Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 605/XLVII/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r. w sprawie : zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - terenu w dzielnicy Kleszczówka.

UCHWAŁA NR 605/XLVII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.02.2002r.

w sprawie : zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - terenu w dzielnicy Kleszczówka.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miasta
u c h w a l a


zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Kleszczówka.
Ustalenia zmiany planu zawierają :

  • przepisy ogólne - w rozdziale 1
  • przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - w rozdziale 2
  • przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - w rozdziale 3
  • przepisy dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz zasad i warunków ich podziału na działki budowlane - w rozdziale 4
  • przepisy przejściowe i końcowe - w rozdziale 5.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Kleszczówka, zwanej dalej "planem", jest zmiana ustaleń obowiązującego planu w kierunku umożliwiającym zagospodarowanie terenu obiektami mieszkalnymi.

§ 2

1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie następujących ustaleń:

1) granicy terenu objętego planem,
2) oznaczeń linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia miejsca włączenia układu komunikacji,
4) określonych symbolami sposobów przeznaczenia i użytkowania terenów.

2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają w ramach obszaru objętego planem, tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi :

1) oznaczenie cyfrowe - kolejność terenów,
2) oznaczenie literowe - funkcja i przeznaczenie terenu:
a) MM - teren nowej zabudowy mieszkaniowej
b) ZK - teren zieleni urządzonej oraz komunikacji pieszo-jezdnej.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta.
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi.
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, zawierający w swej treści granice i oznaczenia działek.
4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone do realizacji na podstawie niniejszej uchwały.
5) terenie realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć teren, co do którego inwestor posiada tytuł prawny.
6) wskaźniku intensywności zabudowy WIZ - należy przez to rozumieć proporcjonalne wyrażenie stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu realizacji inwestycji.
7) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość najwyżej położonego elementu obiektu od poziomu przyległego terenu.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

Tereny objęte planem, wydzielone na rysunku planu, o którym mowa w § 2, mogą być przeznaczone wyłącznie dla ustalonych uchwałą funkcji i form użytkowania.

§ 5

1. Ustala się teren o symbolu 1MM z przeznaczeniem pod realizację nowego budownictwa mieszkaniowego wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. W ramach terenu o symbolu 1MM ustala się realizację budynków i urządzeń oraz użytkowanie terenu o charakterze zgodnym z funkcją wymienioną w ust.1, w szczególności :

1) budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne przy zachowaniu ustaleń § 14 ust.1,
2) zabudowę gospodarczą oraz garaże i miejsca postojowe samochodów osobowych,
3) urządzenia służące rekreacji i sportom, ogólnodostępne,
4) urządzenia komunalne oraz elementy infrastruktury technicznej, związane z funkcjonowaniem terenu.
3. W ramach terenu o symbolu 1MM zabrania się realizacji wszelkich obiektów i urządzeń nie wyszczególnionych w ust. 2 oraz wielostanowiskowych miejsc postojowych samochodów osobowych i zespołów garaży powyżej 5 stanowisk, a także miejsc postojowych samochodów ciężarowych.

§ 6

1. Ustala się teren o symbolu 2ZK z przeznaczeniem pod realizację zieleni urządzonej oraz układu komunikacji pieszo-jezdnej.
2. W ramach terenu 2ZK ustala się realizację zespołu zieleni parkowej, układu dróg dojazdowych do działek budowlanych oraz dojść pieszych, bądź ciągów pieszo-jezdnych, z możliwością realizacji i przebudowy sieci uzbrojenia terenu wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
3. Ustala się miejsce włączenia ruchu komunikacji samochodowej do drogi publicznej, ulicy Wierzbowej, zaznaczone na rysunku planu.
4. Teren 2ZK winien stanowić przestrzeń publiczną .

§ 7

Budowa obiektów i urządzeń, a także sposoby użytkowania terenu planu zgodne z ich przeznaczeniem w planie, wymagają zachowania ustaleń rozdziału 4 uchwały oraz podlegają przepisom szczególnym, w tym ochrony przeciwpożarowej, sanitarnym, ochrony środowiska naturalnego i obrony cywilnej.

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 8

1. Adaptuje się przebieg linii elektroenergetycznej napowietrznej E110 kV przez teren o symbolu 2ZK, w pasie strefy ochronnej od sieci i urządzeń elektroenergetycznych wysokich napięć, o szerokości odpowiadającej obowiązującym przepisom szczególnym
i normom.
2. Adaptuje się przebieg linii elektroenergetycznej kablowej E20 kV, przez teren o symbolu 2ZK, w pasie strefy ochronnej od sieci i urządzeń elektroenergetycznych średnich napięć,
o szerokości odpowiadającej obowiązującym przepisom szczególnym i normom.
3. W obszarze strefy ochronnej o której mowa w ust. 1 i ust. 2 zakazuje się realizacji wszelkich obiektów i urządzeń, bez uzgodnienia z właściwym administratorem sieci.
4. Ustala się w ramach terenu objętego planem możliwość innego niż istniejący przebiegu linii elektroenergetycznej o której mowa w ust. 2, w przypadku konieczności jej przebudowy,
z zachowaniem strefy ochronnej.

§ 9

1. Ustala się konieczność wyposażenia terenu planu w rozdzielczą sieć elektroenergetyczną, kablową ŚN i nN, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
2. Zaleca się wyposażenie terenu planu w sieć gazową, telekomunikacyjną.
3. Miejsca i sposoby włączenia się do sieci ogólnomiejskich wymagają uzgodnienia z ich administratorem.
4. W przypadku realizacji na terenie planu indywidualnych źródeł energii cieplnej ustala się korzystanie z niskoemisyjnych nośników energii i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poniżej wielkości dopuszczalnych na podstawie przepisów szczególnych.

§ 10

Wszelka zabudowa wymaga zachowania odpowiedniej odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu, w zależności od rodzaju i parametrów sieci i rodzaju zabudowy.

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane

§ 11

Na terenie planu ustala się konieczność dokonania określenia przydatności gruntu dla celów budownictwa przez wykonanie badań technicznych podłoża i ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 12

W ramach terenu objętego planem konieczność realizacji układu komunikacji dojazdowej, w powiązaniu z istniejącymi drogami publicznymi, winna poprzedzać bądź być równocześnie prowadzona z realizacją pozostałych ustaleń wynikających z przeznaczenia terenu 1MM i 2ZK.

§ 13

Długość nieprzelotowych ulic dojazdowych, w tym ciągów pieszo-jezdnych, na terenie objętym planem nie może przekroczyć 50,0 m i na ich zakończeniu wymagana jest realizacja placu manewrowego o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 m lub o promieniu minimum 9,0 m,
bądź też o wymiarach odpowiadających obowiązującym przepisom szczególnym.

§ 14

1. Na terenie objętym planem ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, współczynniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy WIZ - 0.8
2) maksymalną wysokość zabudowy - 10,0 m powyżej poziomu przyległego terenu
3) minimalną powierzchnię działki przeznaczoną pod zieleń WZ - 20%
4) maksymalną powierzchnię dróg wewnętrznych, placów, parkingów - 20%
2. Współczynniki zagospodarowania terenu nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia współczynnika WIZ w granicach 10 % wielkości ustalonej zgodnie z ust.1, pkt 1, ppkt a.

§ 15

Ustala się konieczność zinwentaryzowania i wykorzystania w najwyższym stopniu, istniejących na terenie objętym planem zadrzewień i zakrzewień oraz możliwość przesadzenia
lub odtworzenia drzewostanu w ramach terenu realizacji inwestycji, w przypadku konieczności dokonania usunięć.

§ 16

Dopuszcza się możliwość podziału terenu 1MM na działki budowlane dla różnych inwestorów lub właścicieli pod warunkiem :
1) uzyskania powierzchni działek odpowiednich dla zachowania przepisów niniejszej uchwały, lecz nie mniejszych niż 250,0 m2;
2) zapewnienia dostępności do dróg publicznych i urządzeń infrastruktury technicznej działek sąsiednich
3) wyprzedzającego lub równoczesnego wydzielenia pasów terenu niezbędnego dla realizacji ustaleń wynikających z § 12 i § 13, o szerokości minimum 8,0 m.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 17

Na terenach objętych planem tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, zatwierdzonego uchwałą Nr 465/XLVIII/94 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 03 lutego 1994r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 4 poz.25 z dnia 20 kwietnia 1994 r.

§ 18

1. Dla terenów objętych planem ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą .
2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust.1, Prezydent Miasta nie będzie pobierał jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 19

Do niniejszej uchwały dołączona zostaje prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze zmian ustaleń planu .

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żory.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


U Z A S A D N I E N I E


Niniejszą uchwałą kończymy procedurę planistyczną dotyczącą uchwalenia nowego zapisu planu dla terenów j.w.

Jest to ostatni etap uchwalenia planu.

Wobec zakończenia wszelkich procedur wnioskuje się jak w uchwale.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:2334

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij