Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 609/XLVII/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 28.02.2002r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

UCHWAŁA Nr 609/XLVII/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001r.); art. 16 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. Nr 13, poz.123 z 2001r.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

§ 2.

1.Powołać komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach, w składzie:

1. Waldemar Socha - Przewodniczący
2. Józef Dziendziel - Z-ca Przewodniczącego
3. Daniel Wawrzyczek - Członek
4. Franciszek Pniak - Członek
5. Ewa Rotter-Płóciennik - Członek
6. Lucjan Buchalik - Członek
7. Jadwiga Konat-Zgódka - Członek
8. Zbigniew Dąbrowski - Członek
9. Grzegorz Utrata - Członek

2. Przyjąć regulamin działania komisji konkursowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określić formalne kryteria doboru kandydatów na funkcję dyrektora zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.

Określić tryb przeprowadzenia konkursu:
- etap I - przyjmowanie zgłoszeń - Wydział Edukacji i Kultury
Urzędu Miasta Żory
- etap II - weryfikacja zgłoszeń - komisja konkursowa
- etap III - rozmowa kwalifikacyjna - komisja konkursowa
- etap IV - wyłonienie kandydata - komisja konkursowa.

§ 5.

Określić termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na dzień 1.03.2002r., a termin jego zakończenia na dzień 30.04.2002r.

§ 6.

Podać do wiadomości publicznej informację o ogłoszeniu konkursu o treści załącznika nr 3.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1do Uchwały Nr 609/XLVII/02
Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r.

Regulamin działania komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

§ 1.

Do zadań komisji konkursowej należy:
a) określenie szczegółowych kryteriów, jakimi będzie się kierować przy ocenie przydatności kandydata,
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydata do konkursu na podstawie dostarczonych dokumentów,
c) przeprowadzenie postępowania konkursowego.

§ 2.

1. Po zakończeniu etapu III ( rozmowa kwalifikacyjna ) komisja konkursowa w tajnym głosowaniu wyłania kandydata lub kandydatów na funkcję dyrektora.
2. Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonych czynności i przekazuje Zarządowi Miasta Żory wraz z dokumentacją.

§ 3.

Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury podejmuje Zarząd Miasta Żory, po zapoznaniu się z wynikami prac komisji.

§ 4.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem powołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 609/XLVII/02
Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r.


Formalne kryteria doboru kandydatów na funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury

Kandydaci na to stanowisko wykazać się powinni:
- wykształceniem wyższym,
- minimum 5 - letnim stażem pracy,
- znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji kultury, obowiązujących przepisów, umiejętnością uaktualniania wiedzy z tego zakresu oraz
praktycznego jej wykorzystania,
- dobrym stanem zdrowia, dopuszczającym wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekuje się ponadto:
- predyspozycji menedżerskich,
- wysokiego poczucia odpowiedzialności,
- umiejętności prowadzenia negocjacji
- entuzjazmu, kreatywności i inicjatywy w działaniu.

Od kandydata oczekuje się również przedstawienia propozycji wieloletniego planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, dostosowanego do obecnych i przyszłych realiów.

Preferowani będą kandydaci ze stażem na samodzielnych stanowiskach oraz znajomością języka zachodnioeuropejskiego.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 609/XLVII/02
Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r.

Rada Miasta Żory
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
z siedzibą w Żorach przy ul. Dolne Przedmieście 1


Kandydaci na to stanowisko wykazać się powinni:
- wykształceniem wyższym,
- minimum 5 - letnim stażem pracy,
- znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem instytucji kultury, obowiązujących przepisów, umiejętnością uaktualniania wiedzy z tego zakresu oraz
praktycznego jej wykorzystania,
- dobrym stanem zdrowia, dopuszczającym wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

Od kandydatów na powyższe stanowisko oczekuje się ponadto:
- predyspozycji menedżerskich,
- wysokiego poczucia odpowiedzialności,
- umiejętności prowadzenia negocjacji,
- entuzjazmu, kreatywności i inicjatywy w działaniu.

Zgłoszenie składane przez kandydata winno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów stwierdzających
posiadane kwalifikacje,
4. świadectwo pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia lub inny dokument potwierdzający wymagany staż pracy, ewentualnie aktualne rekomendacje,
5. propozycje wieloletniego planu działalności Miejskiego Ośrodka Kultury,
6. świadectwo zdrowia dopuszczające wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
7. oświadczenie o niekaralności i braku toczącego się wobec kandydata postępowania karnego.

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarty stosunek pracy w drodze powołania na okres 5-letni.

Oferty konkursowe wraz z dokumentami w zamkniętych kopertach z napisem "Konkurs" należy składać osobiście w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory przy ul. Rynek 9, II p, pok.210, w godz. od 73o do 1530 do dnia 12.04.2002r.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacji o konkursie udziela Wydz. Edukacji i Kultury UM, pokój nr 210, tel. 4348122.
W Wydz. Edukacji i Kultury można również uzyskać dane o Miejskim Ośrodku Kultury, nie objęte ustawą o ochronie informacji niejawnych.
O dopuszczeniu do konkursu, bądź odrzuceniu oferty zainteresowani zostaną poinformowani przez Komisję Konkursową.

Przewiduje się termin rozpatrzenia wniosków do dnia 19.04. 2002r.

Rada Miasta Żory zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.


UZASADNIENIE

W styczniu i lutym 2002r. ogłoszono i przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego w Żorach. W wyniku postępowania konkursowego wytypowano kandydata i Zarząd Miasta Żory zdecydował o powołaniu na w/w stanowisko pana Lucjana Buchalika - dotychczasowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.
W związku z tym zachodzi konieczność wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Miasta podejmuje decyzję o ogłoszeniu i przeprowadzeniu konkursu oraz powołaniu komisji konkursowej. Kryteria doboru kandydatów oraz ramowy regulamin działania komisji konkursowej określają załączniki do niniejszej uchwały.
Ostateczną decyzję o powołaniu kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury podejmie Zarząd Miasta, po zapoznaniu się w wynikami prac komisji Konkursowej.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:3285

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij