Żory: Wykonanie mapy akustycznej dla dróg Miasta Żory, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory
Numer ogłoszenia: 249886 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Żory , Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, woj. śląskie, tel. 32 4348245, faks 32 4348248.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mapy akustycznej dla dróg Miasta Żory, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mapy akustycznej dla dróg Miasta Żory, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie wraz z włączeniem jej do Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Żory. Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy: a) Pozyskanie danych akustycznych, wykonanie pomiarów akustycznych głównych źródeł hałasu drogowego - w 30 punktach pomiarowych, b) Pozyskanie danych nieakustycznych, przygotowanie niezbędnej bazy danych w postaci warstw tematycznych umożliwiających bezpośredni transfer do programu obliczeniowego mapy akustycznej. c) Opracowanie modelu akustycznego dla dróg miasta Żory, wykonanie pomiarów kalibracyjnych hałasu w środowisku oraz walidacja opracowanego modelu, d) Wykonanie graficznej części mapy akustycznej, wykonanie obliczeń i wygenerowanie map dla wskaźników oceny Ldwn i Ln dla hałasu drogowego, obejmujących: mapę emisyjną, mapę imisyjną, mapę wrażliwości hałasowej obszarów, mapę terenów zagrożonych hałasem. e) Wykonanie opisowej części mapy obejmującej informację dotyczącą narażenia i zagrożenia wskaźnikiem Ldwn i Ln odnośnie: powierzchni obszarów, liczby lokali mieszkalnych, liczby mieszkańców, liczby budynków szkolnych, liczby budynków służby zdrowia. f) Opracowanie systemu aktualizacji mapy akustycznej, opracowanie procedur opisujących strukturę danych oraz miejsce i czas ich pozyskiwania dla potrzeb aktualizacji danych wejściowych do opracowania kolejnych wersji mapy akustycznej. g) Opracowanie wyników realizacji mapy akustycznej do postaci umożliwiającej umieszczenie ich w Systemie Informacji o Terenie dla Miasta Żory oraz opracowanie metadanych. h) Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej siwz oraz w załączniku nr 3 do niniejszej siwz - opis przedmiotu zamówienia. i) Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonaną usługę na minimalny okres 1 roku, licząc od daty odbioru końcowego. Gwarancja obejmuje w przypadku wykrycia błędów po odbiorze końcowym dokonanie uzupełnień i poprawek na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 3.000,00 PLN

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dokument potwierdzający ten fakt (jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Lp. Przyczyna/okoliczności Skutek - zmiana w umowie/aneks 1. Zmiana przepisów o podatku od towarów i usług. Zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia brutto wykonawcy: kwota zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT. 2. Przekształcenie firmy, zmiana nazwy firmy. Spisanie aneksu do umowy uwzględniającego dokonanie przekształcenia firmy. 3. Wystąpienie zdarzeń losowych - klęska żywiołowa, nieodpowiednie warunki pogodowe. Zmiana terminu wykonania zadania o tyle dni, ile trwało wstrzymanie pomiarów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zory.pl/menu przedmiotowe/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UM Żory, Al. Wojska Polskiego 25, Zespół Zamówień Publicznych, pok.207..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, Informacja (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie