Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR 603/XLVII/02 Rady Miasta Żory z dnia 28.02.2002r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - terenu w dzielnicy Zachód.

UCHWAŁA NR 603/XLVII/02
Rady Miasta Żory
z dnia 28.02.2002r.

w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory - terenu w dzielnicy Zachód.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
z późniejszymi zmianami), na wniosek Zarządu Miasta

Rada Miasta
u c h w a l a

zmianę fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Zachód.

Ustalenia zmiany planu zawierają :

 • przepisy ogólne - w rozdziale 1
 • przepisy dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania - w rozdziale 2
 • przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - w rozdziale 3
 • przepisy dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu oraz zasad i warunków ich podziału na działki budowlane - w rozdziale 4
 • przepisy przejściowe i końcowe - w rozdziale 5.

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, terenu w dzielnicy Zachód, zwanej dalej "planem", jest zmiana ustaleń obowiązującego planu w kierunku umożliwiającym zagospodarowanie terenu obiektami mieszkalnymi.

§ 2

 1. Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej
  w skali 1:1000, który obowiązuje w zakresie następujących ustaleń :
  1) granicy terenu objętego planem,
  2) oznaczenia linii rozgraniczającej teren o określonej funkcji i określonych zasadach zagospodarowania,
  3) oznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy,
  4) określonego symbolem przeznaczenia i sposobu użytkowania terenu.
 2. Zastosowany na rysunku planu, o którym mowa w ust.1 symbol oznacza, w ramach obszaru objętego planem, teren wydzielony liniami rozgraniczającymi:
  MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 3

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta.
 2. przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy obowiązujących ustaw wraz
  z aktami wykonawczymi.
 3. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na mapie zasadniczej w skali
  1: 1000, zawierający w swej treści granice i oznaczenia działek.
 4. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia terenu dopuszczone do realizacji na podstawie niniejszej uchwały.
 5. przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
 6. wskaźniku intensywności zabudowy WIZ - należy przez to rozumieć proporcjonalne wyrażenie stosunku powierzchni całkowitej kondygnacji nadziemnych obiektu do powierzchni terenu realizacji inwestycji.
 7. wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć odległość najwyżej położonego elementu obiektu od poziomu przyległego terenu.

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania

§ 4

Teren objęty planem, wydzielony na rysunku planu, o którym mowa w § 2, może być przeznaczony wyłącznie dla ustalonych uchwałą funkcji i form użytkowania.

§ 5

Ustala się teren oznaczony symbolem MW, z przeznaczeniem pod realizację budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
W ramach terenu o symbolu MW ustala się realizację nowych budynków i urządzeń, przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejących, oraz użytkowanie terenu o charakterze zgodnym z funkcją wymienioną w ust.1, a także realizację:

 1. zabudowy gospodarczej, garażowej, miejsc postojowych samochodów osobowych, towarzyszących funkcji mieszkaniowej;
 2. urządzeń komunalnych oraz elementów infrastruktury technicznej, związanych
  z funkcjonowaniem terenu;

§ 6

Budowa obiektów i urządzeń, a także sposoby użytkowania terenu, zgodne z ich przeznaczeniem w planie, wymagają zachowania ustaleń rozdziału 4 uchwały oraz podlegają przepisom szczególnym, w tym ochrony przeciwpożarowej, sanitarnym, ochrony środowiska naturalnego i obrony cywilnej.

§ 7

W ramach terenu o symbolu MW zabrania się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz obiektów i urządzeń gromadzenia, składowania, wykorzystywania i przetwarzania niebezpiecznych dla środowiska odpadów i substancji.

Rozdział 3
Przepisy dotyczące zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

§ 8

 1. Adaptuje się przebieg ciepłociągu przez teren planu, w pasie strefy ochronnej od sieci ciepłowniczej, o szerokości odpowiadającej obowiązującym przepisom szczególnym
  i normom.
 2. Ustala się w ramach terenu objętego planem możliwość innego niż istniejący przebiegu ciepłociągu o którym mowa w ust. 1, w przypadku konieczności jego przebudowy, z zachowaniem strefy ochronnej.
 3. W obszarze strefy ochronnej o której mowa w ust. 1 zakazuje się realizacji wszelkich obiektów i urządzeń, bez uzgodnienia z właściwym administratorem sieci.
 4. Ustala się adaptację przebiegu istniejącej sieci infrastruktury technicznej przez teren planu
  z możliwością jej modernizacji, przebudowy i likwidacji.
 5. Na terenie o symbolu MW ustala się likwidację istniejącego przeciwpożarowego, otwartego zbiornika wody.

§ 9

 1. Ustala się wyposażenie terenu planu w sieć rozdzielczą elektroenergetyczną, wodociągową, wraz z urządzeniami przeciwpożarowymi, ciepłowniczą oraz kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej poprzez budowę nowej infrastruktury lub rozbudowę istniejącej.
 2. Miejsca i sposoby włączenia się do sieci istniejących wymagają uzgodnienia z ich administratorem.
 3. Ustala się konieczność zapewnienia na terenie planu dojazdu do urządzeń kanalizacji
  oraz do stacji transformatorowych.

§ 10

Wszelka zabudowa wymaga zachowania odpowiedniej odległości od istniejących sieci uzbrojenia terenu, w zależności od rodzaju i parametrów sieci i rodzaju zabudowy.

Rozdział 4
Przepisy dotyczące lokalnych zasad i standardów kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenów oraz zasad i warunków podziału terenu na działki budowlane

§ 11

 1. W ramach terenu objętego planem ustala się z zastrzeżeniem ust. 3, konieczność zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku planu.
 2. Na terenie objętym planem ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3, współczynniki zagospodarowania terenu:
  1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy WIZ - 1,8
  2) maksymalną wysokość zabudowy - 15,0 m powyżej poziomu przyległego terenu
  3) minimalną powierzchnię działki przeznaczoną pod zieleń WZ - 20%
  4) maksymalną powierzchnię dróg wewnętrznych, placów, parkingów - 20%.
 3. Nieprzekraczalna linia zabudowy i współczynniki zagospodarowania terenu nie dotyczą obiektów i urządzeń komunikacji kołowej, pieszo-jezdnej i pieszej oraz pozostałej infrastruktury technicznej.
 4. Dopuszcza się możliwość zwiększenia współczynnika WIZ w granicach 10 % wielkości ustalonej zgodnie z ust.1, pkt 1.

§ 12

Dopuszcza się możliwość podziału terenu planu na działki budowlane dla różnych użytkowników lub właścicieli pod warunkiem:

 1. uzyskania powierzchni działek odpowiednich dla zachowania przepisów niniejszej uchwały, lecz nie mniejszych niż 450,0 m2;
 2. zapewnienia dostępności do dróg publicznych i urządzeń infrastruktury technicznej działek sąsiednich.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13

Na terenach objętych planem tracą moc ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żory, zatwierdzonego uchwałą Nr 465/XLVIII/94 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 03 lutego 1994r. - ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego Nr 4 poz.25 z dnia 20 kwietnia 1994 r.

§ 14

 1. Dla terenów objętych planem ustala się zerową stawkę procentową służącą naliczaniu opłat
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych zmianą .
 2. W związku z ustaleniem, o którym mowa w ust.1, Prezydent Miasta nie będzie pobierał jednorazowej opłaty, o której mowa w art.36 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 15

Do niniejszej uchwały dołączona zostaje prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze zmian ustaleń planu .

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żory.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


U Z A S A D N I E N I E


Niniejszą uchwałą kończymy procedurę planistyczną dotyczącą uchwalenia nowego zapisu planu dla terenów j.w.

Jest to ostatni etap uchwalenia planu.

Wobec zakończenia wszelkich procedur wnioskuje się jak w uchwale.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:52
Ilość wyświetleń:3126

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij