Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 607/XLVII/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia

UCHWAŁA NR 607/XLVII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.02.2002r.


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory".


Na podstawie przepisów: art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 z 1994r. poz. 415 ze zm.)

RADA MIASTA
U C H W A L A

§ 1

Przystąpić do sporządzenia " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory".
Opracowaniem objęty zostanie teren pokazany na załączniku graficznym nr 1 w skali 1:25 000. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Przedmiotem " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory", o którym mowa w § 1 jest opracowanie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dostosowaniem jego ustaleń do nowych potrzeb i uwarunkowań gospodarczo-przestrzennych miasta.

§ 3

Określa się następujący zakres ustaleń planu:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2 000m2 ,
 2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,
 3. tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
 5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
 8. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 9. tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
 10. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu.
 11. granice obszarów:
  a/ zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  b/ rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
  c/ przekształceń obszarów zdegradowanych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Obowiązujące przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dają gminom, które dysponują już "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" możliwość korzystania z ustaleń dotychczasowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( tzw. planów ogólnych) w terminie do końca roku 2003, pod warunkiem, że w przeciągu roku 2002 nastąpi przystąpienie do opracowania nowego planu dla tego obszaru. Planem należy objąć tereny całego miasta wyłączając z tego zakresu te duże opracowania planistyczne, które są w toku lub które już obowiązują, a opracowane zostały w oparciu o obowiązującą ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym. Należy też uwzględnić wnioski indywidualne o zmianę ustaleń obecnego planu miejscowego. Wnioskuje się więc o wdrożenie procedury opracowania nowego "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory".

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:2080

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij