Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 604/XLVII/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Powstańców Śl. i Zachód.

UCHWAŁA NR 604/XLVII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Powstańców Śl. i Zachód.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miasta
u c h w a l a


zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Powstańców Śl. i Zachód.

Ustalenia zmiany planu zawierają :

 • przepisy ogólne - w rozdziale 1
 • przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - w rozdziale 2
 • przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - w rozdziale 3
 • przepisy dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz zasad i warunków podziału na działki budowlane - w rozdziale 4
 • przepisy przejściowe i końcowe - w rozdziale 5

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Powstańców Śl. i Zachód, zwanej dalej "planem", jest zmiana ustaleń obowiązującego planu w kierunku umożliwiającym zagospodarowanie terenu obiektami usługowymi, handlowymi, obsługi ruchu tranzytowego, administracyjno-biurowymi, usług zdrowia
i mieszkalnymi .

§ 2

 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej
  w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie następujących ustaleń :
  1) granicy terenu objętego planem,
  2) oznaczenia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
  3) oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  4) określonego symbolami przeznaczenia i sposobu użytkowania terenów .
 2. Zastosowane na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbole cyfrowe i literowe oznaczają, w ramach obszaru objętego planem, tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi :
  1) oznaczenie cyfrowe - kolejność terenów,
  2) oznaczenie literowe - funkcja i przeznaczenie terenu :
  a) UT - teren usług komercyjnych z obsługą ruchu komunikacji kołowej
  b) KG - teren ulic klasy głównej
  c) KL - teren ulicy klasy lokalnej

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta,
 2. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, zawierający w swej treści granice i oznaczenia działek,
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone do realizacji na podstawie przepisów niniejszej uchwały,
 5. terenie realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć teren co do którego inwestor posiada tytuł prawny,
 6. usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć usługi realizowane przede wszystkim ze środków niepublicznych,
 7. przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi istnieje lub może zostać na podstawie tych przepisów, ustalony obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
 8. drobnej działalności rzemieślniczej i wytwórczej - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą usługową lub produkcyjną, możliwą do zakwalifikowania jako przedsięwzięcie, dla którego obowiązek, o którym mowa w p. 7, nie został ustalony,
 9. wskaźniku intensywności zabudowy WIZ - należy przez to rozumieć proporcjonalne wyrażenie stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu realizacji inwestycji,
 10. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość najwyżej położonego elementu obiektu od poziomu przyległego terenu.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

Tereny objęte planem, wydzielone na rysunku planu, o którym mowa w § 2, mogą być przeznaczone wyłącznie dla ustalonych uchwałą funkcji i form użytkowania.

§ 5

 1. Ustala się teren o symbolu 1UT z przeznaczeniem pod obiekty usług komercyjnych, w tym związanych z obsługą ruchu komunikacji kołowej, tranzytowej.
 2. W ramach terenu o symbolu 1UT ustala się możliwość realizacji nowych obiektów i urządzeń oraz adaptację, modernizację, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących, a także użytkowanie terenu o charakterze zgodnym z przeznaczeniem wymienionym w ust.1, w szczególności:
  1) obiekty i urządzenia usług handlu, gastronomii, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia-lecznictwa otwartego, oświaty, bankowości, administracji;
  2) obiekty i urządzenia obsługi ruchu komunikacji kołowej, tranzytowej oraz dla drobnej działalności wytwórczej i rzemieślniczej związanej z obsługą środków transportu;
  3) miejsca postojowe samochodów osobowych;
  4) funkcja mieszkaniowa jako towarzysząca funkcji wyszczególnionej w punktach 1 i 2;
  5) wszelkie obiekty i urządzenia komunalne, drogi dojazdowe oraz pozostałe elementy infrastruktury technicznej, niezbędne dla funkcjonowania dopuszczalnego strefy;
 3. Budowa nowych obiektów i urządzeń o funkcji zgodnej z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1 oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, a także sposoby zagospodarowania terenów wymagają zachowania ustaleń ust.4, ustaleń zawartych w rozdziale 4 uchwały i podlegają przepisom szczególnym, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnym, ochrony środowiska naturalnego i obrony cywilnej.
 4. W ramach terenów o symbolu 1UT zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie na podstawie przepisów szczególnych raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązujące oraz realizacji :
  1) przedsięwzięć o znaczącym oddziaływaniu na środowisko wykraczającym poza granice terenu realizacji inwestycji,
  2) obiektów i urządzeń gromadzenia, składowania, wykorzystywania i przetwarzania agresywnych dla środowiska odpadów i substancji,
  3) obiektów opiekuńczo-wychowawczych i opieki społecznej o charakterze działalności stacjonarnej (całodobowej) i lecznictwa zamkniętego oraz o wyłącznej funkcji mieszkaniowej.

§ 6

 1. Ustala się pas terenu o symbolu 2KG z przeznaczeniem pod adaptację dróg głównych dwujezdniowych, alei Armii Ludowej i ul. Okrężnej wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 2. W ramach terenu 2KG ustala się możliwość modernizacji i przebudowy jezdni, realizacji, przebudowy i modernizacji chodnika, ciągów infrastruktury technicznej terenu, w tym urządzeń odwadniających, ścieżek rowerowych, zieleni niskiej.
 3. Teren 2KG stanowi przestrzeń publiczną w całości.

§ 7

 1. Ustala się pas terenu oznaczony symbolem 3KL z przeznaczeniem pod adaptację drogi lokalnej wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 2. Ustala się możliwość modernizacji i przebudowy ulicy lokalnej z możliwą zmianą fragmentów jej usytuowania, np. złagodzenia łuku skrętów, w ramach terenu 3KL.
 3. Na terenie 3KL ustala się realizację chodnika, ciągów infrastruktury technicznej terenu, możliwość realizacji ścieżki rowerowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, zieleni niskiej.

§ 8

Szerokość w liniach rozgraniczających terenu 2KG i 3KL należy przyjąć ostatecznie zgodnie z przepisami szczególnymi w odniesieniu do klasy dróg i ich funkcji docelowej, biorąc pod uwagę zalecane wielkości :

1) dla dróg klasy głównej - 18,0 m, od osi pasa dzielącego,
2) dla drogi klasy lokalnej - 7,0 m, od osi jezdni istniejącej.

Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 9

 1. Adaptuje się na terenie objętym planem przebiegi istniejących sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych i teletechnicznych.
 2. Ustala się w ramach terenu objętego planem możliwość modernizacji, likwidacji oraz innego niż istniejący przebiegu sieci o których mowa w ust.1, w przypadku konieczności ich przebudowy.

§ 10

 1. Ustala się na terenie objętym planem realizację sieci rozdzielczej elektroenergetycznej, kablowej ŚN i nN, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym w ramach rozbudowy sieci istniejących.
 2. Miejsca i sposoby włączenia się do sieci ogólnomiejskich wymagają uzgodnienia z ich administratorem.
 3. Dopuszcza się, do czasu realizacji miejskich urządzeń odprowadzania nieczystości ciekłych, stosowanie systemów ich oczyszczania oraz bezodpływowych zbiorników, odpowiadających obowiązującym przepisom szczególnym i normom.
 4. Nieczystości ciekłe odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej winny spełniać parametry ścieków socjalno-bytowych lub ulec podczyszczeniu urządzeniami lokalnymi.
 5. W przypadku realizacji indywidualnych źródeł energii cieplnej zaleca się wykorzystanie niskoemisyjnych nośników energii.

§ 11

Wszelka zabudowa wymaga zachowania odpowiednich stref bezpieczeństwa od istniejących sieci uzbrojenia terenu, w zależności od rodzaju i parametrów sieci i rodzaju zabudowy, zgodnie z przepisami szczególnymi i normami.

Rozdział 4
Ustalenia dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane

§ 12

W ramach terenu 1UT ustala się :
1) konieczność zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
2) realizację ulic dojazdowych, wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, placów manewrowych i parkingów, odpowiadających przepisom szczególnym, wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją ustaleń wynikających z przeznaczenia terenu.

§ 13

Na zakończeniu nieprzelotowych ulic dojazdowych wymagana jest realizacja placu manewrowego o wymiarach co najmniej 12,5 x 12,5 m lub o promieniu minimum 9,0 m lub też o wymiarach odpowiadających obowiązującym przepisom szczególnym.

§ 14

Przy realizacji ustaleń przeznaczenia terenu planu, zaleca się zaadaptowanie istniejącego fragmentu przebiegu ulicy Hańcówka, w postaci n.p. ciągu pieszo-jezdnego, obsadzenia szpalerem drzew lub też przyjęcie innego sposobu zachowania i zaakcentowania śladu tego przebiegu.

§ 15

 1. Na terenie planu ustala się z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 współczynniki zagospodarowania terenu :
  1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy WIZ - 1,0
  2) maksymalną wysokość zabudowy - 12,0 m powyżej poziomu przyległego terenu
  3) minimalną powierzchnię działki przeznaczoną pod zieleń - 10 %
  4) maksymalną powierzchnię dróg wewnętrznych, placów, parkingów - 40%.
 2. Współczynniki zagospodarowania terenu nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Dopuszcza się możliwość zwiększenia współczynnika WIZ w granicach 10 % wielkości ustalonej zgodnie z ust. 1, pkt 1.

§ 16

Ustala się w liniach rozgraniczających tereny o symbolach 2KG i 3KL zakaz realizacji obiektów kubaturowych oraz wszelkiego rodzaju ogrodzeń.

§ 17

 1. Dopuszcza się możliwość podziału terenu o symbolu 1UT, na działki budowlane dla różnych inwestorów lub właścicieli pod warunkiem:
  1) uzyskania powierzchni działek odpowiednich dla zachowania przepisów niniejszej uchwały;
  2) zapewnienia dostępności działek sąsiednich do dróg publicznych i urządzeń infrastruktury technicznej.
  3) wydzielenia pasów terenu niezbędnego dla realizacji obsługi komunikacyjnej działek budowlanych zgodnie z ustaleniami § 12 i § 13, o szerokości minimalnej 6,0 m, a także dla realizacji ustaleń dotyczących terenów 2KG i 3KL.
 2. Działki wyznaczające teren stanowiący przestrzeń publiczną wymagają przejęcia na rzecz Gminy Miejskiej Żory.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18

Na terenach objętych zmianą tracą moc ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, zatwierdzonego uchwałą Nr 465/XLVIII/94 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 03 lutego 1994r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 4 poz.25 z dnia 20 kwietnia 1994 r.

§ 19

 1. Dla terenów objętych zmianą ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą .
 2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust.1, Prezydent Miasta nie będzie pobierał jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żory.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


U Z A S A D N I E N I E

Niniejszą uchwałą kończymy procedurę planistyczną dotyczącą uchwalenia nowego zapisu planu dla terenów j.w.

Jest to ostatni etap uchwalenia planu.

Wobec zakończenia wszelkich procedur wnioskuje się jak w uchwale.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:1946

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij