Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 644/L/02 Rady Miasta Żory z dnia 27.06.2002 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Uchwała Nr 644/L/02
Rady Miasta Żory
z dnia 27.06.2002 r.


w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 /, art.109 ust.1 i 2 pkt 1 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998r , Nr 155 poz. 1014/, art.3 pkt 2 lit. b, pkt 4, art.4 pkt 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz.U. z 1998r Nr 150 poz.983 z późn. zm. /,


RADA MIASTA

uchwala:

§ 1

Dokonać zmian - zwiększenia budżetu miasta ŻORY na 2002 r

- w związku z korektą części subwencji określonych w ustawie budżetowej na 2002 rok o kwotę - 489.135 zł
- w związku z otrzymaniem części rekompensującej subwencji z tyt. utraconych ustalonych ulg i zwolnień o kwotę + 265.149 zł
- w związku z uzyskaniem nadpłaty z tyt. opłaty eksploatacyjnej o kwotę + 300.000 zł

w sposób następujący :

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 76.014 zł

w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej + 300.000 zł
rozdz.75619 ? Wpływy z różnych rozliczeń + 300.000 zł
§ 046 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej + 300.000 zł

w dziale 758 ? Różne rozliczenia - 223.986 zł
rozdz.75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zad. gminy/ - 246.925 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa - 246.925 zł

rozdz.75801 ? Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /zad. powiatu/ - 489.085 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa - 489.085 zł

rozdz.75802 ? Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin + 2.786 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa + 2.786 zł


rozdz.75803 ? Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów + 5.575 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa + 5.575 zł

rozdz.75805 ? Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin + 265.149 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa + 265.149 zł

rozdz.75806 ? Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw + 238.514 zł
§ 292 ? Subwencje ogólne z budżetu państwa + 238.514 zł

2. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 300.000 zł

w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa + 300.000 zł
rozdz.70001 ? Zakłady gospodarki mieszkaniowej / ZBM/ + 300.000 zł
§ 2610 ? Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego + 300.000 zł

§ 2

Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych w sposób następujący:

zwiększenia
zmniejszenia
w dziale
851
Ochrona zdrowia
571.920
571.920
rozdz.
85111
Szpitale ogólne
571.920
571.920
§2620
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
571.920
§6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
571.920
w dziale
900
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
200.000
200.000
rozdz.
90095
Pozostała działalność
200.000
200.000
§4270
Zakup usług remontowych
120.000
  §4300 Zakup usług pozostałych   80.000
  §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
200.000
 

§ 3

W uchwale Nr 572/XLV/01 Rady Miasta z dnia 20.12.2001r w sprawie budżetu miasta Żory na 2002 r

1/ treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

?Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 15.280.028 zł , którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały?

2/ Zwiększyć wysokość dotacji przedmiotowej dla ZBM o kwotę 300.000 zł zgodnie z zał. Nr 2.

3/ treść § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
" Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego gminy do kwoty 9.000.000 zł oraz do dokonania spłat zobowiązań budżetu".

§ 4

Przeznaczyć środki wykazane w § 1ust.2 i § 2 po stronie zwiększeń na realizację następujących zadań:

  • pokrycie zobowiązań Zarządu Budynków Miejskich w Żorach
  • pokrycie strat w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Żorach
  • realizację zadań modernizacyjnych placu targowego w Dzielnicy Kleszczów

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały RM Nr 644/L/02 z dnia 27.06.2002 r.BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA


P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2002 rok ? ogółem: 101.573.673
2. Wolne środki pieniężne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych: 2.056.332
3. Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu: 18.438.708
------------------------------
Kwota łączna przychodów: 122.068.713

R O Z C H O D Y

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001r: 3.715.012
5. Wykup obligacji samorządowych: 1.500.000
6. Planowane wydatki budżetu na 2002 rok - ogółem: 116.853.701
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia: 2.000.300
-------------------------------
Kwota łączna rozchodów: 122.068.713

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

§
Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
  Obsługa długu publicznego 20.495.040 5.215.012
  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 20.495.040 5.215.012
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 20.495.040  
982 Wykup innych papierów wartościowych   1.500.000
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   3.715.012


Załącznik Nr 2
do uchwały RM Nr 644/L/02 z dnia 27.06.2002 r.

Plan dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Miejskich
na 2002 rok.

Dotacja przedmiotowa - koszty eksploatacji zasobów lokalowych
w budynkach ZBM

- dopłata do kosztów energii cieplnej, wody i gazu 300.000 zł


UZASADNIENIE


Zmiana dochodów obejmuje:


- korektę części subwencji ogólnej o kwotę - 489.135 zł

Ministerstwo Finansów powiadomiło Gminę o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej.

Zmiana dotyczy:
- części oświatowej o kwotę - 736.010 zł
- zadania gminy - 246.925 zł
- zadania powiatu - 489.085 zł
- części podstawowej + 2.786 zł
- części drogowej + 238.514 zł
- części wyrównawczej + 5.575 zł

- otrzymaną część rekompensującą subwencję z tyt. utraconych ustawowych ulg i zwolnień w kwocie + 265.149 zł

- uzyskane nadpłaty z tyt. opłaty eksploatacyjnej w kwocie + 300.000 zł

Ogółem dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 76.014 zł

Korekta wydatków obejmuje:

- zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego ZBM o kwotę 300.000 zł
z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów energii cieplnej, wody i gazu

- pokrycie strat w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej / w ramach przeniesień środków/ 571.920 zł

- wykonanie modernizacji placu targowego w Dzielnicy Kleszczów / w ramach przeniesień środków / 200.000 zł

Z zaproponowanego zakresu wykonane zostaną:
nawierzchnia asfaltowa targowiska, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, ogrodzenie targowiska I etap, przyłącze wody

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:47
Ilość wyświetleń:1845

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij