ZP.AB.34110-3-1/09                                                                                       Żory, 23.02.2009 r.

                                                                                                                   

                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
                                                                             Znak: ZP.AB.34110-3-1/09Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym.


ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu protestu wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu

toczącym się na skutek wniesienia protestu.

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 - tekst jednolity ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, zawiadamiam, że w dniu 23.02.2009 r. został wniesiony protest przez GSK Services Sp. z o.o. z Poznania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym.

Kopia przedmiotowego protestu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

W związku z wniesieniem protestu wzywam Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia ww. protestu. Zgłoszenie przystąpienia można wnieść do Zamawiającego w terminie określonym w artykule 181 ust. 4 pkt 2 ustawy pzp, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. W zgłoszeniu należy wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Załącznik:
- Kopia protestu z 23.02.2009 r. wniesionego przez GSK Services Sp. z o.o. z Poznania.


                                                                             PREZYDENT MIASTA 
                                                                             mgr Waldemar Socha

Otrzymują:
1.
Adresat,
2.
Strona internetowa,
3.
SSP,
4.
ZP aa.