowami: "prezydenta miasta".
 5. Postanowieniom § 11 nadać brzmienie:
  "1. Działalność organów miasta jest jawna. Każda informacja o sprawach publicznych podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w odrębnej ustawie.
  2. Jednostki organizacyjne urzędu prowadzące obsługę organów miasta na wniosek osoby zainteresowanej treścią dokumentu jaki powstał w związku z wykonywaniem przez organy miasta zadań publicznych, w godzinach pracy urzędu, umożliwiają zapoznanie się z tym dokumentem po wyrażeniu na to zgody przez prezydenta lub osobę upoważnioną.
  3. Udostępnienie dokumentu polega na umożliwieniu zapoznania się z jego treścią a także czynienia z niego odpisów i notatek o nim w obecności pracownika urzędu wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie
  4. Protokoły posiedzeń udostępnione mogą zostać dopiero po ich zatwierdzeniu i podpisaniu."
 6. Postanowieniom § 13 nadać brzmienie: "Ogłaszanie obwieszczeń następuje w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędu oraz poprzez rozplakatowanie na co najmniej jednym słupie ogłoszeniowym w każdej jednostce pomocniczej miasta."
 7. Postanowieniom § 16 nadać brzmienie: "W skład rady wchodzi 23 radnych wybieranych w trybie określonym w odrębnych przepisach".
 8. W § 17 słowa: "prezydenta i jego zastępców, członków zarządu" wraz z użytym następnie przecinkiem zastąpić słowami: "powoływania", zaś po słowach: "stanu cywilnego" i następującym po nich przecinku dopisać słowo: "wyboru".
 9. Postanowieniom § 20 nadać brzmienie: "Skutki rezygnacji przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego rady z pełnienia funkcji reguluje ustawa."
 10. W § 21 ustępie 1 skreślić słowa: "spośród swoich członków".
 11. W § 22 słowa: "w tym liczbę członków spoza radnych" oraz następujący po słowach tych przecinek skreślić.
 12. Rozdziałowi IV nadać tytuł: "Organ wykonawczy miasta. Urząd miasta i pracownicy samorządowi. Jednostki organizacyjne miasta."
 13. Postanowieniom § 26 nadać brzmienie: "Organem wykonawczym miasta jest prezydent miasta.
 14. Postanowieniom § 27 nadać brzmienie: "Kompetencje prezydenta miasta jako organu wykonawczego miasta określają ustawy."
 15. Postanowieniom § 28 nadać brzmienie: "Zasady wyboru prezydenta określa odrębna ustawa."
 16. W § 29 po słowach: "inspekcji i straży" dodać słowa: "w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach" i skreślić słowa te użyte po słowach: "i odwołuje kierowników."
 17. Postanowieniom § 30 nadać brzmienie: "Na zasadach określonych w ustawie prezydent miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw miasta zastępcom prezydenta i sekretarzowi miasta oraz upoważnić zastępców prezydenta do składania samodzielnie bądź wraz z inną upoważnioną osobą oświadczeń woli w imieniu miasta."
 18. Postanowieniom § 31 nadać brzmienie: "Prezydent i jego zastępcy są pracownikami urzędu".
 19. W § 33 słowa: "dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych" zastąpić słowami: "kierowników miejskich jednostek samorządowych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi".
 20. W § 34 słowa: "oraz na stanowiskach inspektora"" skreślić.
 21. W § 35 w ustępie 1 dotychczasowe oznaczenie załącznika nr 6 zastąpić oznaczeniem nr 5.
 22. W § 36 słowo: "utworzenia" zastąpić słowami: "tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia", zaś słowo: "zarząd" zastąpić słowem: "prezydent".
 23. W § 38 w ustępie 1 użyte w zdaniu pierwszym słowo: "utworzenia" zastąpić słowami: "tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia" zaś w zdaniu drugim słowo: "zarząd" zastąpić słowem: "prezydenta".
 24. W § 39 słowo: "Zarząd" zastąpić słowem: "Prezydent".

§ 2.

W "Regulaminie pracy Rady Miasta Żory" stanowiącym załącznik nr 3 do statutu wprowadzić zmiany następujące:

 1. W § użyte słowa: "w Żorach" zastąpić słowem: "Żory".
 2. W § 3 punkcie 1 słowa: "Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm." zastąpić słowami: "tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm." oraz skreślić punkt 4, zaś punktom 5,6 i 7 nadać odpowiednio numerację punktów 4,5 i 6.
 3. W § 4 punkcie 2 po słowie: "postanowień" i użytym po nim przecinku dodać słowa: "jeżeli odrębne przepisy tak stanowią oraz".
 4. W § 5 dotychczasową treść zastąpić następującą: "Uprawnienia przewodniczącego rady oraz zasady zastępowania przewodniczącego przez wiceprzewodniczących określa ustawa."
 5. W § 6 ustępie 2 słowo: " adresowania" zastąpić słowem: "adresowana".
 6. W § 8 w ustępie 2 słowo: "zarządu" zastąpić słowem: "prezydenta" zaś liczbę 9 liczbą 6.
 7. W § 9 w ustępie 2 skreślić słowo: "zarząd" i następujący po nim przecinek, oraz dodać ustęp 4 w brzmieniu: "Projekt uchwały wniesionej przez prezydenta powinien być uwzględniony w porządku obrad jeżeli wpłynął on do rady w terminie 7 dni przed przewidywanym terminem obrad".
 8. W § 10 w ustępie 1 skreślić zdanie drugie zaś w ustępie 2 słowo: "projektowany".
 9. W § 11 w ustępie 1 słowa: "i członkowie zarządu" zastąpić słowami: "prezydent i jego zastępcy" i poprzedzającym słowa te przecinkiem.
 10. W § 12 ustępie 1 zdaniu drugim słowa: "projekt porządku" zastąpić słowem: "porządek".
 11. W § 12 ustępie 4, w zdaniu ostatnim słowo: "lokalna" zastąpić słowem: "lokalną".
 12. W § 13 w ustępie 1 pod literą c kropkę zastąpić średnikiem i dopisać słowa: "jednakże doręczenie innych materiałów niż wymienione pod niniejszą literą nastąpić może w terminie wskazanym pod literą a niniejszego ustępu." zaś w ustępie 3 słowa: "nie dochowania" zastąpić słowem: "niedochowania".
 13. W § 15 zdaniu pierwszym skreślić słowa: "wykreślenie z porządku obrad spraw, w których podjęcie uchwał jest niemożliwe" oraz użyty po słowach tych przecinek.
 14. Postanowieniom § 18 nadać brzmienie: "Sesje oraz podejmowanie przez radę uchwał jest jawne, chyba że ustawa stanowi inaczej".
 15. W § 19 w ustępie 1 pod literą e słowa: "z działalności zarządu" zastąpić słowem: "prezydenta", zaś w ustępie 2 słowa: "Przyjęty przez radę porządek" zastąpić słowem : "Porządek" zaś po kropce dopisać zdanie: "Zmiana porządku wymaga jednak uchwały podjętej bezwględną większością ustawowego składu rady, chyba że ustawa wymaga spełnienia także innego warunku."
 16. W § 21 w zdaniu drugim słowa: " z działalności zarządu" zastąpić słowem: "prezydenta".
 17. W § 22 po kropce dodać: "Prawo ograniczania czasowego wystąpień a także ilości wystąpień nie może dotyczyć prezydenta".
 18. W § 23 słowa: " nie wyczerpania" zastąpić słowem: " niewyczerpania".
 19. W § 34 słowa: "imiennie dotyczy w głosowaniu mogą nie uczestniczyć" zastąpić słowami: "dotyczy ich interesu prawnego w głosowaniu nie uczestniczą".
 20. W § 38 słowo: "przeprowadzeni" zastąpić słowem: "przeprowadzenia"
 21. W § 39 ustępowi 1 nadać brzmienie: "Treść karty do głosowania, sposób głosowania oraz warunki ważności oddanego głosu określa § 48."
 22. W § 40 skreślić słowa: " skreślono oba słowa" i użyty po nich przecinek.
 23. W § 42 po słowach: "komisji rady" przecinek zastąpić słowem: "oraz" a nadto skreślić przecinek użyty po słowach: "związkach gmin" i słowa: "prezydenta miasta, jego zastępców i pozostałych członków zarządu."
 24. Skreślić postanowienia § 43.
 25. W § 44 po słowach: " jednego kandydata chyba, że" dopisać słowa: " ustawa stanowi inaczej bądź".
 26. W § 46 po słowach: "przeprowadza się oddzielnie" dodać kropkę, zaś pozostałą treść zastąpić zdaniem: "Jeżeli ustawa nie sprzeciwia się temu rada postanowić może o przeprowadzeniu głosowania na listę".
 27. W § 48 słowa: "Postanowienia rozdziału IV mają odpowiednie zastosowanie przy wyborach, o których mowa w rozdziale niniejszym z tym, że jeżeli wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym" zastąpić słowami: "Jeżeli ustawa wymaga przeprowadzenia tajnego głosowania wówczas:"
 28. W § 49 po słowie: "Rada" dodać słowa: "jeżeli ustawa na to pozwala".
 29. Postanowieniom § 52 nadać brzmienie: "Pierwsze posiedzenie, do czasu wyboru przewodniczącego rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji".
 30. W § 53 postanowieniom ustępu 2 nadać brzmienie: "W porządku obrad pierwszej sesji winno znaleźć się także złożenie przez prezydenta miasta wobec rady ślubowania."
 31. W § 56 w ustępie 1 słowo: "miejskiej" zastąpić słowem: "miasta".
 32. W § 63 skreślić postanowienia ustępów 2 - 4 oraz oznaczenie ustępu pierwszego.
 33. W § 65 słowa: "zarządu bądź każdego z jego członków" zastąpić słowem: "prezydenta miasta".
 34. W § 72 po kropce dodać zdanie: "Klub radnych tworzyć mogą także radni nie zrzeszeni w ugrupowaniach politycznych i społecznych".
 35. Wytłuszczonym tytułom poszczególnych części regulaminu, zamiast dotychczasowej, nadać kolejną numerację od I do IX.

§ 3.

W "Regulaminie komisji stałych Rady Miasta Żory" stanowiącym załącznik nr 4 do statutu dokonać zmian w następującym zakresie:

 1. W postanowieniach § 2 skreślić słowa: "zarządzie" oraz "Zarząd Miasta Żory" oraz następujące po nich przecinki, zaś słowo: "kierownicy" zastąpić słowem: "kierowników".
 2. W § 3 w ustępie 1 skreślić słowa: "spośród swych członków będących radnymi" i użyty po słowach tych przecinek.
 3. Zawarte w postanowieniach § 7 w ustępie 1 ostatnie zdanie przenieść na koniec ustępu 2 tegoż paragrafu.
 4. W § 8 ustępie1 słowo: "Zarząd" zastąpić słowami: "Prezydent miasta" i skreślić zdanie drugie tegoż ustępu.
 5. W § 11 w zdaniu drugim słowo: "zarząd" zastąpić słowem: "prezydent miasta"
 6. W § 19 w ustępie 2 zdaniu drugim słowo: "zarząd" zastąpić słowami: "prezydent miasta".
 7. W § 21 zawarte w cudzysłowie słowa: "na temat" zastąpić słowami: "nie na temat".
 8. W § 25 skreślić słowa: "chyba, że komisja inaczej postanowi" i poprzedzający je przecinek.
 9. W § 35 ustęp 2 oraz oznaczenie ustępu pierwszego skreślić.

§ 4.

 1. Uchwalić tekst jednolity "Statutu gminy miejskiej Żory" wraz z załącznikami::
  nr 1 - "Granice miasta , wykaz dzielnic i ich granice";
  nr 2 - "Wykaz służb, inspekcji i straży";
  nr 3 - "Regulamin pracy Rady Miasta Żory";
  nr 4 - "Regulamin komisji stałych Rady Miasta";
  nr 5 - "Wykaz zakładów i jednostek budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych miasta Żory".
 2. W tekście jednolitym zachowującym ciągłość numeracji poszczególnych paragrafów, w § 39 zmienić istniejące odesłanie do § 48 odesłaniem do § 47.
 3. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Żory Nr XXVII/316/00 z dnia 29 czerwca 2000 r oraz zmieniająca jej postanowienia uchwała Nr XLI/523/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§ 6.

Ilekroć w treści uchwał podjętych przez Radę Miasta Żory przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały i nadal zachowujących swą moc użyte są w różnych przypadkach i kontekstach słowa "Zarząd Miasta" rozumieć przez to należy Prezydenta Miasta.

§ 7.

Uchwała niniejsza podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:42
Ilość wyświetleń:2856

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij