Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 616/XLVIII/02 RADY MIASTA ŻORY Z DNIA 4. 04.2002 r w sprawie : zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta żory, terenu w dzielnicy Sikorskiego pomiędzy ulicami Bankową i Okrężną.

UCHWAŁA NR 616/XLVIII/02
RADY MIASTA ŻORY
Z DNIA 4. 04.2002 r.

w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Sikorskiego pomiędzy ulicami Bankową i Okrężną.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 13 grudnia 2001 r. poz.1591) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miasta

u c h w a l a

zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Sikorskiego pomiędzy ulicą Bankową i Okrężną.
Ustalenia zmiany planu zawierają :
- przepisy ogólne - w rozdziale 1
- przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - w rozdziale 2
- przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - w rozdziale 3
- przepisy dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz zasad i warunków podziału na działki budowlane - w rozdziale 4
- przepisy przejściowe i końcowe - w rozdziale 5

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Sikorskiego pomiędzy ulicą Bankową i Okrężną, zwanej dalej "planem", jest zmiana ustaleń obowiązującego planu w kierunku umożliwiającym zagospodarowanie terenu obiektami usługowymi, handlowymi, usług ruchu tranzytowego, administracyjno-biurowymi, usług zdrowia i mieszkalnymi, z uwzględnieniem elementów opracowanej i przyjętej wcześniej koncepcji zagospodarowania tego obszaru.

§ 2

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000, który obowiązuje w zakresie następujących ustaleń:
1) oznaczenia granicy terenu objętego planem,
2) oznaczeń linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
3) określonych symbolami sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów.
2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają,
w ramach obszaru objętego planem, tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi:
1) oznaczenie cyfrowe - kolejność terenów,
2) oznaczenie literowe - funkcja i przeznaczenie terenu :
a) UCM - teren usług komercyjnych, w tym przeznaczony pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000 m2 oraz usług administracji,
b) ZP - teren zieleni parkowej,
c) KG - teren ulicy klasy głównej,
d) KZ - teren ulicy klasy zbiorczej,
e) KL - teren ulicy klasy lokalnej.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 2000, zawierający w swej treści granice i oznaczenia działek,
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone do realizacji na podstawie przepisów niniejszej uchwały,
5) terenie realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć teren co do którego inwestor posiada tytuł prawny,
6) usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane przede wszystkim ze środków niepublicznych,
7) przedsięwzięciu o znaczącym oddziaływaniu na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, dla którego zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi istnieje lub może zostać na podstawie tych przepisów ustalony obowiązek dokonania oceny oddziaływania na środowisko,
8) wskaźniku intensywności zabudowy WIZ - należy przez to rozumieć proporcjonalne wyrażenie stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu realizacji inwestycji,
9) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość najwyżej położonego elementu obiektu od poziomu przyległego terenu.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

Tereny objęte planem, wydzielone na rysunku planu, o którym mowa w § 2, mogą być przeznaczone wyłącznie dla ustalonych uchwałą funkcji i form użytkowania.

§ 5

1. Ustala się teren oznaczony symbolem 1UCM, z przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia usług komercyjnych, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000 m2, a także usług administracji.
2. W ramach terenu o symbolu 1UCM ustala się możliwość realizacji nowych obiektów i urządzeń, a także użytkowanie terenu o charakterze zgodnym z przeznaczeniem, wymienionym w ust.1, w szczególności:
1) obiekty i urządzenia usług handlu, gastronomii, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, sportu, rekreacji, bankowości i administracji;
2) obiekty i urządzenia dla drobnej działalności wytwórczej i rzemieślniczej oraz obsługi ruchu komunikacji kołowej, tranzytowej;
3) obiekty i urządzenia o funkcji mieszkaniowej, jako towarzyszącej funkcji wyszczególnionej w p.1 i w p.2 ;
4) miejsca postojowe samochodów osobowych;
5) wszelkie urządzenia komunalne, drogi dojazdowe i wewnętrzne oraz pozostałe elementy infrastruktury technicznej, niezbędne dla funkcjonowania dopuszczalnego terenu;
3. Budowa nowych obiektów i urządzeń o funkcji zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1, a także sposoby zagospodarowania terenów wymagają zachowania ustaleń ust.4, ustaleń zawartych w § 15 i podlegają przepisom szczególnym, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnym, ochrony środowiska naturalnego i obrony cywilnej.
4. W ramach terenów o symbolu 1UCM, zabrania się realizacji:
1) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie na podstawie przepisów szczególnych raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązujące;
2) przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko wykraczającym poza granice terenu realizacji inwestycji,
3) obiektów i urządzeń gromadzenia, składowania, wykorzystywania i przetwarzania agresywnych dla środowiska odpadów i substancji.

§ 6

1. Ustala się teren oznaczony symbolem 2ZP z przeznaczeniem pod zieleń parkową.
2. W ramach terenu o symbolu 2ZP ustala się realizację zespołu zieleni urządzonej, przystosowanej do celów rekreacji oraz o charakterze izolacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy głównej al. Armii Ludowej, a także użytkowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem wymienionym w ust. 1, w szczególności realizacja:
1) ścieżek pieszych i rowerowych, schodów terenowych, pomostów widokowych,
2) elementów małej architektury, tzw. ?oczek wodnych?, fontann,
3) urządzeń komunalnych, niezbędnych dla funkcjonowania dopuszczalnego terenu;
3. W ramach terenu o symbolu 2ZP zabrania się realizacji zabudowy kubaturowej nie związanej bezpośrednio z funkcją strefy, wszelkiego rodzaju ogrodzeń oraz urządzeń powodujących pogorszenie stanu środowiska.

§ 7

1. Ustala się pas terenu oznaczony symbolem 3KG z przeznaczeniem pod adaptację drogi głównej dwujezdniowej, alei Armii Ludowej, wraz z urządzeniami technicznymi.
2. W ramach terenu 3KG ustala się możliwość przebudowy i rozbudowy jezdni, realizację i modernizację sieci uzbrojenia terenu, realizację chodnika, ścieżki rowerowej, zieleni niskiej.

§ 8

1. Ustala się pasy terenu oznaczone symbolami 4KZ i 5KL z przeznaczeniem pod adaptację drogi zbiorczej, ulicy Okrężnej i drogi lokalnej ulicy Bankowej, wraz z urządzeniami technicznymi.
2. W ramach terenów 4KZ, 5KL ustala się realizację, przebudowę i rozbudowę jezdni i chodników oraz możliwość realizacji i modernizacji sieci infrastruktury technicznej terenu, realizacji ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zieleni niskiej.

§ 9

Szerokość w liniach rozgraniczających terenu 3KG i 4KZ, 5KL przyjęto zgodnie z przepisami szczególnymi w odniesieniu do klasy dróg i funkcji docelowej.

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 10

1. Adaptuje się przebieg kolektora kanalizacji deszczowej, przez teren
o symbolu 2ZP, w pasie strefy ochronnej od sieci zbiorczych, o szerokości odpowiadającej obowiązującym przepisom szczególnym i normom.
2. W obszarze strefy ochronnej o której mowa w ust.1 zakazuje się realizacji zieleni wysokiej, a także obiektów i urządzeń, bez uzgodnienia z właściwym administratorem sieci .
3. Adaptuje się na terenie objętym planem przebiegi istniejących sieci rozdzielczych elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowych i teletechnicznych.
4. Ustala się w ramach terenu objętego planem możliwość likwidacji oraz innego niż istniejący przebiegu sieci o których mowa w ust.1 i ust.3, w przypadku konieczności ich przebudowy z zachowaniem strefy ochronnej.

§ 11

1. Ustala się na terenie objętym planem konieczność budowy oraz rozbudowy istniejących sieci rozdzielczych elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją ustaleń wynikających z przeznaczenia terenu.
2. Zaleca się wyposażenie terenu planu w sieć gazową lub ciepłowniczą z Ciepłowni Miejskiej.
3. Miejsca i sposoby włączenia się do sieci ogólnomiejskich wymagają uzgodnienia z ich administratorem.
4. W przypadku realizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej zaleca się wykorzystanie tzw. ekologicznych nośników energii, takich jak gaz ziemny, gaz propan-butan, lekkie oleje opałowe, a także energii elektrycznej.
5. Ścieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej wymagają spełnienia parametrów ścieków socjalno-bytowych lub ich podczyszczenia urządzeniami lokalnymi.

§ 12

Wszelka zabudowa i użytkowanie terenu wymaga zachowania odpowiednich stref bezpieczeństwa od istniejących sieci uzbrojenia terenu, w zależności od rodzaju i parametrów sieci i rodzaju zabudowy, zgodnie z przepisami szczególnymi i normami.

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane

§ 13

W ramach terenów objętych planem ustala się konieczność realizacji koncepcji układu dróg dojazdowych, w powiązaniu z istniejącymi drogami publicznymi, wyprzedzająco bądź równocześnie
z realizacją ustaleń wynikających z przeznaczenia terenu.

§ 14

Długość nieprzelotowych ulic dojazdowych na terenie objętym planem nie może przekroczyć 80,0 m i na ich zakończeniu wymagana jest realizacja placu manewrowego o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 m lub o promieniu minimum 9,0 m lub też w odniesieniu do dróg pożarowych, o wymiarach odpowiadających obowiązującym przepisom szczególnym.

§ 15

1. Na terenie objętym planem ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu :
1) ustala się z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 współczynniki zagospodarowania terenu
a) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy WIZ - 0.8
b) maksymalną wysokość zabudowy - 15,0 m powyżej poziomu przyległego terenu
c) minimalną powierzchnię działki przeznaczoną pod zieleń - 20 %
d) maksymalną powierzchnię dróg wewnętrznych, placów, parkingów - 30%
2) ustala się w liniach rozgraniczających tereny o symbolach 4KZ i 5KL zakaz realizacji obiektów kubaturowych oraz wszelkiego rodzaju ogrodzeń.
2. Współczynniki zagospodarowania terenu nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia współczynnika WIZ w granicach 10 % wielkości ustalonej zgodnie z ust.1, pkt 1, ppkt a.
§ 16
1. Dopuszcza się możliwość podziału terenu o symbolu 1UCM na działki budowlane dla różnych inwestorów lub właścicieli pod warunkiem :
1) uzyskania powierzchni działek odpowiednich dla zachowania przepisów niniejszej uchwały, lecz nie mniejszych niż 250,0 m2;
2) zapewnienia dostępności do dróg publicznych i urządzeń infrastruktury technicznej działek sąsiednich.
3) wydzielenia pasów terenu niezbędnego dla realizacji obsługi komunikacyjnej działek budowlanych zgodnie z ustaleniami § 13 i § 14, o szerokości minimum 8,0 m.
2. Działki gruntu wyznaczające teren stanowiący przestrzeń publiczną wymagają przejęcia na rzecz Skarbu Miasta.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17

Na terenach objętych zmianą tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, zatwierdzonego uchwałą Nr 465/XLVIII/94 Rady Miejskiej w Żorach z dnia
03 lutego 1994r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 4 poz.25 z dnia 20 kwietnia 1994 r.

§ 18

1. Dla terenów objętych zmianą ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą .
2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust.1, Prezydent Miasta nie będzie pobierał opłaty, o której mowa w art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

Do niniejszej uchwały dołączona zostaje prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz prognoza skutków budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żory.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:51
Ilość wyświetleń:3400

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij