Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 615/XLVIII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 4.04.2002 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Rybnicką, a ulicą Wodzisławską w Żorach.

UCHWAŁA NR 615/XLVIII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 4.04.2002


w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych, rekreacyjnych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Rybnicką, a ulicą Wodzisławską w Żorach.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 z późniejszymi zmianami) na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miasta

uchwala

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkaniowych i rekreacyj-nych zlokalizowanych pomiędzy ulicą Rybnicką, a ulicą Wodzisławską w Żorach.
Ustalenia planu zawierają:

 • przepisy ogólne - zawarte w rozdziale 1,
 • przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o róż- nych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej i tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów - zawarte w rozdziale 2,
 • przepisy dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, dróg i ulic, oraz terenów niezbędnych do wytyczania ścieżek rowerowych - zawarte w rozdziale 3,
 • przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linii rozgra- niczających tereny tej infrastruktury - zawarte w rozdziale 4,
 • przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady i wa-runki podziału terenów na działki budowlane - zawarte w rozdziale 5,
 • przepisy przejściowe i końcowe - zawarte w rozdziale 6.


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizo-wanych pomiędzy ulicą Rybnicką, a ulicą Wodzisławską, zwanego dalej "planem" jest ustale-nie warunków zagospodarowania terenów dla realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz usłu-gowo-handlowej i rekreacyjno-sportowej oraz zasad ich obsługi komunikacyjnej i wyposaże-nia w infrastrukturę techniczną.

§ 2

 1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:2000, który stanowi integralną część uchwały i obowiązuje w zakresie:
  1) ustalonych graficznie granic opracowania planu,
  2) ustalonych graficznie linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach,
  3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów,
  4) ustalonych graficznie ustalonych i nieprzekraczalnych linii zabudowy,
  5) ustalonych graficznie stref izolacyjnych i ochronnych od głównych sieci infrastruktury technicznej,
  6) ustalonych graficznie obszarów wymagających zorganizowanej działalności inwesty- cyjnej i łączenia własności gruntów,
  7) ustalonych graficznie elementów kompozycji przestrzennej zespołów urbanistycznych
 2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:
  1) oznaczenie literowe na początku symbolu ? obszar zespołu urbanistycznego wydzielonego w ramach obszaru objętego planem,
  2) oznaczenie cyfrowe - kolejny numer terenu w ramach obszaru objętego planem,
  3) oznaczenia literowe - przeznaczenie podstawowe terenu,
 3. Symbole literowe, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 oznaczają:
  1) A ? obszar zespołu mieszkaniowego na wschód od Alei Armii Krajowej i pomiędzy ulicami Rybnicką i Folwarecką,
  2) B ? obszar zespołu mieszkaniowego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, a drogą gruntową oraz pomiędzy ulicą Folwarecką, a ul. Wodzisławską,
  3) C ? obszar zespołu usługowego pomiędzy ulicą Folwarecką, a Wodzisławską ograniczony od zachodu istniejącą drogą gruntową,
 4. Symbole literowe, o których mowa w ust.2 pkt.3 oznaczają następujące przeznaczenia podstawowe terenów:
  1) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
  2) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym:
  a) MN1 - zabudowa jednorodzinna wolnostojąca,
  b) MN2 - zabudowa jednorodzinna bliźniacza,
  c) MN3 - zabudowa jednorodzinna szeregowa,
  3) UP - tereny usług publicznych, w tym:
  a) UPS - tereny sportu i rekreacji,
  b) UPK - tereny usług kultury,
  4) UC - tereny usług komercyjnych, w tym:
  a) UCH - tereny usług handlu,
  b) UCG - tereny usług gastronomii,
  c) UCS - tereny usług sportu i rekreacji,
  d) UCK - tereny usług komunikacyjnych,
  e) UCI - tereny usług innych,
  5) PP - tereny działalności produkcyjnej,
  6) ZP - tereny zieleni parkowej,
  7) K - tereny komunikacji, w tym:
  a) KG - tereny dróg głównych,
  b) KZ - tereny dróg zbiorczych,
  c) KL - tereny dróg lokalnych,
  d) KD - tereny dróg dojazdowych,
  e) KS - tereny parkingów,
  f) KX - tereny ciągów pieszojezdnych,
  g) KP - tereny ciągów pieszych i placów o dominującym ruchu
  pieszym,
  8) W - tereny wód otwartych.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Żory,

3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:2000 zawierającej w swej treści granice i oznaczenia własności działek,

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na danym terenie wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi i obejmuje ponad 50% powierzchni obiektów realizowanych na tym terenie,

6) celach publicznych - należy przez to rozumieć przeznaczenia terenów na cele publiczne wymienione w obowiązującej ustawie o gospodarce nieruchomościami,

7) terenach publicznych - należy przez to rozumieć tereny przeznaczone do użytku pub-licznego, ogólnodostępne,

8) uciążliwości oddziaływania - należy przez to rozumieć zagrożenia jakie może wywołać funkcjonowanie danego obiektu czy urządzenia w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód i ziemi, hałasu, szkodliwego promieniowania i drgań,

9) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej uciążliwości dla otoczenia - należy przez to rozumieć takie przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych nie są zaliczane do przedsięwzięć szczególnie uciążliwych i mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

10) użytkowaniu terenu - należy przez to rozumieć rzeczywistą lub planowaną funkcję terenu lub sposób jego wykorzystania,

11) terenach wymagających zorganizowanej działalności inwestycyjnej ? należy przez to rozumieć tereny wymagające uwzględnienia możliwości zagospodarowania w całości powierzchni wydzielonej liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, a w przypadku inwestycji prowadzonych przez kilku inwestorów, ustalenia uzgodnionych przez nich wzajemnie w projekcie zagospodarowania terenu ? sposobów i kolejności realizacji zabudowy, jej formy architektonicznej, uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej,

12) usługach komercyjnych ? należy przez to rozumieć usługi, których wyróżnikiem jest ich czysto rynkowy charakter,

13) usługach publicznych ? należy przez to rozumieć usługi, których głównym realizatorem są władze samorządowe i państwowe,

14) wskaźniku intensywności zabudowy ? należy przez to rozumieć proporcję powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu przeznaczonego do jego realizacji i funkcjonowania,

15) maksymalnej wysokości zabudowy ? należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, a poziomem terenu.

Rozdział 2
Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających terenów o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej i tymczasowe sposoby zagospodarowania urządzania oraz użytkowania terenów.

§ 4

1. Z zastrzeżeniem ust. 2-5 w obszarze objętym planem ustala się następujące przezna- czenie podstawowe terenów:

1) tereny o symbolach A1 MW; A3 MW-A5 MW i B4 MW ? mieszkalnictwo wielorodzinne,

2) tereny o symbolach A10 MN1-A12 MN1; A14 MN1-A19 MN1; B5 MN1-B13 MN1 i C36 MN1-C38 MN1 ? mieszkalnictwo jednorodzinne wolnostojące,

3) tereny o symbolach A6 MN2-A9 MN2 ? mieszkalnictwo jednorodzinne bliźniacze,

4) tereny o symbolach B1 MN3-B3 MN3 ? mieszkalnictwo jednorodzinne szeregowe,

5) tereny o symbolach A20 UCH; A21 UCH; A24 UCH; B14 UCH; C19 UCH-C24 UCH ? usługi komercyjne handlu,

6) tereny o symbolach A22 UPS; B15 UPS; C28 UPS-C31 UPS ? usługi publiczne sportu, w tym na terenie C31 UPS ? kąpielisko z zespołem basenów,

7) tereny o symbolach A23 UCG; B16 UCG; C27 UCG; C32 UCG ? usługi komercyjne gastronomii, w tym na terenie C32 UCG ? hotel,

8) tereny o symbolach A25 UC,PP i A26 UC,PP ? usługi komercyjne, działalność produkcyjna,

9) tereny o symbolach C17 UCI i C18 UCI ? usługi komercyjne inne,

10) tereny o symbolach C25 UPK ? usługi publiczne kultury wbudowane w amfiteatr,

11) teren o symbolu C26 UCS ? usługi komercyjne sportu,

12) teren o symbolu C33 UCK ? usługi komercyjne komunikacji,

13) tereny o symbolach B17 ZP; B18 ZP; C1 ZP-C9 ZP i C 35 ZP ? zieleń parkowa,

14) tereny o symbolach C10 W i C11 W ? wody otwarte,

15) tereny o symbolach B27 KS; C16 KS i C50 KS ? parkingi dla samochodów osobowych,

16) tereny o symbolach A27 KG i B20 KG ? droga główna,

17) tereny o symbolach A27 KZ; A28 KZ; B19 KZ; C39 KZ?C45 KZ i C47 KZ ? drogi zbiorcze,

18) tereny o symbolach A30 KL; B21 KL i B31 KL ? drogi lokalne,

19) tereny o symbolach A31 KD-A33 KD; A41 KD; B22 KD-B26 KD; B28 KD; C48 KD i C49 KD ? drogi dojazdowe,

20) tereny o symbolach A34 KX-A36 KX; A40 KX; B29 KX; B30 KX ? drogi pieszojezdne,

1) tereny o symbolach A37 KP i A38 KP; C12 KP-C15 KP ? ciągi piesze i place o przeważającym ruchu pieszym.

2. W ramach terenów objętych planem ustala się zakaz realizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, wymienionych w obowiązujących przepisach szczególnych.

3. Ustala się następujące przeznaczenia dopuszczalne terenów objętych planem:

1) tereny o symbolach MW:

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa na terenie A1 MW w przy-padku, gdy w okresie 1 roku od daty uprawomocnienia się niniejszej uchwały nie wydane zostaną na tych terenach decyzje lokalizacyjne dotyczące zabudowy wielorodzinnej,

b) obiekty i pomieszczenia usług handlu, gastronomii, kultury i zdrowia zblokowane z budynkami mieszkalnymi lub wbudowane w parterach tych budynków,

c) garaże dla samochodów osobowych w przyziemiach budynków lub w zespołach garaży boksowych,

d) zieleń parkowa, place zabaw dla dzieci, place gospodarcze, mała architektura,

2) tereny o symbolach MN1:

a) jednokondygnacyjne garaże dla samochodów osobowych zblokowane z budynka-mi mieszkalnymi, usytuowane w przyziemiach tych budynków lub zblokowane z budynkiem garażu usytuowanym w ranicy własności z sąsiednią działką,

b) obiekty i pomieszczenia usługowe o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie zblokowane z budynkami mieszkalnymi lub wbudowane w te budynki,

c) pomieszczenia gospodarcze realizowane razem z budynkami garaży,

d) ogrody, zieleń parkowa, mała architektura,

3) tereny o symbolach MN2 i MN3:

a) jednokondygnacyjne garaże dla samochodów osobowych zblokowane z budynka-mi mieszkalnymi lub usytuowane w przyziemiach tych budynków,

b) obiekty i pomieszczenia usługowe o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie zblokowane z budynkami mieszkalnymi lub wbudowane w te budynki,

c) ogrody, zieleń parkowa, mała architektura,

4) tereny o symbolach UCH:

a) obiekty i pomieszczenia usług gastronomii, kultury, zdrowia i administracji,

b) mieszkania dla właścicieli lub administratorów obiektów usługowych,

c) parkingi dla samochodów osobowych, zieleń parkowa i mała architektura,

d) poza terenami o symbolach B14 UCH; C20 UCH; C22 UCH?C24 UCH obiekty i pomieszczenia usług rzemiosła o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,

5) tereny o symbolach UPS i UCS:

a) obiekty usług gastronomii i handlu związane z funkcją podstawową terenu,

b) parkingi dla samochodów osobowych, zieleń parkowa, mała architektura, urządzenia sportowo-rekreacyjne,

c) mieszkania dla właścicieli lub administratorów obiektów usługowych,

6) tereny o symbolach UCG:a) obiekty i pomieszczenia usług handlu i kultury związane z funkcją podstawową terenu,

b) na terenie C32 UCG dyskoteka,

c) parkingi dla samochodów osobowych, zieleń parkowa, tarasy widokowe, mała architektura,

d) mieszkanie dla właścicieli lub administratorów obiektów usługowych,

7) tereny o symbolach UC,PP:

a) rzemiosło produkcyjne o małej uciążliwości dla otoczenia,

b) parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, zieleń parkowa, mała architektura,

8) tereny o symbolach UCI:

a) targowisko i obiekty handlowe związane z działalnością targowiska,

b) parkingi dla samochodów osobowych,


9) teren o symbolu C25 UPK:

a) pomieszczenia usług gastronomii,

b) pomieszczenia usług handlu związanych z działalnością amfiteatru (sprzedaż prasy, książek, akcesoriów muzycznych, kwiaciarnia, itp.),

c) obiekty i urządzenia małej architektury,


10) tereny o symbolach UCK:

a) stacja paliw i obsługi samochodów,

b) obiekty usług handlu i gastronomii związane z przeznaczeniem podstawowym terenów,

c) obiekty i urządzenia myjni samochodowej,

d) parkingi dla samochodów, zieleń parkowa, obiekty i urządzenia małej architektury,


11) tereny o symbolach ZP:

a) ścieżki parkowe, urządzenia małej architektury, schody i pochylnie terenowe,

b) na terenie C8 ZP urządzenia ujęcia wód podziemnych,

c) na terenie C9 ZP fontanna z towarzyszącymi urządzeniami parkowymi,


12) tereny o symbolach KS:

a) zieleń niska i wysoka towarzysząca parkingom,

b) obiekty związane z administrowaniem parkingów,


13) tereny o symbolach KG, KZ, KL, KD:

a) chodniki i ścieżki rowerowe,

b) zieleń niska,

c) zieleń wysoka w miejscach nie kolidujących z istniejącym i planowanym uzbrojeniem terenów, oraz projektowanymi jezdniami,

d) sieci infrastruktury technicznej,

e) obiekty infrastruktury technicznej w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych potrzebami funkcjonowania systemu.

4. Ustala się następujące zabronione przeznaczenia terenów objętych planem:


1) tereny o symbolach MW, MN1?MN3:

a) obiekty inwentarskie związane z hodowlą zwierząt i produkcją rolniczą (w tym szklarnie i tunele foliowe),

b) wszelkiego rodzaju obiekty produkcyjne i rzemiosła produkcyjnego oraz obiekty i urządzenia związane z obsługą i naprawą samochodów,


2) tereny o symbolach UCI, UCH, UPS, UCS, UCG, UPK, UCK:

a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej,

b) obiekty o wyłącznej funkcji mieszkaniowej poza przypadkami ustalonymi w ust. 3 pkt. 4 lit. b, pkt. 5 lit. d, pkt. 6 lit. d,

c) poza terenami o symbolach UCK obiekty i urządzenia obsługi samochodów,


3) tereny o symbolach UC, PP:

a) obiekty o funkcji mieszkaniowej,

b) obiekty inwentarskie związane z hodowlą zwierząt i produkcją rolniczą,

c) zespoły garaży boksowych,


4) tereny o symbolach ZP:

a) wszelkie obiekty kubaturowe,

b) ulice dla samochodów osobowych i parkingi,


5) tereny o symbolach UCK:

a) obiekty i pomieszczenia o funkcji mieszkaniowej,

b) obiekty o funkcji usługowej nie wymienione w ust. 3 pkt. 10 lit. b,


6) tereny o symbolach KS:

a) wszelkie obiekty kubaturowe poza przypadkami ustalonymi w ust. 3 pkt. 12 lit. b,

b) zadrzewienia terenów uniemożliwiające funkcjonowanie parkingów dla samocho-dów osobowych,


7) tereny o symbolach KG, KZ, KL, KD, KX, KP:

a) wszelkie obiekty kubaturowe nie wymienione w ust. 3 pkt. 13 lit. e,

b) urządzenia utrudniające komunikację w pasach ulic, ciągów pieszojezdnych i pieszych.

5. Ustalone na rysunku planu linie rozgraniczające są obligatoryjnym wydzieleniem terenów o różnych funkcjach i różnych przeznaczeniach.

§ 5

1. Ustala się tereny na których realizacja zabudowy i przekształcenie ich zagospodarowa-nia wymagają zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

2. Tereny, o których mowa w ust. 1 zapisane są w planie następującymi symbolami: A1 MW?A5 MW; A6 MN2?A9 MN2; A20 UCH; A21 UCH; A23 UCG; A24 UCH; B1 MN3?B3 MN3; B4 MW; B14 UCH; B15 UPS; C9 ZP; C21 UCH; C23 UCH; C24 UCH; C25 UPK; C26 UCS; C27 UCG; C28 UPS?C31 UPS; C32 UCG; C33 UCK.

1. W związku z ust. 1 i ust. 2 każda inwestycja prowadzona na tych terenach wymaga:


1) w ramach postępowania lokalizacyjnego przedstawienia projektu zagospodarowania obejmującego co najmniej teren wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczają-cymi, z uwzględnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami otacza-jącymi,


2) w przypadku inwestycji prowadzonych przez kilku inwestorów ? ustalenia i przedsta-wienia uzgodnionych przez nich wzajemnie sposobów i kolejności realizacji zabu-dowy, jej formy architektonicznej i kolorystyki oraz uzbrojenia terenów i obsługi komunikacyjnej.

§ 6

1. Ustala się tereny, na których realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów wymaga-ją obligatoryjnie połączenia sąsiadujących ze sobą własności nieruchomości.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 tereny, o których mowa w ust. 1 zapisane są w planie następującymi symbolami: A18 MN1; A19 MN1; A25 UC,PP; A26 UC,PP; B2 MN3; B3 MN3; B5 MN1; B7 MN1; B16 UCG oraz część terenów A17 MN1 i B6 MN1.

3. Realizacja zabudowy i zagospodarowania na terenach o symbolach A18 MN1; A19 MN1; A25 UC,PP i A26 UC,PP może nastąpić wyłącznie na parcelach utworzo-nych w wyniku połączenia własności tych terenów łącząc odpowiednio tereny o symbo-lach A18 MN1 z terenami o symbolach A25 UC,PP i terenów o symbolach A19 MN1 z terenami o symbolach A26 UC,PP.

4. Dla terenów o symbolu B5 MN1 istnieje możliwość odstąpienia od konieczności łączenia własności nieruchomości w przypadku uzgodnienia pomiędzy właścicielami sąsiadują-cych ze sobą parcel wymiany gruntów zgodnie z propozycją pokazaną na rysunku planu.

5. Przeprowadzenie procedury, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek i koszt właścicieli nieruchomości lub inwestorów.

6. Tereny, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 oznaczone są graficznie na rysunku planu.

§ 7

1. Ustala się tymczasowe dotychczasowe lub rolnicze użytkowanie terenów niezabudowa-nych w granicach opracowania planu do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem.

2. W ramach tymczasowego użytkowania terenów, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się:

1) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

2) realizację ulic zgodnie z planem,

3) uprawy polowe i ogrodnicze bez trwałych obiektów i urządzeń,

4) nasadzenia drzew w miejscach nie kolidujących z przeznaczeniem terenów i ich użytkowaniem ustalonym w planie.


Rozdział 3
Przepisy dotyczące terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych, dróg i ulic oraz terenów niezbędnych do wytyczania ścieżek rowerowych

§ 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 ustala się, że dla realizacji celów publicznych przeznaczo-ne są następujące tereny:

1) dla realizacji obiektów i urządzeń usług sportu, rekreacji i kultury na terenach o symbolach: A22 UPS; B15 UPS; C25 UPK; C28 UPS?C31 UPS,

2) dla utrzymania dotychczasowej funkcji targowiska miejskiego na terenach C17 UCI i C18 UCI,

3) dla utrzymania i realizacji ogólnodostępnych powierzchni zieleni parkowej, na tere-nach o symbolach B17 ZP; B18 ZP; C1 ZP?C9 ZP; C10 W i C11 W,

4) dla utrzymania i realizacji ogólnodostępnych parkingów na terenach o symbolach C16 KS i C50 KS,

5) dla adaptacji i realizacji dróg ciągów pieszojezdnych i pieszych zapisanych w planie symbolami KG, KZ, KL, KD, KX i KP.

2. Ustala się, że inwestycje publiczne na terenach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 4 mogą być realizowane i administrowane przez inwestorów prywatnych.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 pozostaną we władaniu lub przejęte zostaną na własność Gminy Miasta Żory zgodnie z obowiązującymi przepisami, za wyjątkiem terenów o symbolach A27 KG i B20 KG, które pozostaną we władaniu Skarbu Państwa, lub Gminy Żory.

§ 9

1. Każda działka przeznaczona do zabudowy musi mieć dostęp do drogi publicznej, bezpośredni lub za pośrednictwem drogi dojazdowej przechodzącej przez teren sąsiedni, spełniającej parametry ustalone w niniejszej uchwale.

2. Obsługa komunikacyjna terenów o symbolach A24 UCH; A 25 UC,PP i A26 UC,PP musi być realizowana wyłącznie od drogi równoległej do drogi głównej o symbolu A27 KG z zapewnieniem pasów włączenia się do ruchu i pasów wyłączenia się z ruchu lub od drogi lokalnej o symbolu A30 KL poprzez drogi dojazdowe przechodzące przez tereny o symbolach A18 MN1 i A19 MN1.

3. Do czasu realizacji dróg, o których mowa w ust. 2 tereny o symbolach A25 UC,PP i A26 UC,PP nie mogą być przeznaczone do zabudowy.

4. W przypadku podziału nieruchomości, na której zgodnie z planem zlokalizowana ma być droga, dopuszcza się jedynie taki podział geodezyjny, który uwzględnia wydzielenie tej dro- gi zgodnie z rysunkiem planu. Propozycje inne traktowane będą jako sprzeczne z planem.

§ 10

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4 ustala się następujące parametry i normatywy ulic i parkingów:

1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających:

a) o symbolach KG - 35,0 m

b) o symbolach KZ - 20,0 m

c) o symbolach KL - 12,0 m

d) o symbolach KD - 10,0 m

e) o symbolach KX - 6,0 m

2) minimalna ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:

a) 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług administracji i gastronomii,

b) 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej obiektów usług handlu,

c) 20 miejsc postojowych na 100 użytkowników obiektów rekreacyjnych,

d) 30 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach produkcyjnych,

e) 1 miejsce na 50 m2 powierzchni całkowitej obiektów działalności rzemieślniczej,

f) 50 miejsc na 100 łóżek w hotelach i motelach.

2. Na terenach o symbolach A1 MW i A3 MW?A5 MW; A6 MN2?A9 MN2, na których nie wydzielono na rysunku planu dróg dojazdowych i ciągów pieszojezdnych lub określono je w orientacyjnych liniach rozgraniczających obowiązują następujące ustalenia:

1) szerokość dróg dojazdowych w liniach rozgraniczających ? minimum 10,0 m,

2) szerokość ciągów pieszojezdnych w liniach rozgraniczających minimum 8,0 m,

3) możliwość realizacji stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ramach linii rozgraniczających, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2.

3. Ustala się możliwość poszerzenia i zwężenia linii rozgraniczających ulic i ciągów pieszo-jezdnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 ? w zakresie zgodnym z rysunkiem planu.

4. Parkingi, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 należy realizować w ramach poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu lub w liniach rozgra-niczających dróg.

5. Ustala się możliwość realizacji przejścia podziemnego pod drogą o symbolu A27 KG w linii planowanych: ciągu pieszego i ścieżki rowerowej.

§ 11

1. Ustala się, że w ramach linii rozgraniczających dróg , ciągów pieszojezdnych i pieszych o symbolach A27 KG; B20 KG; B19 KZ; C39 KZ-C45 KZ; C47 KZ; A28 KZ; A29 KZ; B21 KL; B31 KL; B22 KD; B24 KD; A34 KX; A35 KX; A37 KP; A38 KP i A41 KD wyznaczone zostaną tereny niezbędne dla wytyczania ścieżek rowerowych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się, że przez tereny zespołu C zrealizowane zostaną ścieżki rowerowe łączące ulicę Wodzisławską i ulicę Folwarecką zgodnie z trasą pokazaną na rysunku planu.

3. Ustala się możliwość realizacji dwupoziomowych skrzyżowań ścieżek rowerowych, o których mowa w ust. 2 z alejami parkowymi.

4. Z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 ustala się, że skrzyżowania ścieżek rowerowych z ulicami wykonane zostaną jako wydzielone pasy przy przejściach dla pieszych.

5. Ścieżki rowerowe jednokierunkowe będą miały szerokość 1,2 m, a dwukierunkowe 2,0 m.

Rozdział 4
Przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej, oraz linii rozgraniczających tereny tej infrastruktury.

§ 12

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami, o których mowa w § 2 ust. 4 ustala się zaopatrzenie w następujące media i sposoby odprowadzenia ścieków.

1) MW - woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a dostawa ciepła dla celów grzewczych z wbudowanego wspólnego źródła ciepła spełniającego aktualne normy ochrony środowiska w zakresie emisji gazu do atmosfery,

2) MN3, UP ? woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa, a dostawa ciepła ze źródła spełniającego aktualne normy ochrony środowiska w zakresie emisji gazu do atmosfery,

3) MN1, MN2, UC, PP ? woda, gaz, energia elektryczna, kanalizacja deszczowa i z zastrzeżeniem pkt. 4 kanalizacja sanitarna,

4) Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych na terenach o symbolach MN1, MN2,UC,PP ustala się na oczyszczalnię miejską poprzez kanalizację sanitarną, przy czym:


a) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, okresowo opróżnianych,


b) lokalizacja osadnika winna umożliwiać grawitacyjny odpływ ścieków z przyłącza do kanalizacji, a do czasu realizacji sieci dojazd do jego okresowego opróżniania oraz spełniać winien warunki zawarte w przepisach szczegółowych,


c) na terenach o symbolach PP w wypadku wystąpienia ścieków produkcyjnych ścieki przed ich zrzutem do kanalizacji miejskiej winny być podczyszczone do parametrów ścieków socjalno-bytowych.

5) ZP, K ? energia elektryczna, kanalizacja deszczowa, wodociąg.


§ 13

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia budowy, gdy inwestycja posiadać będzie zapewnienie dostawy wody, energii elektrycznej, a sposób odprowadzenia ścieków rozwiązany będzie zgodnie z przepisami uchwały.

§ 14

1. Przebiegi projektowanej sieci infrastruktury technicznej ustala się w liniach rozgranicza-jących dróg i ulic.

2. Dopuszcza się prowadzenie sieci:

1) wodociągowej i gazowej pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi poszczególne tereny w wypadku braku technicznej możliwości prowadzenia sieci zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1,

2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetycznej poza liniami rozgraniczającymi dróg.

3. Do sieci kanalizacyjnej, w tym do studzienek oraz stacji transformatorowych 20/04 kV należy zapewnić możliwości dojazdu.

§ 15

Adaptuje się następujące przebiegi i obiekty istniejącej infrastruktury technicznej wraz z ich strefami uciążliwości przez tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:


1) wodociągu przez tereny: A28 KZ; B12 MN1; B20 KG; B16 UCG; B18 ZP; B22 KD; B31 KL; C37 MN1; C49 KD; C33 UCK; C35 ZP; C13 KP; C35 ZP,


2) gazociągu przez tereny: A17 MN1; A23 UCG; A21 MN1; A9 MN2; A21 UCH; B10 MN1; B8 MN1; B14 UCH,


3) kanalizacji deszczowej przez tereny: C29 UPS; C15 KP; C28 UPS; C5 ZP; C16 KS; C23 UCH; C13 KP,


4) kanalizacji sanitarnej przez tereny: C18 UCI; C19 UCH; C17 UCI,


5) ciepłociągu przez tereny: C17 UCI; C18 UCI; C7 ZP,


6) stacje transformatorowe 20/04 kV na terenach o symbolach C31 UPS; B6 MN1.

§ 16

Adaptuje się do chwili wybudowania obejść przebiegi następujących sieci:


1) gazociąg 150 przebiegający przez tereny: A17 MN1 do czasu przełożenia przy północnej granicy terenów A18 MN1; A25 UC,PP,


2) kolektor tłoczny ścieków sanitarnych przebiegający przez tereny: A23 UCG; A22 UPS; A32 KD; A30 KL; A17 MN1; A33 KD do czasu przełożenia przy północnej granicy terenów A25 UC,PP; A18 MN1,


3) linię napowietrzną 20 kV przebiegającą przez tereny: B20 KG; B16 UCG; B2 MN3; B22 KD; B5 MN1; B23 KD; B6 MN1; B24 KD; B7 MN1; B31 KL; B15 UPS; C31 UPS; C5 ZP; C36 MN1; C49 KD; C33 UCK; C35 ZP; C32 UCG do czasu jej przebudowy na sieć kablową prowadzoną zgodnie z § 14 ust. 1.

§ 17

Ustala się rezerwę terenu pod lokalizację projektowanych stacji transformatorowych w tere-nach oznaczonych na rysunku planu: B21 KL; B20 UCH; A30 KL.

Rozdział 5
Przepisy dotyczące lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane.

§ 18

1. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach A10 MN1?A12 MN1; A14 MN1-A19 MN1; B5 MN1-B13 MN1 i C36 MN1-C38 MN1, które przeznacza się pod zabudowę jedno-rodzinną wolnostojącą i mieszkalno-usługową:


1) utrzymuje się istniejącą zabudowę na terenach o symbolach A10 MN1-A12 MN1; A14 MN1-A17 MN1; B6 MN1-B12 MN1; C37 MN1 i C38 MN1 i dopuszcza się możliwość jej przebudowy i rozbudowy z zachowaniem przepisów niniejszej uchwały,


2) co najmniej 70% niezabudowanej powierzchni działek należy wykorzystać na ogrody obsadzone drzewami, roślinami, krzewami i trawnikami,


3) konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,


4) na terenach o symbolach B5 MN1-B7 MN1 oraz C36 MN1-C38 MN1 zachowanie odległości od sieci infrastruktury technicznej w strefach izolacyjnych pokazanych na rysunku planu, przy czym zabudowa na tych terenach możliwa jest po likwidacji sieci od których ustalono te strefy,


5) konieczność zachowania podziału na działki budowlane według linii ściśle określonych na rysunku planu, a na terenach dla których ustalono podział na nowoprojektowane działki orientacyjnie, ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 550 m2,


6) konieczność nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy 0,4


7) wysokość budynków nie może przekraczać 10,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 5,0 m od poziomu terenu, a ma-ksymalna wysokość podmurówki nie może przekraczać 1,2 m,


8) konieczność stosowania dachów nowych budynków o następujących parametrach:

a) dachy spadziste o symetrycznych kątach spadku połaci dachowych 300?450,

b) dachy dwuspadowe i wielopołaciowe, główną kalenicą usytuowaną równolegle do ulicy przylegającej do działki,

c) z zastrzeżeniem pkt. 13 pokrycia dachów w kolorze ceglastym lub bordowym z możliwością zastosowania dachówek ceramicznych, cementowych, bitumicz-nych i blachy dachówkopodobnej oraz innych materiałów dachówkopodobnych,

d) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy i da-chów płaskich,


9) możliwość realizacji pełnego lub częściowego podpiwniczenia budynków lub ich realizacji bez podpiwniczenia,


10) możliwość realizacji poddaszy użytkowych i zakaz stosowania sidingu jako wykoń-czenia ścian


11) z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a oraz pkt. 12 możliwość realizacji jedno-kondygnacyjnych budynków towarzyszących zabudowie,

12) zabudowa, o której mowa w pkt. 11 winna spełniać następujące warunki:

a) wysokość zabudowy nie może przekraczać 5,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrznych nie może być usytuowana wyżej niż 3,0 m od poziomu terenu, a wysokość posadzki budynku nie może być usytuowana wyżej niż 0,35 m od poziomu terenu,

b) konieczność stosowania dachów o kątach spadku połaci dachowych 200?450 i pokryciach zgodnie z ust. 1 pkt. 8 lit. c,


c) zakaz realizacji dachów z przesunięciem poziomów ich połaci w kalenicy i da-chów płaskich,

2. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagos-podarowania terenów o symbolach A1 MW, A3 MW?A5 MW i B4 MW, które przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej na terenach A1 MW i A2 MW:


1) co najmniej 25% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu należy wykorzystać na zieleń urządzoną częściowo obsadzoną drzewami,


2) w ramach powierzchni, o której mowa w pkt. 1 dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci, placów gospodarczych i małej architektury,


3) konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,


4) intensywność zabudowy wyliczona dla całej powierzchni danego terenu wydzielone-go liniami rozgraniczającymi na rysunku planu nie może przekraczać wskaźnika 0,8

5) wysokość budynków nie może przekraczać 16,0 m licząc od poziomu terenu do linii kalenicy dachu, przy czym linia oparcia głównych połaci dachu na ścianach zewnętrz-nych nie może być usytuowana wyżej niż 10,0 m od poziomu terenu, a maksymalna wysokość podmurówki nie może przekraczać 1,2 m


6) konieczność stosowania dachów zgodnie z ust. 1 pkt. 8 lit. a,c,d

7) w przypadku realizacji zabudowy jednorodzinnej na terenie A1 MW obowiązują prze-pisy ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz 5?9.

3. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach A6 MN2?A9 MN2, które przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą:


1) możliwość łączenia zabudowy bliźniaczej w układ 4 domów mieszkalnych, przy czym minimalna powierzchnia działek nie może być mniejsza niż 230 m2,


2) co najmniej 40% niezabudowanej powierzchni działek należy wykorzystać na ogrody obsadzone drzewami, roślinami, krzewami i trawnikami,


3) konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,


4) konieczność nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy 0,5,


5) zachowanie warunków dla zabudowy zgodnie z ust. 1 pkt. 7, pkt. 8 lit. a,b,d oraz pkt. 9 i 10,


6) możliwość realizacji jednokondygnacyjnych budynków towarzyszących zgodnie z § 4 ust. 3 lit. a i b z dopuszczeniem dla nich realizacji dachów płaskich lub zgod-nych z ust. 1 pkt. 12 lit. a i b,

4. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach B1 MN3?B3 MN3, które przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną szeregową:


1) co najmniej 60% niezabudowanej powierzchni działek należy wykorzystać na ogrody obsadzone drzewami, roślinami, krzewami i trawnikami,


2) konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,


3) konieczność nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy 0,5, przy czym szerokość działki budowlanej nie może być mniejsza niż 6,0 m, a jej minimalna powierzchnia nie może być mniejsza niż 300 m2,


4) zachowanie warunków dla zabudowy zgodnie z ust. 1 pkt. 7, pkt. 8 lit. a,b,c,d, pkt. 9 i pkt. 10,


5) z zastrzeżeniem §4 ust. 3 pkt. 3 zabudowa towarzysząca winna spełniać warunki ustalone w ust. 1 pkt. 12 lit. a i b.

5. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach A20 UCH; A21 UCH; A23 UCG; A24 UCH; B14 UCH; B16 UCG; C17 UCI; C18 UCI; C19 UCH?C24 UCH; C27 UCG; C32 UCG i C33 UCK, które przeznacza się pod zabudowę usług komercyjnych handlu, gastronomii i komunikacji:


1) z zastrzeżeniem pkt. 2 co najmniej 30% niezabudowanej powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi na rysunku planu należy zagospodarować zielenią urządzoną,


2) ustalenie pkt. 1 nie dotyczy terenów o symbolach C19 UCH?C24 UCH,


3) konieczność nie przekraczania wskaźnika intensywności zabudowy 1,5,


4) konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,


5) z zastrzeżeniem pkt. 6 wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych,


6) wysokość zabudowy obiektów kubaturowych i urządzeń na terenach o symbolach C17 UCI; C18 UCI i C33 UCK nie może przekraczać wysokości 7,0 m,


7) na terenach o symbolach B16 UCG i C33 UCK zachowanie odległości od sieci infrastruktury technicznej w strefach izolacyjnych przekazanych na rysunku planu, do czasu ich przełożenia lub likwidacji.

6. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach A25 UC,PP i A26 UC,PP, które przeznacza się pod zabudowę usług komercyjnych i działalności produkcyjnych, przy czym forma i usytu-owanie tej zabudowy musi stanowić przegrodę wygłuszającą oddziaływanie hałasu od ruchu kołowego na ulicy Armii Krajowej jako dwujezdniowej drogi o funkcji głównej:

1) zabudowa musi być realizowana wyłącznie jako dwukondygnacyjna z dopuszcze-niem podwyższenia części zabudowy od 3 kondygnacji,

2) z zastrzeżeniem pkt. 3 i pkt. 4 usytuowanie zabudowy od strony Alei Armii Krajowej musi obejmować całą szerokość działki od strony tej drogi,

3) w usytuowaniu zabudowy od strony Alei Armii Krajowej dopuszcza się realizację przejazdów i bram, ale nie więcej niż jeden przejazd i jedna brama na każdej parceli wydzielonej zgodnie z przepisami § 6 ust. 3,

4) konieczność realizacji zabudowy ciągłej wzdłuż Alei Armii Krajowej, co wymaga blokowania obiektów na sąsiadujących ze sobą działkach na fragmentach północ-nych i południowych granic własności.

7. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów o symbolach C25 UPK; C29 UPS?C31 UPS, które przeznacza się pod zabudowę usług publicznych kultury i sportu:

1) z zastrzeżeniem pkt. 2 wysokość zabudowy nie może przekraczać 3 kondygnacji nadziemnych,

2) wysokość zabudowy na terenie o symbolu C25 UPK należy dostosować do amfi-teatru, który stanowił będzie akcent przestrzenny realizowanego parku miejskiego,

3) na terenach C29 UPS?C31 UPS konieczność zachowania linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

§ 19

1. Ustala się konieczność szczególnego traktowania obiektów oznaczonych na rysunku planu na terenach o symbolach A20 UCH; A23 UCG; B15 UPS; B216 UCG; C23 UCH; C24 UCH; C25 UPK; C27 UCG; C31 UPS i C32 UCG, które stanowiły będą dominanty przestrzenne i elementy kompozycji przestrzennej zespołów.

2. Szczególne traktowanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyróżnienia architektoni- cznego pod względem formalnym i przestrzennym obiektów, o których mowa w ust. 1 lub ich części jako zamknięć osi widokowych lub elementów orientacyjnych w układzie przestrzennym zespołu.

3. Wyróżnienia architektoniczne pod względem formalnym i przestrzennym, o których mowa w ust. 2 dotyczą konieczności stosowania w architekturze obiektów w miejscach wskazanych na rysunku planu takich elementów architektonicznych, które podkreślą znaczenie tych miejsc w kompozycji przestrzennej. Dotyczy to wyróżnień tych miejsc w rzucie poziomym budynku lub w jego układzie pionowym, przeszkleniach elewacji, podniesieniu wysokości budynku.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20

Na terenach objętych planem tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory przyjętego uchwałą Rady Miasta Żory Nr 465/XLVIII/94 z dnia 3.02.1994r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 4 poz. 25 z dnia 20.04.1994r.

§ 21

Na terenach objętych planem zaleca się zapewnienie pracom ziemnym nadzoru archeologicznego.

§ 22

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 dla terenów zespołu B ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustalenie ust. 1 nie dotyczy terenów własności Gminy Żory.

3. Dla pozostałych terenów objętych planem ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

4. W związku z ustaleniami, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 w przypadkach, gdy właściciel zbywał będzie nieruchomość położoną na obszarze zespołu C, Prezydent Miasta pobierał będzie jednorazową opłatę wyliczoną zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, a na pozostałych terenach objętych planem nie będzie pobierał opłat, o których mowa w tej ustawie.

§ 23

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

§ 24

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:51
Ilość wyświetleń:4230

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij