Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 663/LI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

UCHWAŁA NR 663/LI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".


Na podstawie : art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 1 i 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz. 1591) na wniosek Zarządu Miasta

RADA MIASTA
u c h w a l a :

§ 1

Nie uwzględnić zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska"
dotyczącego:

 1. Dopuszczenia lokalizacji hurtowni, baz transportowych i składów materiałów na terenie
  stref B5 UCH i B6 UCH
 2. Likwidacji ciągu pieszego o symbolu B27 KP
 3. Zapewnienia wjazdu z projektowanej drogi zbiorczej B30 KZ na teren Spółdzielni
§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Żory.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiące integralną część
UCHWAŁY NR 663/LI/02
RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.08.2002 r.

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego w okresie wyłożenia do publicznego wglądu do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Starego Miasta oraz Centrum Usług Ogólnomiejskich" przez Gminną Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska".

Rada Miasta działając w ramach art. 4 ust. 1 oraz art.10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym mając zwłaszcza na uwadze zapisy art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy zobowiązana jest do uwzględnienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymagań "... ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury". Wymóg ten jako najważniejszy był podstawą do określenia dopuszczalnych funkcji zagospodarowania terenu, a także do określenia funkcji niedopuszczalnych zagospodarowania terenu.

 1. Rada Miasta przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Żory zobowiązana jest do sprawowania pieczy nad spójnością ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żory" - art. 18 ust. 2 pkt. 2a. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Jako podstawę działań planistycznych na terenie miasta przyjęto zasadę zrównoważonego rozwoju. Zasada ta uwzględzniać musi cel strategiczny określony w "Studium ..." tj. "poprawę jakości życia mieszkańców".
  Uznano, że wprowadzenie hurtowni, baz transportowych i składowisk materiałów do ścisłego centrum miasta byłoby błędnym rozwiązaniem planistycznym z punktu widzenia ładu przestrzennego i wprowadziłoby do tego rejonu miasta duże, nowe uciążliwości wynikające z charakteru wymienionych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem elementów uciążliwości transportowych integralnie z nimi związanych.
  Wzięto też pod uwagę fakt, że system dróg w tym rejonie miasta, nie dopuszcza ciężkiego transportu samochodowego. Takie działanie uznano, za działanie zmierzające do ww. "poprawy jakości życia mieszkańców". Stanowią one o eliminowaniu uciążliwych funkcji użytkowych terenu w centrum miasta.
 2. Likwidacja ciągu pieszego o symbolu B27 KP, jak wniesiono w zarzucie, uznana została za niecelową. Wprowadzenie do zapisu planu ciągu pieszego B27 KP miało na celu uatrakcyjnienie terenu będącego we władaniu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" - poprzez połączenie tych terenów z terenami parku miejskiego i terenami po południowej stronie. Przyjęto, że na terenie Gminnej Spółdzielni powinny nastąpić docelowo przekształcenia funkcjonalne poszczególnych użytkowań zlokalizowanych obecnie na tym terenie, a wprowadzony ciąg pieszy ma za zadanie ułatwić te zmiany funkcji.
  Już dziś Gminna Spółdzielnia rozumiejąc potrzebę lepszego skomunikowania terenu, utworzyła przez swój teren ciąg pieszy na osi wschód - zachód, wykonując w ogrodzeniu furtkę do strony zachodniej - tj. od strony osiedla 700-lecia, które w ten sposób zostało skomunikowana z terenami Starego Miasta. Podobną funkcję ma pełnić zaproponowany ciąg pieszy o symbolu B27 KP. Istnienie tego ciągu pieszego nie ograniczy prawa własności na przedmiotowym terenie, dlatego nie przychylono się do zarzutu.
 3. Zapewnienie wjazdu z projektowanej drogi zbiorczej B30 KZ na teren Spółdzielni nie jest na tym etapie możliwe. W ustaleniach B30 KZ dla drogi, która ma stanowić element tzw. "małej obwiedni" wpisano bowiem "możliwość realizacji planowanej drogi B30 KZ w wykopie...". Jeżeli więc droga ta będzie realizowana właśnie w wykopie nie będzie możliwości technicznych wykonania włączenia drogowego. Różnice poziomów terenu będą przeszkodą uniemożliwiającą takie rozwiązanie. Jeżeli jednak droga nie będzie realizowana w wykopie włączenie takie można będzie prawdopodobnie brać pod uwagę. Tak więc możliwość włączenia do tej drogi może zostać ostatecznie rozstrzygnięta dopiero na etapie projektu budowlanego tej drogi. Z tego względu zarzut ten jako przedwczesny odrzucono.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:45
Ilość wyświetleń:2002

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij