Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 653/L/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 27.06.2002 r.

UCHWAŁA Nr 653/L/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 27.06.2002 r.

w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.


Na podstawie : art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 ,poz.1591ze zm.) oraz art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 81 ,
poz. 889 - ze zm.).

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Przyjąć "Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników - amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym" - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta , który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 


Załącznik
do Uchwały Nr 653/L/02
Rady Miasta Żory
z dnia 27.06.2002 r.

Zasady i tryb przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników - amatorów osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

§ 1

 1. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik - amator reprezentujący barwy klubu mającego siedzibę w mieście Żory, który:
  1) zajął miejsce od pierwszego do czwartego w mistrzostwach kraju , brał udział w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy, bezpośrednio poprzedzających przyznanie stypendium sportowego,
  2) został objęty programem przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy lub kraju opracowanym przez właściwy polski związek sportowy i zobowiązał się do udziału w tych zawodach.
 2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi - amatorowi, startującemu w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich.

§ 2

 1. Prezydent Miasta Żory przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendia sportowe, o których mowa w § 1 na uzasadniony wniosek klubu reprezentującego zawodnika poparty opinią właściwego polskiego związku sportowego lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miasta.
 2. Dokumenty stanowiące podstawę przyznania, wstrzymania lub cofnięcia stypendium sportowego przechowuje się w wydziale merytorycznym Urzędu Miasta.

§ 3

 1. Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji programów przygotowań oraz na okres udziału w zawodach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
 2. Jeżeli program przygotowań obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy, stypendium
  sportowe przyznaje się na okres do końca roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium sportowego na następny okres.

§ 4

 1. Stypendium sportowe wstrzymuje się, jeżeli:
  1) zostało stwierdzone przez organ o którym mowa w § 2 ust. 1, że zawodnik zaniedbuje realizację programu przygotowań o których mowa w § 1 ust 1 pkt 3 lub
  2) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem sportowym.
 2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi:
  1) po stwierdzeniu przez organ, o którym mowa w § 2 ust.1, że zawodnik realizuje program przygotowań, lub
  2) któremu zostały przywrócone prawa zawodnika przez organ wymieniony w ust. 1 pkt 2.
 3. Wypłata stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny jego wstrzymania.
 4. W przypadku stwierdzenia przez organ o którym mowa w § 2 pkt 1, że wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone za cały okres wstrzymania.

§ 5

Stypendium sportowe cofa się zawodnikowi, jeżeli:

 1. zostało stwierdzone przez organ, o którym mowa w § 2 ust.1, że zawodnik nie realizuje programu przygotowań, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2 lub
 2. utracił prawa zawodnika na okres przygotowań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lub
 3. utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej, z zastrzeżeniem § 6 ust.1 lub
 4. odmówił udziału w zawodach o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.
 5. zostało mu przyznane stypendium sportowe ze środków budżetu państwa.

§ 6

 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolonść ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza Poradni Medycyny Sportowej może być wypłacane stypendium sportowe przez okres tej niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
 2. Zawodnikowi, o którym mowa w § 5 pkt 3, stypendium sportowe wypłaca się przez okres 3 miesięcy od dnia utraty przezzawodnika zdolności do uprawiania sportu.

§ 7

 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi, ogłaszane przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, w okresie trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego.
 2. Wysokość stypendium sportowego może wynosić miesięcznie do 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1.

§ 8

Zobowiązuje się Zarząd Klubu - zrzeszającego zawodnika, któremu przyznano stypendium sportowe, do niezwłocznego informowania organu o którym mowa w § 2 ust.1, o wszelkich okolicznościachmogących mieć wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium zawodnikowi.


U Z A S A D N I E N I E


Nowelizacja ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej , dokonana w październiku 2001 r. , umożliwiła samorządom terytorialnym przyznawanie za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym w przypadku zawodników - amatorów stypendiów sportowych. Określenie zasad i trybu przyznawania wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników amatorów, należy zgodnie z zapisami ustawy do kompetencji organu stanowiącego gminy (art.22 ust.6 ww ustawy).

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:46
Ilość wyświetleń:3501

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij