Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr 583/XLVI/02 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31.01.2002r. w sprawie: zatwierdzenia zasad współpracy z miastem Rybnik przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory.

UCHWAŁA Nr 583/XLVI/02
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 31.01.2002r.


w sprawie: zatwierdzenia zasad współpracy z miastem Rybnik przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1996 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1.

Zatwierdzić zasady współpracy z miastem Rybnik przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory, o treści określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta
Nr 583/XLVI/02 z dnia 31.01.2002 r.


POROZUMIENIE

Zawarte w dniu ................................ pomiędzy:

 1. Miastem Rybnik, w imieniu, którego działa Zarząd Miasta reprezentowany przez:
  - Prezydenta Adama Fudali
  - Wiceprezydenta Romualda Niewelt
  W ramach Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 577/XXIV/2001 z dnia 14.02.2001 r. w sprawie: zawarcia porozumienia komunalnego dla realizacji lokalnego transportu zbiorowego.
 2. Miastem Żory, w imieniu którego działa Zarząd Miasta reprezentowany przez:
  - Prezydenta Waldemara Sochę
  - Wiceprezydenta Józefa Dziendziela
  W ramach Uchwały Rady Miasta Żory Nr 583/XLVI/02 z dnia 31.01.2002 r. w sprawie: zatwierdzenia zasad współpracy z miastem Rybnik przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory.

§ 1.

 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest ustalenie zasad współpracy przy organizacji transportu lokalnego pomiędzy miastami Rybnik i Żory.
 2. Realizacja tego porozumienia nastąpi poprzez uruchomienie linii ŻR, łączącej oba miasta. Rozkład jazdy tej linii stanowi załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

Organizatorami i realizatorami przedmiotowego transportu będą:

 1. Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku w zakresie komunikacji relacji Rybnik - Żory działający w imieniu Miasta Rybnik.
 2. Biuro Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju w zakresie komunikacji relacji Żory - Rybnik działające w imieniu Miasta Żory.

§ 3.

Ustala się, że każda z jednostek wymienionych w § 2 przeprowadzi przetarg na obsługę organizowanej przez siebie części linii.

§ 4.

Ustala się jednakową taryfę obowiązującą na przedmiotowej trasie. Taryfa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego porozumienia.

§ 5.

Druk biletów o uzgodnionym przez strony wzorze, a także ich dystrybucję prowadzi na swoim terenie odrębnie w imieniu Miasta Rybnik ZTZ i w imieniu Miasta Żory MZK.

§ 6.

Koszty zorganizowania przetargu oraz uruchomienia i finansowania zorganizowanych linii strony porozumienia ponoszą we własnym zakresie.

§ 7.

Ustala się, że strony porozumienia:

 1. Dokonają wzajemnej koordynacji rozkładów jazdy uruchomionych linii,
 2. Udzielają zezwolenia na nieodpłatne zatrzymywanie się na wszystkich przystankach wynikających z rozkładu jazdy uruchomionych na przedmiotowej trasie linii.

§ 8.

 1. Dochód pochodzący ze sprzedaży biletów będzie dzielony w proporcji 50% dla ZTZ
  i 50 % dla MZK.
 2. Do dnia 5 każdego miesiąca strony przekazywać będą wzajemne informacje o ilości sprzedanych poprzedniego miesiąca biletów, co stanowić będzie podstawę rozliczeń.
 3. Rozliczenie dochodu ze sprzedaży biletów następować będzie na podstawie faktury wystawionej przez stronę która osiągnęła niższy dochód do dnia 7 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
 4. W przypadku nie wywiązania się przez jedną ze stron z obowiązku określonego w pkt. 1 druga strona ma prawo przyjąć do celów ustalenia dochodu ze sprzedaży biletów największą miesięczną sprzedaż z okresu poprzednich 6 miesięcy.

§ 9.

 1. Za umieszczenie i bieżący stan techniczny rozkładów jazdy linii ŻR, strony odpowiadają każda we własnym zakresie na wszystkich przystankach i dworcach odrębnie dla swojego terenu działania.
 2. Strony porozumienia w swoim zakresie i na własny koszt zabezpieczą utrzymanie i sprzątanie przystanków na własnym terenie.

§ 10.

 1. Każda ze stron ma prawo kontroli działań wynikających z niniejszego porozumienia.
 2. Strony mają prawo dokonywać kontroli biletowej na całej długości linii zorganizowanych w związku z tym porozumieniem.

§ 11.

 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

§ 12.

Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.


§ 13.

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podlega ono opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2003-07-07 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2003-07-07 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 21:46:55
Ilość wyświetleń:1955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij