Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Żory

Kolorowy pasek

Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie udziałów Gminy Żory w ZM PREZROL Sp. z o.o. w Żorach

PREZYDENT MIASTA Ż O R Y

o g ł a s z a

 

 

drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie udziałów Gminy Żory

w ZM „Prezrol” Sp. z o.o. w Żorach

 

 

Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest 1507 udziałów Zakładów Mięsnych „Prezrol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-240 Żory, ul. Pukowca 93, stanowiących 41,93 % kapitału zakładowego.

Cena wywoławcza - 1.088.534,00 zł.

Pisemne oferty sporządzone zgodnie z istotnymi warunkami przetargu należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych hasłem „UDZIAŁY-PRZETARG-PREZROL” w terminie do 12.12.2005 r. do godz. 1500 w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, pok. nr 306.

Wadium w wysokości 108.853,40 złotych należy wpłacić najpóźniej do 12.12.2005 r. na konto Urzędu Miasta Żory w ING Banku Śląskim CBK Bielsko-Biała Nr 55 1050 1070 1000 0004 0261 5082. Decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta.

W razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Żory.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że uprawnieni udziałowcy wg mowy spółki, nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 15.12.2005 roku o godz. 900 w sali Nr 6, na parterze siedziby Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.Część niejawna przetargu zostanie ustalona przez Komisję Przetargową podczas części jawnej przetargu.

Istotne warunki przetargu można otrzymać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory, Aleja Wojska Polskiego 25 pok. nr 300, III piętro.

Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Zbigniew Dąbrowski, tel. 4348271.

Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

PREZYDENT MIASTA ŻORY

Aleja Wojska Polskiego 25

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU

“ UDZIAŁY – PRZETARG - PREZROL”

na przetarg 15.12.2005 r.

 

I. W S T Ę P

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr 427/XXXV/05 Rady Miasta Żory z 30.06.2005 i Zarządzenia Prezydenta Miasta OR.0151 – 887/05 z dnia 5.10.2005 r. ogłaszam II pisemny przetarg nieograniczony na zbycie udziałów Gminy Żory w Zakładach Mięsnych “Prezrol” Sp. z o.o. w Żorach.

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest 1507 udziałów Zakładów Mięsnych “Prezrol” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-240 Żory, ul. Pukowca 93. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084740 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy). Aktem założycielskim była umowa notarialna z 1989 roku, a rozpoczęcie działalności nastąpiło w 1991 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.797.000 zł, i obejmuje 3.594 równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej w wysokości 500 zł każdy, a oferowany do zbycia pakiet stanowi 41,93 % kapitału zakładowego.

Cena wywoławcza - 1.088.534,00 zł

 

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

OFERTA WINNA ZAWIERAĆ CONAJMNIEJ:

 1. imię i nazwisko oraz adres oferenta lub w przypadku osób prawnych nazwę i siedzibę firmy,

 2. datę sporządzenia oferty,

 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 4. oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza i winna obejmować całość przedmiotu przetargu;

 5. dowód wpłaty wadium,

 6. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

 7. decyzję o nadaniu numeru REGON (o ile został oferentowi nadany),

 8. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (o ile oferent jest objęty takim obowiązkiem rejestracji

 9. nazwę i adres banku oraz nr rachunku podstawowego oferenta,

 10. zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,

 11. oświadczenie, w którym oferent zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy kupna-sprzedaży udziałów w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu,

 12. nazwę banku i nr rachunku, na który należy przelać wadium w przypadku, gdy oferta nie zostanie wybrana.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, oznaczonych hasłem “UDZIAŁY-PRZETARG-PREZROL” w terminie do 12.12.2005 r. do godz. 1500 w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, pok. nr 306.

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wadium w wysokości 108.853,40 złotych należy wpłacić najpóźniej do 12.12.2005 r. na konto Urzędu Miasta Żory w ING Banku Śląskim CBK Bielsko-Biała Nr 55 1050 1070 1000 0004 0261 5082. Decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Miasta.

Potwierdzenie wpłaty wadium winno być dołączone do oferty.

W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy kupna -sprzedaży w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana w drodze przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Natomiast wadium oferenta, którego oferta wygrała przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia.

 

 V. POSIEDZENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ

odbędzie się 15.12.2005 roku o godz. 900 w sali Nr 6, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

 

VI. SZCZEGÓŁOWY TRYB PROWADZENIA PRZETARGU

1. Przetarg składa się z dwóch części :

- części jawnej

- części niejawnej

Część Jawna Przetargu :

W części jawnej Komisja Przetargowa :

 • stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert,

 • otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu

 • ogłasza termin części niejawnej.

Komisja Przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu jeżeli :

 • nie odpowiada warunkom przetargu,

 • została złożona po wyznaczonym terminie,

 • nie zawiera danych określonych w punkcie III istotnych warunków przetargu lub dane te są niekompletne,

 • oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości,

 • przyjmuje do protokołu oświadczenia i wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów lub ich przedstawicieli.

Po zamknięciu części jawnej Komisja Przetargowa może zwrócić się do oferentów o złożenie dodatkowych informacji pisemnych lub ustnych, określając jednocześnie termin do ich przedłożenia, który nie może być krótszy niż 7 dni.

Część Niejawna Przetargu :

W części niejawnej przetargu Komisja ocenia zgłoszone oferty.

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w terminie do 3 dni po zamknięciu przetargu.

Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, Komisja Przetargowa organizuje prowadzenie dodatkowych rokowań z oferentami, którzy złożyli te oferty.

Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowych rokowań oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

 

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dopuszcza się zbycie udziałów w mniejszych pakietach, ale pod warunkiem, że w ramach tej transakcji dojdzie do sprzedaży całości udziałów Gminy.

Sprzedaż nastąpi pod warunkiem, że uprawnieni udziałowcy wg mowy spółki, nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu.

Informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Zbigniew Dąbrowski tel. 4348271.

 

Prezydent Miasta Żory zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych rokowań oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia:2005-08-17 00:00:00
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2005-08-17 00:00:00
Ostatnia zmiana:2010-09-26 22:00:58
Ilość wyświetleń:2087

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij