Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 586/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji ustawowych zadań miasta

UCHWAŁA Nr 586/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.


w sprawie: zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji ustawowych zadań miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Przyjąć "Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji ustawowych zadań miasta" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjąć wzór wniosku organizacji pozarządowej o udzielenie dotacji z budżetu miasta stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XII/130/99 z dnia 24.06.1999 r. oraz Uchwała Nr XIX/230/99 z dnia 30.12.1999 r. Rady Miejskiej w Żorach.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta, który poda jej treść do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


U Z A S A D N I E N I E


Projekt uchwały określający zasady dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi w realizacji ustawowych zadań miasta przygotowano w oparciu o dotychczas obowiązujące zasady przyjęte uchwałą Nr XII/130/99 Rady Miejskiej w Żorach z dnia 24.06.1999 r., przy czym rozbudowano, a jednocześnie uściślono zapisy na podstawie których udzielano do tej pory dotacje.
Przedłożone propozycje wynikają z 3-letniego doświadczenia w udzielaniu dotacji przez Zarząd Miasta. W projekcie zawarto wobec powyższego wszystkie uwagi zgłaszane na bieżąco przez Komisje Rady Miasta, jak i pracowników Urzędu Miasta, którzy współdziałali w realizacji dotychczasowej uchwały. Uwzględniono także uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe.
Zasadnicze zmiany obejmują:

 • rozszerzenie zakresu zadań o: porządek i bezpieczeństwo publiczne; wspieranie, upowszechnianie idei samorządowej i współpracy międzynarodowej; promocję miasta,
 • określenie trybu udzielania dotacji,
 • przeprowadzanie kontroli realizacji zleconego zadania,
 • zasady rozliczania dotacji.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 586/XLVI/02
Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002r.


ZASADY WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W REALIZACJI USTAWOWYCH ZADAŃ MIASTA

1. Dążąc do możliwie najszerszego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej organy miasta wspierać będą realizację ustawowych zadań miasta Żory przez organizacje pozarządowe.

2. Rada Miasta, uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe.

3. Wsparcie realizowane będzie w granicach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych i przybierać będzie formę dotacji z budżetu miasta.

4. Wsparcie dotyczyć będzie realizacji zadań w szczególności z zakresu:

 1. pomocy społecznej,
 2. ochrony zdrowia,
 3. przeciwdziałania patologiom społecznym,
 4. oświaty i edukacji,
 5. kultury i sztuki,
 6. ekologii i ochrony środowiska,
 7. rekreacji, turystyki i sportu,
 8. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 9. wspieranie, upowszechnianie idei samorządowej i współpracy międzynarodowej,
 10. promocji miasta.

5. Ustala się, iż dotacje nie będą udzielane na finansowanie:

 1. działalności politycznej, religijnej i związkowej,
 2. prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. zakupów inwestycyjnych i remontów nie stanowiących integralnej części zgłoszonego zadania,
 4. organizacji mających niespełnione zobowiązania wynikające z poprzednich dotowanych działań.

6. Podstawą do udzielenia dotacji z budżetu miasta jest prawidłowo wypełniony wniosek podmiotu nie zaliczonego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku, złożony co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia zadania. Dopuszcza się skrócenie ww. terminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Pomoc finansowa z budżetu miasta może być przyznana organizacji, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) przedstawi dokumenty potwierdzające status prawny organizacji,
b) zamierza zrealizować projekt z zakresu zadań określonych w pkt 4 niniejszych zasad,
c) posiada konto bankowe,


8. Pomoc finansowa przyznawana jest przez Zarząd Miasta Żory.

9. Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd Miasta po zaopiniowaniu ich przez właściwą Komisję Rady Miasta i merytoryczny wydział Urzędu Miasta, kierując się następującymi kryteriami:
a) merytoryczną wartością zadania, jego zbieżnością z potrzebami i zadaniami miasta,
b) przewidywanymi efektami realizacji projektu,
c) kosztami realizowanego zadania (w tym wysokość wkładu własnego organizacji i udziału pozagminnych źródeł finansowania),
d) dotychczasowymi dokonaniami organizacji,
e) dotychczasową współpracą z samorządem lokalnym i innymi instytucjami publicznymi
f) możliwościami finansowymi miasta.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych wniosek o udzielenie dotacji nie przekraczającej kwoty 2.000,00 zł może zaopiniować przewodniczący właściwej Komisji Rady Miasta.

Wnioski o udzielenie dotacji ze środków gminnego funduszu rozwiązywania problemów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Zarząd Miasta zleca zadanie i udziela dotację na podstawie umowy zawartej z wnioskującą organizacją, która powinna określać:

 1. opis zadania i termin jego realizacji,
 2. wysokość dotacji i tryb jej przekazania,
 3. tryb kontroli wykonywanego zadania,
 4. sposób rozliczenia dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
 5. określenia skutków w przypadku wykorzystania dotacji na inny cel, niż została przeznaczona.

11. Dotacja może być przekazana wnioskodawcy jednorazowo lub w transzach, których wysokość i przedziały czasowe strony określają w umowie.

12. Kontrolę realizacji zleconego zadania przeprowadza wydział merytoryczny, zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół.

1. Kontrola ta winna obejmować przede wszystkim:

 1. zgodność realizacji zadania z zapisami umowy,
 2. jakość i terminowość jego realizacji,
 3. zgodność sposobu realizacji zadania i wydatkowania środków z obowiązującymi przepisami.

2. Następstwami negatywnych wyników kontroli mogą być:

 1. wstrzymanie wypłaty kolejnej transzy, aż do momentu usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli niezgodności,
 2. zwrot otrzymanej kwoty dotacji przez organizację do budżetu miasta.

13. Dotowana organizacja w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania lub jego części określonej w umowie przedstawia rozliczenie finansowe przekazanej dotacji.


14. Jednorazowo, po zakończeniu zadania dotowana organizacja przedkłada Zarządowi Miasta rozliczenie w formie sprawozdania merytorycznego i finansowo-rzeczowego z realizacji całego zadania, wskazującego udział finansowania własnego wnioskodawcy oraz innych źródeł.

15. Do rozliczenia rzeczowo-finansowego dotowana organizacja dołącza uwierzytelnione kserokopie rachunków, faktur i innych dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania środków dotacji. Ponadto składa oświadczenie, iż wyżej wymienione dokumenty stanowią wyłącznie podstawę rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu miasta.

16. Jednorazowe sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania powinno składać się z:

 1. krótkiego opisu realizacji i przebiegu zadania,
 2. przedstawienia efektów uzyskanych z realizacji zadania.

17. Rozliczenie przyznanej dotacji lub jej części przyjmuje Zarząd Miasta.

18. Dotowana organizacja ma obowiązek zapewnić wgląd w realizację zadania, na które udzielono dotacji w każdej fazie oraz po jego zakończeniu.

19. Brak rozliczenia w ustalonym umową terminie może pozbawić daną organizację możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu miasta przez okres najbliższych 12 miesięcy.

20. Zarząd Miasta wyznaczy swego przedstawiciela, który będzie koordynował współpracę wydziałów merytorycznych z organizacjami pozarządowymi oraz będzie sprawował bieżącą kontrolę nad wykonywaniem umowy oraz jej końcowym rozliczeniem.

21. Zarząd Miasta zapewni jawność postępowania o udzielenie dotacji poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta informacji o zawartych umowach i możliwości wglądu w dokumentację rozliczeniową umów.


AUTOPOPRAWKI DO ZASAD WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W REALIZACJI USTAWOWYCH ZADAŃ MIASTA


Do punktu 9 należy dodać zapis:

"Wnioski o udzielenie dotacji ze środków gminnego funduszu problemów alkoholowych opiniuje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych."


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 586/XLVI/02
Rady Miasta Żory z dnia 31.01.2002r.

WNIOSEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ
O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

I. INFORMACJE O ORGANIZACJI

1. Pełna nazwa organizacji
........................................................................................
2. Status prawny (odpowiednia dokumentacja w załączeniu)
a/ ....................................................................................
b/ ....................................................................................
3. Adres, fax, telefon kontaktowy
........................................................................................
4. Nr konta bankowego
........................................................................................
5. Regon
........................................................................................
6. Osoby uprawnione do podpisywania umów prawno-finansowych
1. ....................................................................................
2. ....................................................................................
7. Źródła finansowania organizacji
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
8. Dotychczasowe osiągnięcia
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

II. INFORMACJE O ZADANIU

9. Pełna nazwa zadania
........................................................................................
........................................................................................
10. Data rozpoczęcia .........................................................
11. Data zakończenia ........................................................

12. Cel oraz określenie adresata zadania
........................................................................................
........................................................................................
13. Całkowity koszt zadania
........................................................................................
14. Przedstawienie szczegółowego rozbicia wydatków w załączonej tabeli
15. Wkład własny organizacji (finansowy, rzeczowy, praca własna)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
16. Partnerzy współrealizujący zadanie (z podaniem wkładu w realizację zadania - finansowego, rzeczowego i innego)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
17. Wnioskowana kwota dotacji
........................................................................................
18. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania
........................................................................................
19. Inne informacje o organizacji.
........................................................................................
........................................................................................

SZCZEGÓŁOWE ROZBICIE WYDATKÓW

LP Rodzaj wydatku Kwota Uwagi
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:55
Ilość wyświetleń:1972

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij