Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 622/XLVIII/02 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 4.04.2002 r. w sprawie: przyjęcia

UCHWAŁA NR 622/XLVIII/02
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 4.04.2002 r.


w sprawie: przyjęcia "Zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych".

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67. Poz. 329 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592)

RADA MIASTA

UCHWALA

§ 1

Przyjąć "Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych", stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określić wzór "Wniosku o udzielenie dotacji dla szkoły i placówki niepublicznej", zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustalić, że dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w art. 90 ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm) dotacje z budżetu Miasta nie będą udzielane.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


UZASADNIENIE

Art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji. W związku z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych. Środki finansowe przekazywane w/w placówkom Miasto otrzymuje w formie subwencji oświatowej przewidzianej na zadania gminne i powiatowe.

Należy zwrócić uwagę na to, że otrzymywana subwencja oświatowa na ucznia niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) o uprawnieniach szkoły publicznej jest równa kwocie przewidzianej dla ucznia szkoły publicznej, odpowiedniego typu i rodzaju, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Opracowane zasady przyznawania i rozliczania dotacji dotyczą nie tylko szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, ale także placówek niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty (np. Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczy).


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 622/XLVIII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 4.04.2002 r.

ZASADY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

 1. Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w art. 90 ust. 2a ? 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm) udzielane są zgodnie z postanowieniami w/w ustawy.
 2. Dotacje, o których mowa w pkt. 1, udzielane są w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły / placówki, w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Miasto.
 3. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej bądź fizycznej prowadzącej szkołę / placówkę. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i złożony do Zarządu Miasta,
  w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
 4. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu przez Zarząd Miasta. Podmiot ubiegający się o dotację powinien, na żądanie Zarządu Miasta, przedstawić dokumenty potwierdzające prawdziwość danych ujawnionych we wniosku.
 5. Z podmiotem, któremu przyznano dotację, Zarząd Miasta zawiera umowę określającą wysokość przyznanych środków finansowych, cele ich wykorzystania oraz zasady rozliczania dotacji.
 6. Przyznana dotacja przekazywana jest w12 ratach, do końca każdego miesiąca.
 7. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania się co miesiąc z przyznanej dotacji na podstawie sprawozdania o wydatkach wraz z podaniem liczby uczniów / wychowanków. Końcowe rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 30 dni, od upływu okresu na który została udzielona dotacja, z uwzględnieniem liczby uczniów / wychowanków
  w poszczególnych miesiącach roku, na który została przyznana dotacja.
 8. W przypadku zmiany liczby uczniów / wychowanków, o co najmniej 10 % w stosunku
  do liczby planowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarząd Miasta. Zmiana ta powoduje zmianę kwoty udzielonej dotacji.
 9. Prawo kontroli wykorzystania dotacji oraz zasadności składania wniosków, o których
  mowa w pkt. 3, przysługuje w imieniu organu dotującego, Wydziałowi Edukacji i Kultury
  Urzędu Miasta.
 10. Pełną dokumentację wykorzystania dotacji, do celów kontroli, przechowuje organ prowadzący szkołę / placówkę niepubliczną.
 11. Dotacja podlega zwrotowi w całości lub części w przypadku:
  a) wykorzystania jej niezgodnie z umową zawartą przez Zarząd Miasta i organ prowadzący szkołę / placówkę niepubliczną,
  b) naruszenia postanowień niniejszych ,,Zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych?,
  c) zaprzestania działalności przez podmiot, który otrzymał dotację.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 622/XLVIII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 4.04.2002 r.


Wniosek
o udzielenie dotacji dla szkoły i placówki niepublicznej


I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. Pełna nazwa podmiotu wnioskującego

.............................................

2. Status prawny (odpowiednia dokumentacja w załączeniu)

.............................................
.............................................

3. Określenie uprawnień upoważniających do otrzymania dotacji, w trybie art. 90 ust. 2a ? 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm) - dokumentacja w załączeniu

.............................................
.............................................
.............................................

4. Data rozpoczęcia działalności

.............................................

5. Adres siedziby, telefon

.............................................

6. Adres do korespondencji, telefon

.............................................

7. Numer rachunku bankowego

.............................................

8. Regon

.............................................

9. Osoby uprawnione do podpisywania umów prawno ? finansowych

.............................................
.............................................

10. Źródła finansowania wnioskodawcy

.............................................
.............................................
.............................................

11. Planowana liczba uczniów / wychowanków (w załączeniu potwierdzona kserokopia sprawozdania złożonego w GUS, obowiązującego dany typ i rodzaj szkoły / placówki)

.............................................

12. Dotychczasowe osiągnięcia związane z realizacją zadań oświatowych

.............................................
.............................................
.............................................

13. Informacje o wcześniej otrzymanych dotacjach oraz potwierdzenie ich rozliczenia

.............................................
.............................................
.............................................

INFORMACJE O ZADANIU

14. Pełna nazwa zadania

.............................................
.............................................

15. Informacja o dotowanym zadaniu

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

16. Całkowity koszt zadania

.............................................
.............................................

17. Wnioskowana kwota dotacji

.............................................
.............................................

18. Wskazanie wydatków finansowanych z dotacji

.............................................
.............................................
.............................................

19. Osoby odpowiedzialne za realizację zadania

.............................................
.............................................

20. Partnerzy współrealizujący zadanie

.............................................
.............................................

21. Inne informacje o zadaniu

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

..................................................
(pieczątka organu wnioskującego)

 

..................................................
(pieczątka osoby uprawnionej)

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:50
Ilość wyświetleń:3137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij