Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 587/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

UCHWAŁA Nr 587/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.


w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach.

Na podstawie : art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz.1591) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 , poz. 408 z późn .zm.)


RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zatwierdzić uchwalony Uchwałą Nr 67 / 2002 Rady Społecznej SPZOZ w Żorach z dnia 17.01.2002 r. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żorach , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta i odpowiednio Dyrektorowi SPZOZ w Żorach.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zakładach
opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 ,poz.408 ze zm ) statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej uchwala rada społeczna i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który zakład utworzył.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta
Nr 587/XLVI/02 z dnia 31.01.2002r.


STATUT

Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żorach.


I POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Żorach zwany dalej "Zakładem" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy.
 2. Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu w dniu 17.01.2002r. i zatwierdzonego przez Radę Miasta dnia 31.01.2002r.
 3. Innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, państwowych jednostek organizacyjnych.
 4. Przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2

 1. Siedziba Zakładu mieści się w Żorach, przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 46.
 2. Wykaz jednostek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany Statutu.

§ 3

Obszar działania Zakładu w zakresie zadań wynikających ze Statutu publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest miasto Żory.

§ 4

 1. Organem założycielskim dla Zakładu jest Rada Miasta Żory.
 2. Nadzór nad Zakładem w imieniu Rady Miasta sprawuje Zarząd Miasta.
 3. Zarządowi Miasta przysługują uprawnienia organu zatwierdzającego sprawozdania finansowe.

§ 5

 1. Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
 3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

II CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6

Podstawowym celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów poprzez działania profilaktyczne oraz szerzenie oświaty zdrowotnej.

§ 7

Do zadań w szczególności należy:

 1. Świadczenie kompleksowych usług lekarsko - pielęgniarskich chorym, których stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu (oddziały szpitalne),
 2. indywidualne badania i porady lekarskie w zakresie leczenia ambulatoryjnego w ramach
  posiadanych specjalności (poradnie),
 3. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie diagnostyki medycznej i analitycznej,
 4. rehabilitacja leczenia,
 5. opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
 6. szczepienia ochronne, działania zapobiegawcze i epidemiologiczne,
 7. pobyt dzienny w ramach Oddziału Dziecięcego,
 8. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 9. prowadzenie działalności profilaktycznej i promowanie zdrowia.
 10. porody rodzinne,
 11. szkoła rodzenia,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

a) wynajem i dzierżawa (głównie pomieszczeń na gabinety, bufet),
b) sprzedaż posiłków dla pracowników i osób trzecich,
c) zabiegi rehabilitacyjne na życzenie pacjenta,
d) usługi parkingowe,
e) sprzedaż obuwia ochronnego,
f) odsprzedaż likwidowanych składników majątkowych,
g) usługi w zakresie diagnostyki medycznej i laboratorium analitycznego.


§ 8

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z:

1. samorządami terytorialnymi,
2. wojewódzką i terenową stacją sanitarno - epidemiologiczną,
3. samorządami medycznymi,
4. związkami zawodowymi,
5. innymi zakładami opieki zdrowotnej położonymi w województwie.

III ORGANY I ORGANIZACJA

§ 9

Organami Zakładu są:

1. Dyrektor,
2. Rada Społeczna.

§ 10

 1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Żory zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu.

§ 11

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1. Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa,
2. Zastępcy Dyrektora d/s Finansowych - Główny Księgowy.

§ 12

Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miasta w Żorach na 4 letni okres kadencji. Przewodniczący RM zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

§ 13

1. Rada Społeczna składa się z 8 osób.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) Przewodniczący - przewodniczący Zarządu Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.
2) Przedstawiciel Wojewody Śląskiego - 1 osoba.

3. Członkowie - przedstawiciele wybrani przez Radę Miasta - 6 osób.

§ 14

 1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
 2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawianie organowi założycielskiemu w Żorach wniosków i opinii w sprawach:

 1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 2. zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 3. związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 4. przyznanie Dyrektorowi Zakładu nagród,
 5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Zakładu.

2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

 1. planu finansowego i inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 3. kredytów bankowych i dotacji,
 4. podziału zysku.

3. Uchwalenie Statutu Zakładu oraz zmian w Statucie i przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Miasta w Żorach.

4. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miasta w Żorach.

5. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu.

6. Dokonywanie analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

7. Przedstawienie wniosków Radzie Miasta w Żorach, w której imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

8. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

§ 16


Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.


§ 17


Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miasta w Żorach w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.


§ 18


Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.

§ 19


Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:

1. Komórki organizacyjne:

1) Podległe Dyrektorowi:

 1. Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa,
 2. Zastępca Dyrektora d/s Finansowych - Główny Księgowy,
 3. Pielęgniarka Przełożona d/s Szpitali,
 4. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru,
 5. Kierownik Działu Służb Pracowniczych,
 6. Kierownik Apteki Szpitalnej,
 7. Radca Prawny,
 8. Inspektor d/s BHP, P/poż, Obronności,
 9. Rewident Zakładowy,
 10. Specjalista d/s Marketingu.
 11. Dział Techniczno - Zaopatrzeniowy i Transportu,
 12. Dział Administracyjno - Gospodarczy,
 13. Dział Żywienia,
 14. Inspektor d/s Zamówień Publicznych

2) Podległe Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa:

 1. Szpital Nr 1 i 2,
 2. Pielęgniarka epidemiologiczna,
 3. Dział Diagnostyki,
 4. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii,

3) Podległe Pielęgniarce Przełożonej d/s Szpitali:

a) Oddziałowe, starsze pielęgniarki, starsze położne - koordynujące i nadzorujące prace innych pielęgniarek, położnych w szpitalach.

Pielęgniarka Przełożona d/s szpitali planuje, organizuje i nadzoruje pracę pielęgniarską średniego i niższego personelu z wyłączeniem osób zatrudnionych w pracowniach diagnostyki medycznej i rehabilitacji.

4) Podległe Zastępcy Dyrektora d/s Finansowych - Główny Księgowy:

a) Dział Finansowo - Księgowy,
b) Dział Płac,
c) Dział Rozliczeń Materiałowych,
d) Dział Kosztów i analiz Ekonomicznych.

2. Jednostki Organizacyjne (placówki, oddziały szpitalne, itp.) oraz wykaz komórek wchodzących w skład jednostek organizacyjnych, wymienione w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Statutu.

3. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Statutu.

4. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej określa regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej.


IV GOSPODARKA FINANSOWA


§ 20

I. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami),
 2. ustawę o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami)
 3. ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami),
 4. zarządzenie z dnia 18 maja 1995 r. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie warunków, na jakich następuje przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, oraz sposobu kontroli ich wykorzystania (M. P. Nr 29, poz. 341 z późniejszymi zmianami),
 5. rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1997 r. Ministra Finansów w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 6, poz. 35 z późniejszymi zmianami),
 6. plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.

II. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

 1. organu, który utworzył zakład, lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych
  przepisów,
 2. osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
 3. instytucji ubezpieczeniowych,
 4. zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
 5. innych zakładów opieki zdrowotnej,
 6. osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w
  ramach ubezpieczenia.

2. Na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia.
3. Z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 7 pkt. 12.
4. Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

III. Wartość majątku określają:

1. fundusz założycielski,
2. fundusz zakładu.

IV. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

V. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 21

Zmiany dokonywane w Statucie uchwala Rada Społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi założycielskiemu.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta w Żorach.


Załącznik Nr 1 do Statutu Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Żorach.


W Y K A Z
jednostek organizacyjnych


1. Szpital Nr 1 - ŻORY, ul. Męczenników Oświęcimskich 46

- Oddział Ginekologiczno - Położniczy - liczba łóżek 40
- Oddział Noworodków i Wcześniaków - liczba łóżek 20


2. Szpital Nr 2 - ŻORY, Osiedle Księcia Władysława

- Oddział Wewnętrzny - liczba łóżek 50
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - liczba łóżek 5
- Oddział Dziecięcy - liczba łóżek 26
- Oddział Chirurgiczny - liczba łóżek 52


3. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii - ŻORY, Osiedle Korfantego.

4. Dział Diagnostyki


W Y K A Z
komórek wchodzących w skład jednostek organizacyjnych

1. Szpital Nr 1 - ŻORY, ul. Męczenników Oświęcimskich 46:

 • Wizyta w Szkole Rodzenia - organizacyjnie podlega ordynatorowi oddziału ginekologiczno - położniczego.
 • Ambulatorium Ginekologiczno - Położnicze - Izba Przyjęć

2. Szpital Nr 2 - ŻORY, Osiedle Księcia Władysława

 • Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia
 • Ambulatorium Chirurgiczne i Urazowo Ortopedyczne - Izba Przyjęć
 • Pracownia RTG, EKG, USG, EEG, spirometryczna, laboratorium analityczne, laboratorium serologiczne, apteka, rehabilitacja.

3. Poradnia Chirurgiczna, Poradnia Urazowo - Ortopedyczna, Pracownia RTG - ŻORY, Osiedle Księcia Władysława - organizacyjnie podlega Z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa.

4. Pracownia mikrobiologii - ŻORY, Osiedle Sikorskiego - organizacyjnie podlega Z-cy Dyrektora d/s Lecznictwa.

5. Dział Rehabilitacji i Fizykoterapii - ŻORY, Osiedle Korfantego.

 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dorosłych
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci i Młodzieży
 • Gabinet Fizykoterapii
 • Gabinet Kinezyterapii
 • Gabinet Parafinoterapii
 • Gabinet Hydroterapii
 • Gabinet Masażu Ręcznego
 • Gabinet Wczesnej Interwencji
 • Gimnastyka Korekcyjna dla Dzieci

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:55
Ilość wyświetleń:3351

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij