Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 625/XLIX/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 23.05.2002r. w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

UCHWAŁA Nr 625/XLIX/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 23.05.2002r.

w sprawie: zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 4, art.51 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 /, art.109 ust.1 i 2 pkt 1 , ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych /Dz.U. z 1998r , Nr 155 poz. 1014/, art.3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 listopada 1998r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2002 /Dz.U. z 1998r Nr 150 poz.983 z późn. zm. /,

RADA MIASTA

u c h w a l a :

§ 1

Dokonać zmian - zwiększenia dochodów budżetu miasta ŻORY na 2002 r o kwotę 443.668 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w sposób następujący :

w dziale 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 443.668 zł
rozdz. 75619 ? Wpływy z różnych rozliczeń 443.668 zł
§ 046 ? Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 443.668 zł

§ 2

Dokonać zmian ? zwiększenia wydatków budżetu miasta Żory na 2002 r o kwotę 2.500.000 zł w sposób następujący:

w dziale 700 ? Gospodarka mieszkaniowa 550.000 zł
rozdz.70095 - Pozostała działalność 550.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 550.000 zł
zadanie inwestycyjne pn: ?Budynek użyteczności publicznej ?
wyposażenie w sprzęt komputerowy, łączności ? centrala
telefoniczna, meble?

w dziale 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.200.000 zł
rozdz.90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.000.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.000.000 zł
zadanie inwestycyjne pn: "Uzbrojenie terenu Oś. Kłapczyka II ?
budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap"
500.000 zł
pn: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg ? ulice Piaskowa, Brzozowa, Dębowa" 500.000 zł

rozdz.90015 ? Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000 zł
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200.000 zł
zadanie inwestycyjne pn: ?Oświetlenie drogi krajowej 81
na odcinku od skrzyżowania z ul.Pszczyńską do ul.Leśnej
'' 200.000 zł

w dziale 758 ? Różne rozliczenia 750.000 zł
rozdz.75818 ? Rezerwy ogólne i celowe 750.000 zł
§ 6800 ? Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 750.000 zł

Dokonać przeniesień planowanych wydatków budżetowych na 2002 r., w sposób następujący :

 

zwiększenia
zmniejszenia
w dziale
700
Gospodarka komunalna
150.000
150.000
rozdz.
70001
Zakłady gospodarki mieszkaniowej /ZBM/
150.000
§6210
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zakładów budżetowych
150.000
zadanie inwestycyjne pn : "Remont dachu budynku Męczenników Oświęcimskich 42"
150.000
rozdz.
70095
Pozostała działalność
150.000
§6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
150.000
zadanie inwestycyjne pn: "Adaptacja budynku komunalnego ERG na mieszkania socjalne"
150.000

§ 4

W uchwale Nr 572/XLV/01 Rady Miasta z dnia 20.12.2001r w sprawie budżetu Miasta Żory na 2002 r

1/ treść § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić deficyt budżetu miasta Żory w wysokości 15.056.042 zł , którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy oraz przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały"

2/ Wielkość rezerwy celowej na pokrycie wzrostu kosztów prowadzonych inwestycji oraz zakupy inwestycyjne , określonej w § 6 na kwotę 500.000 zł , podwyższyć do kwoty 1.250.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały RM Żory
Nr 625/XLIX/02 z dnia 23.05.2002r.

BILANS OBSŁUGI ZADŁUŻENIA


P R Z Y C H O D Y

1. Planowane dochody budżetu na 2002 rok ? ogółem: 100.327.178
2. Wolne środki pieniężne z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.056.332
3. Kredyt na pokrycie niedoboru budżetu 18.214.722
------------------------------
Kwota łączna przychodów: 120.598.232


R O Z C H O D Y

4. Spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2001r 3.715.012
5. Wykup obligacji samorządowych 1.500.000
6. Planowane wydatki budżetu na 2002 rok ? ogółem: 115.383.220
w tym: wydatki na obsługę zadłużenia 2.000.300
-------------------------------
Kwota łączna rozchodów: 120.598.232


PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA

 

Wyszczególnienie
Przychody
Rozchody
Obsługa długu publicznego
20.271.054
5.215.012
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
20.271.054
5.215.012
§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
20.271.054
§982 Wykup innych papierów wartościowych
1.500.000
§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
3.715.012


UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok


Zarząd Miasta w "Sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Żory za 2001 rok" ? poinformował Radę Miasta o zamiarze przedstawienia projektu uchwały w sprawie nowelizacji budżetu na 2002 rok.
Powyższe podyktowane zostało :

  • wolnymi środkami pozostającymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń zaciągniętych w 2001 r. pożyczek, kredytów
    kwota - 2.056.332,00 zł
  • dochodami z tytułu opłat eksploatacyjnych z roku 2002 kwota - 443.668,00 zł

Łączna kwota środków finansowych, którą Zarząd Miasta proponuje rozdysponować zgodnie z przedstawionym projektem uchwały
wynosi - 2.500.000,00 zł

Powyższą kwotę proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów trzech zadań inwestycyjnych ujętych w ?Planie inwestycyjnym na rok 2002?, sfinansowanie kosztów jednego zadania noworozpoczynanego, oraz zwiększenie planowanej kwoty ?Rezerwy celowej?.

1/ Budowa budynku użyteczności publicznej
Kwota zabezpieczona w budżecie miasta na 2002 r. w wysokości ? 5.150.000,00 zł obejmuje koszt zobowiązań podjętych w roku 2001 do uregulowania w br. za roboty budowlano-montażowe.
Dla sfinansowania kosztu pierwszego wyposażenia budynku użyteczności publicznej w sprzęt komputerowy, łączności ? centralę telefoniczną, meble, zachodzi potrzeba zaangażowania dodatkowej kwoty ? 550.000,00 zł.

2/ Uzbrojenie terenu os. Kłapczyka II ? budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz dróg I etap.
W m-cu lutym br. zostały ukończone prace projektowe ? projekty budowlano-wykonawcze dla uzbrojenia terenu pod budownictwo jednorodzinne przez : PA NOVA Gliwice.
Wg opracowanych kosztorysów inwestorskich koszt robót całego uzbrojenia terenu (budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, dróg wraz z oświetleniem) zamknął się kwotą ? 4.872.659,00 zł.
W budżecie miasta na br. dla wykonania zakresu prac inwestycyjnych ? uzbrojenia terenu zabezpieczono kwotę ? 1.230.000,00 zł.
W celu wykonania w br. robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej należy dodatkowo dofinansować zadanie inwestycyjne o kwotę ? 500.000,00 zł

3/ Oświetlenie drogi krajowej 81 na odc. od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do ul. Leśnej + (PT) oświetlenie ul. Pszczyńskiej do wiaduktu.
W br. przewiduje się wykonać III etap oświetlenia drogi krajowej 81 i zakończyć prace oświetlenia ulicznego na tej drodze, a w szczególności okolice pomiędzy wiaduktem, a ul. Leśną.
Etapowa realizacja inwestycji w znacznym stopniu wpłynęła na bezpieczeństwo ruchu drogowego na drodze krajowej 81 o czym świadczą statystyki prowadzone przez Komendę Miejską Policji.
W celu zrealizowania planowanego zakresu prac dodatkowo należy zaangażować kwotę ? 200.000,00 zł

4/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z renowacją dróg ulice : Piaskowa, Brzozowa, Dębowa.
Wnioskowana kwota ? 500.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne ? noworozpoczynane, proponowane do wprowadzenia do ?Planu inwestycyjnego na 2002 rok?.
Inwestycja przygotowana do realizacji pod względem dokumentacyjnym.
Trwa postępowanie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Rybnik, dot.: wydania decyzji o pozwoleniu na budowę zadania j.w.
Zadanie przewiduje się realizować przy współudziale pożyczki WFOŚiGW Katowice.

5/ Remont budynku Męczenników Oświęcimskich Nr 42
Wnioskowana kwota ? 150.000,00 zł
Zadanie inwestycyjne ? noworozpoczynane, proponowane do wprowadzenia do ?Planu inwestycyjnego na 2002 rok?.
Ze względu na zły stan techniczny budynku j.w., zachodzi konieczność wykonania w br. prac remontowych.
Prace remontowe wycenione na kwotę 150 tys. zł. Zarząd Miasta proponuje sfinansować koszt robót remontowych z pozostałości środków finansowych uzyskanych po wykonaniu całości prac związanych z zadaniem pn. ?Adaptacja budynku biurowego ERG na mieszkania socjalne?, ujętego w budżecie miasta w dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdz. 70095 Pozostała działalność.

Zarząd Miasta proponuje również zwiększyć ?Rezerwę celową na pokrycie wzrostu planowanych kosztów prowadzonych inwestycji? o kwotę 750.000,00 zł

Zarząd Miasta wnosi o przyjęcie przez Radę Miasta projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2002 rok.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:49
Ilość wyświetleń:2272

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij